Άρθρο 60 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Αντικατάσταση παρ. 1 και 16, τροποποίηση παρ. 2, 4, και 18 και προσθήκη παρ. 17β στο άρθρο 45 ν. 4761/2020

 

Στο άρθρο 45 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής και καταβολής των ποσών της παρ. 10 του άρθρου 15, η διαδικασία, το όργανο, ο τρόπος, τα κριτήρια ή οι συντελεστές καθορισμού του ύψους αυτών, το περιεχόμενο των λειτουργικών δαπανών και προσφερόμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»,
β) η παρ. 2 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220), και όχι του ν. 3028/2002 (Α’ 153), και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 4, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220) εγκρίνεται το πρόγραμμα αξιοποίησης ακινήτων και αναψυκτηρίων, αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., συνολικά ή μερικά, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίας προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και η παραχώρηση χρήσης των ακινήτων αυτών προς τον Ο.Δ.Α.Π..»,
γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021), και όχι του ν. 3028/2002, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 4, με πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση για τους σκοπούς του άρθρου 4, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και μνημεία, υπό όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στην απόφαση αυτή. Τα τέλη που καταβάλλονται για την παραχώρηση της παρούσας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.»,
δ) η παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 15, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθορίζεται το ύψος των τελών των περ. θ) έως ι) της παρ. 1 του άρθρου 14.»,
ε) προστίθεται παρ. 17β ως εξής:
«17β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται, ενιαία ή μεμονωμένα, οι ημέρες και οι ώρες επίσκεψης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 15.»
και
στ) η παρ. 18, τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, και όχι του ν. 3028/2002, και διαμορφώνεται ως εξής:
«18. Για την εφαρμογή της περ. κ’ του άρθρου 16, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης στα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων.».

  • 17 Ιανουαρίου 2023, 21:24 | γιάννης

    Για την ταχύτερη υλοποίηση των έργων του ΟΔΑΠ και επειδή αποτελούν κτίρια για την αποκλειστική εξυπηρέτηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, δηλαδή εμπίπτουν στις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου (Ν. 4858/21) προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω διατύπωση:
    «Για την ανέγερση, προσθήκη, κατεδάφιση, ανακαίνιση και εσωτερικές διαρρυθμίσεις δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας παρά μόνο η έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.»
    Η παραπάνω διατύπωση κρίνεται απαραίτητη διότι το Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου είναι κατεξοχήν αρμόδιο για την έγκριση οικοδομικών εργασιών σε αρχαιολογικούς χώρους και είναι θεσμικά ανώτερο από τις πολεοδομίες. Επιπλέον λόγω της υποστελέχωσης των πολεοδομιών και της πολυπλοκότητας της πολεοδομικής νομοθεσίας, θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στην κατασκευή των έργων με κίνδυνο την απώλεια πόρων τόσο κοινοτικών όσο και εθνικών.