Άρθρο 9 Κωλύματα διορισμού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

 

Δεν δύναται να διοριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 έως 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220).

  • 28 Ιανουαρίου 2023, 12:03 | Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

    Στο σημείο αυτό δεν τηρούνται πλέον ούτε τα προσχήματα! Μπορούν να μετέχουν στα ΔΣ πρόσωπα ανεξαρτήτως ηλικίας. Εδώ δηλώνουμε ότι τα μουσεία πρέπει να ανανεώνονται και να μην καταλήγουν χώροι όπου άνθρωποι εθισμένοι στην εξουσία δεν μπορούν να αποχωριστούν την καρέκλα ακόμη και μετά την αναγκαστική σύνταξή τους. Ο Σύλλογος απαιτεί ανανέωση και όχι αναπλαίωση του προσωπικού!
    Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ούτε καν για να μην δύνανται να διοριστούν στα ΔΣ Μουσείων ιδιώτες συλλέκτες ή/και αρχαιοπώλες, ενώ η πρόβλεψη για «αμετάκλητη καταδίκη» σημαίνει ότι όποιος έχει εκκρεμή δίκη ή έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή ακόμη και σε εφετείο για καταστροφή αρχαίου ή αρχαιοκαπηλία ή άλλο αδίκημα του Αρχαιολογικού Νόμου, μέχρι να καταδικαστεί και από τον Άρειο Πάγο, μπορεί να διοριστεί μέλος ΔΣ δημόσιου αρχαιολογικού Μουσείου!

  • 28 Ιανουαρίου 2023, 01:16 | Μαρία

    άρθρ.9 Το κώλυμα για το διορισμό ως μέλος του ΔΣ πρέπει να υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για κακούργημα ή για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Επίσης ο διορισμός να μην μπορεί να γίνει αν έχει διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις ή αν η ποινική δίωξη για μια από αυτές έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4858/2021.Δεν μπορεί να μην δίνεται η άδεια κατοχής αρχαίου όταν εκκρεμούν ποινικές διώξεις για τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις ή αν έχει ανασταλεί εκτέλεση ποινής τους ή αν έπαυσε η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής τους και να γίνεται κάποιος διαχειριστής τόσων αρχαίων μέσω της θέσης του σε Διοικητικό Συμβούλιο Μουσείο