Άρθρο 17 Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

 

1. Ο Γενικός Διευθυντής εκάστου Μουσείου σχεδιάζει τον επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό προγραμματισμό του Μουσείου και μεριμνά για την υλοποίησή του, σύμφωνα με τους σκοπούς και την πολιτιστική και οικονομική πολιτική αυτού, στο πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής της χώρας ως προς την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτή χαράσσεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Γενικός Διευθυντής και, σε περίπτωση αδυναμίας του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), εκπροσωπεί το Μουσείο σε κάθε επιστημονική, αρχαιολογική και εκθεσιακή δραστηριότητα και είναι αρμόδιος για:
α) την υποβολή προς έγκριση από το Δ.Σ. επιστημονικών προγραμμάτων, καθώς και προτάσεων και προγραμμάτων για τη διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων, σύμφωνα με τον σκοπό και την πολιτική του Μουσείου,
β) τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση των προγραμμάτων, των εκθέσεων και των εκδηλώσεων της περ. α),
γ) την εισήγηση προς έγκριση από το Δ.Σ. προγραμμάτων επιδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων και άλλων τρόπων και μέσων προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης του Μουσείου,
δ) την εισήγηση προς το Δ.Σ. ζητημάτων εμπλουτισμού των συλλογών του Μουσείου,
ε) τη σύνταξη και την υποβολή προς έγκριση από το Δ.Σ. τριετούς σχεδίου δράσης του Μουσείου, καθώς και επιχειρησιακού σχεδίου του επόμενου έτους, το αργότερο εντός του Νοεμβρίου κάθε έτους,
στ) την εκτέλεση των συμβάσεων του Μουσείου και τη συνομολόγηση και υπογραφή των συμβάσεων, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. του Μουσείου,
ζ) τη σύναψη συμβάσεων για λογαριασμό του Μουσείου μέχρι του ποσού που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.,
η) την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών του Μουσείου, καθώς και τη μέριμνα για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας τους, με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα προς το Δ.Σ.,
θ) την κατανομή και τοποθέτηση του προσωπικού στις διευθύνσεις και τα τμήματα του Μουσείου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης,
ι) την εισήγηση προς έγκριση από το Δ.Σ. κάθε θέματος σχετικού με το προσωπικό του Μουσείου και, ιδίως, την πρόσληψη του κάθε φύσης προσωπικού, την τροποποίηση των όρων απασχόλησης, την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων και την έκδοση των σχετικών πράξεων,
ια) την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιών και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Δ.Σ.,
ιβ) την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε πρώτο βαθμό στο προσωπικό του Μουσείου,
ιγ) τη διενέργεια και εκτέλεση των λειτουργικών δαπανών του Μουσείου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ετήσιου προϋπολογισμού και τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
ιδ) την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, του ισολογισμού και του οικονομικού απολογισμού του Μουσείου και την υποβολή τους προς έγκριση από το Δ.Σ.,
ιε) τη μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.,
ιστ) την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων του Μουσείου, καθώς και την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του,
ιζ) την καταχώριση στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων των αντικειμένων των συλλογών του Μουσείου και την ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για κάθε μεταβολή του αριθμού και της κατάστασης αυτών, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9, αντίστοιχα, του άρθρου 45 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220),
ιη) την εισήγηση προς έγκριση από το Δ.Σ. προτάσεων επί των θεμάτων του Μουσείου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και
ιθ) την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από το Δ.Σ..
2. Για την επίδοση του Μουσείου στην επίτευξη των ειδικότερων στόχων που τίθενται με τα σχέδια της περ. ε) της παρ. 1 συντάσσεται έκθεση από το Δ.Σ., η οποία συνεκτιμάται για την ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή.

 • 28 Ιανουαρίου 2023, 13:45 | Μαρία

  παρ. 2ι Πως γίνεται οι έως τώρα υπηρετούντες στα μουσεία, που υπάγονται στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, να αποφασίσουν να συνεχίσουν να εργάζονται στα υπό σύσταση νπδδ όταν ο Γενικός Διευθυντής θα έχει πλέον δικαίωμα να εισηγηθεί στο ΔΣ την τροποποίηση των όρων απασχόλησης του προσωπικού, ακόμη και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας?

 • 28 Ιανουαρίου 2023, 13:10 | Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

  Είναι απορίας άξιον πώς οι συντάκτες του σχεδίου νόμου επικαλούνται την “ευελιξία” και την “μείωση της γραφειοκρατίας” όταν αποφάσεις που σήμερα τις παίρνει καθημερινά ένας Διευθυντής Μουσείου-δημόσιος υπάλληλος (με όλες τις δεσμεύσεις τήρησης των νόμων) μεταφέρονται σε ένα 7μελές ΔΣ, στο οποιο θα εισηγείται μια φορά το μήνα ο Γενικός Διευθυντής.
  Επιπλέον, ο ίδιος κυβερνητικά διορισμένος Γενικός Διευθυντής θα αποφασίζει την τύχη του προσωπικού του Μουσείου, θα το κατανέμει σε θέσεις και θα ασκεί τον πρωτοβάθμιο πειθαρχικό έλεγχο. Παραπέμπουμε στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΝΠΔΔ Μουσείου Ακρόπολης: “Το Μουσείο Ακρόπολης, ως εργασιακό-διοικητικό περιβάλλον, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρότυπο και βάση ώστε να στηθούν και τα άλλα μεγάλα μουσεία σε αντίστοιχο πλαίσιο. Ένας πρότυπος οργανισμός είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πως πρέπει να τοποθετεί εξίσου στη κορυφή των προτεραιοτήτων του την ικανοποίηση του έμψυχου δυναμικού του. Για την ώρα, λοιπόν, και μέχρι να υπάρξει αυτή η βούληση, μάλλον πρότυπο παραδείγματος προς αποφυγή αποτελεί παρά κάτι άλλο.”

 • 28 Ιανουαρίου 2023, 12:12 | ΣΥΛΛ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠ.ΠΟ. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

  Άρθρο 13. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
  Άρθρο 17. Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

  Προβλέπεται η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας του Γενικού Διευθυντή επί του προσωπικού σε πρώτο βαθμό και του Δ.Σ. σε δεύτερο βαθμό.
  Αποτελεί σημαντική έλλειψη ωστόσο το ότι δεν καθορίζεται η πειθαρχική αρμοδιότητα του κάθε οργάνου, δηλαδή τι ποινές μπορεί να επιβάλει, αλλά και αναιρείται η πρόβλεψη του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) για την αρμοδιότητα των πειθαρχικών συμβουλίων επί πειθαρχικών παραπτωμάτων υψηλής σοβαρότητας.
  Ομοίως, για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού προβλέπεται αποφασιστική αρμοδιότητα του Δ.Σ., χωρίς όμως να προβλέπεται η λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου για μείζονες υπηρεσιακές μεταβολές (επιλογές προϊσταμένων, μετατάξεις κ.λπ.).
  Συνεπώς, δεν διασφαλίζονται οι επιβαλλόμενες εγγυήσεις αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας, όσον αφορά την υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού, καθώς η θέση του καθίσταται δυσμενέστερη σε σχέση με το προηγούμενο υπηρεσιακό του καθεστώς.

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 18:55 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

  ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΠΕΡ.Ι. ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΕΙ.

  ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΠΕΡ. ΙΒ. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ+ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΝΤΗ+ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΗ ΥΠΕΡΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 15:19 | Γιώργος

  Παράγραφος 1ι και 1ιβ. Ο Γενικός Διευθυντής έχει πλέον δικαίωμα να εισηγηθεί στο ΔΣ την τροποποίηση των όρων απασχόλησης του προσωπικού, ακόμη και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και την έκδοση των σχετικών πράξεων. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι θα πάψουν πλέον να υπάγονται στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και η επαγγελματική τους κατάσταση, σταθερότητα ακόμη και η αμοιβή θα μπορούν να τροποποιηθούν κατά τις επιθυμίες του ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 14:29 | Ευρυδίκη Λέκα

  Άρθρο 17.1ιβ: «την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε πρώτο βαθμό στο προσωπικό του Μουσείου»
  να συμπληρωθεί: «μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 14:12 | Μαρία

  Παράγρ. 1, ιβ)
  Δεν είναι δυνατόν ο πειθαρχικός έλεγχος του συνόλου του προσωπικού να γίνεται από ένα μόνο πρόσωπο. Οι αποσπασμένοι από το Υπουργείο στα Μουσεία-νπδδ πρέπει να κρίνονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ. Εφ’όσον αυτό δεν συμβαίνει, πρέπει να συσταθεί Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή, δύο Διευθυντών και δύο εκπροσώπων των εργαζομένων.

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 13:40 | Βασιλική Πλιάτσικα

  Άρ. 17, παρ. 1, περ. γ) – ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  Η οικονομική ανάπτυξη του Μουσείου δεν περιλαμβάνεται στους σκοπούς του και με βάση το άρθρο 3 το Μουσείο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Γλώσσα λανθάνουσα αποκαλύπτει ότι εν τέλει κάθε Μουσείο θα πρέπει στο εξής να λειτουργεί πρωτίστως κερδοσκοπικά.

  Αρ. 17, παρ. 1, περ. δ) – ΠΕΡΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

  Να προστεθεί «κατόπιν εισήγησης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων». Δεν είναι δυνατόν να κρίνει μόνος ο Γενικός Διευθυντής σχετικά με ζητήματα εμπλουτισμού των Συλλογών, ειδικά όταν αυτά άπτονται ζητημάτων αυθεντικότητας.

  Αρ. 17, παρ. 1, περ. ιβ) – ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

  Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού που εργάζονται ως αποσπασμένοι από το Υπουργείο σε έκαστο μουσείο πρέπει να κρίνονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια του υπουργείου. Εφ’όσον αυτό δεν συμβαίνει, πρέπει να συσταθεί Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή, δύο Διευθυντών και δύο εκπροσώπων των εργαζομένων. Δεν είναι δυνατόν να επαφίεται σε ένα μόνο πρόσωπο ο πειθαρχικός έλεγχος του συνόλου του προσωπικού.

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 08:06 | Ασημίνα Ποριώτη

  Παράγραφος 1ι και 1ιβ. Ο Γενικός Διευθυντής έχει πλέον δικαίωμα να εισηγηθεί στο ΔΣ την τροποποίηση των όρων απασχόλησης του προσωπικού, ακόμη και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Οι ήδη υπηρετούντες επί δεκαετίες στις καταργούμενες ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες με υψηλή εξειδίκευση υπάλληλοι, οι οποίοι θα επιλέξουν να στελεχώσουν τα νεοσύστατα ΝΠΔΔ, θα πάψουν πλέον να υπάγονται στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και η επαγγελματική τους κατάσταση, σταθερότητα ακόμη και η αμοιβή θα μπορούν να τροποποιηθούν κατά τις επιθυμίες του ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή

 • 26 Ιανουαρίου 2023, 14:59 | Χρύσα

  Παράγραφος 1ι και 1ιβ. Ο Γενικός Διευθυντής έχει πλέον δικαίωμα να εισηγηθεί στο ΔΣ την τροποποίηση των όρων απασχόλησης του προσωπικού, ακόμη και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και την έκδοση των σχετικών πράξεων. Οι ήδη υπηρετούντες επί δεκαετίες στις καταργούμενες ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες με υψηλή εξειδίκευση υπάλληλοι, οι οποίοι θα επιλέξουν να στελεχώσουν τα νεοσύστατα ΝΠΔΔ, θα πάψουν πλέον να υπάγονται στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και η επαγγελματική τους κατάσταση, σταθερότητα ακόμη και η αμοιβή θα μπορούν να τροποποιηθούν κατά τις επιθυμίες του ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή.

 • 25 Ιανουαρίου 2023, 21:17 | Μανουσάκη Γεωργία

  την εισήγηση προς έγκριση από το Δ.Σ. κάθε θέματος σχετικού με το προσωπικό του Μουσείου και, ιδίως, την πρόσληψη του κάθε φύσης προσωπικού, την τροποποίηση των όρων απασχόλησης, την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων και την έκδοση των σχετικών πράξεων… : τροποποίηση ως προς τί; Πώς προστατεύονται τα εργασιακά δικαιώματα;

 • 21 Ιανουαρίου 2023, 17:04 | ΚΥΡΙΑΚΉ

  7μελες Δ.Σ. , 1 Γενικός Διευθυντής, 1 Γραμματέας και ο αναπληρωτής του, 2 Νομικοί, συνεδριάζουν μια φορά το μήνα και αποζημιώνονται. Επιτροπές και ομάδες εργασίας, ειδική επιτροπή αξιολόγησης…..και ουκ έστιν αριθμός … διοικούντων και των επιτροπών τους…. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ , ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥΣ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ και κυρίως ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, αφού όλοι αυτοί θα αντικαθίστανται σε κάθε κυβερνητική αλλαγή.

 • 21 Ιανουαρίου 2023, 17:13 | ΚΥΡΙΑΚΉ

  Τροποποίηση ως προς τί; Πώς προστατεύονται τα εργασιακά δικαιώματα;