Άρθρο 52 Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – Συμβάσεις μίσθωσης αναψυκτηρίων – Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και 5 άρθρου 4 ν. 4761/2020

 

Στο άρθρο 4 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) η παρ. 2 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στο άρθρο 46 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220), και όχι του ν. 3028/2002 (Α’ 153), και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για την επίτευξη του άνω σκοπού, ο Οργανισμός προβαίνει στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων και των αναψυκτηρίων με σκοπό την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και δράσεων προβολής και προώθησης της τοπικής γαστρονομίας εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, εφαρμοζομένου του άρθρου 46 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220).»,
β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021), και όχι του ν. 3028/2002, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Ο Ο.Δ.Α.Π. υλοποιεί τις ανωτέρω δραστηριότητες με δικά του μέσα, ή μέσω συμβάσεων μίσθωσης του π.δ. 715/1979 (Α’ 212) που διέπει την εκμίσθωση ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσιων συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ή συμβάσεων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α’ 148), ή μέσω παραχώρησης σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (Α’ 205). Το πρόγραμμα αξιοποίησης των ακινήτων και των αναψυκτηρίων, συνολικά ή τμηματικά, καθώς και το πρόγραμμα αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή της τοπικής γαστρονομίας και οι γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίας προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον ίδιο νόμο διαδικασία. Με την ίδια διαδικασία εγκρίνεται και η παραχώρηση στον Ο.Δ.Α.Π. της χρήσης των συγκεκριμένων ακινήτων και αναψυκτηρίων, όπου απαιτείται. Το πρόγραμμα αξιοποίησης και οι γενικοί και ειδικοί όροι μπορούν να τροποποιούνται με την ίδια διαδικασία. Με μόνη την ανωτέρω έγκριση, ο Ο.Δ.Α.Π. προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκτέλεση του εγκεκριμένου προγράμματος αξιοποίησης και των όρων λειτουργίας. Οι συμβάσεις μίσθωσης της παρούσας δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις, με εξαίρεση το άρθρο 15 του ν. 4013/2011 (Α` 204).»,
γ) στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 διαγράφονται οι λέξεις «με εξαίρεση το άρθρο 15 του ν. 4013/2011 (Α’ 204)» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Για τα αναψυκτήρια, όταν υφίσταται άμεση ανάγκη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των ως άνω χώρων και μέχρι την εγκατάσταση μισθωτών – διαχειριστών που προκύπτουν από τις διαδικασίες της παρ. 3, είναι δυνατή η εφάπαξ σύναψη συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, με συνολική διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους δεκαοκτώ (18) μήνες, κατόπιν δημοσίευσης δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα είναι χαμηλότερο από συγκεκριμένο ύψος που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., η σύναψη των άνω συμβάσεων μίσθωσης μπορεί να γίνεται και κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης με έναν ή περισσότερους ενδιαφερομένους σε ειδικώς αιτιολογημένες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης εκτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή για το ύψος του ευλόγου μηνιαίου μισθώματος. Οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής της διάταξης ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, ο Ο.Δ.Α.Π. δύναται να συνάψει νέα σύμβαση για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) μηνών. Οι συμβάσεις μίσθωσης της παρούσας δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις.»
και
δ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021), και όχι του ν. 3028/2002, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Ειδικά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή της τοπικής γαστρονομίας της περιοχής, στην οποία ευρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και τα μνημεία, ο Ο.Δ.Α.Π. μπορεί, με βάση το πρόγραμμα αξιοποίησης της παρ. 3, να προβαίνει σε παραχώρηση της χρήσης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. και γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον ίδιο νόμο διαδικασία. Τα αναλογούντα τέλη καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

  • Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τις παρακάτω τροποποιήσεις συμπληρώσεις:
    Στο άρθρο 4 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
    α) η παρ. 2 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στο άρθρο 46 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220), και όχι του ν. 3028/2002 (Α’ 153), και διαμορφώνεται ως εξής:
    «2. Για την επίτευξη του άνω σκοπού, ο Οργανισμός προβαίνει στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων και των αναψυκτηρίων με σκοπό την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και δράσεων προβολής και προώθησης της τοπικής γαστρονομίας εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, εφαρμοζομένου του άρθρου 46 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220) και μεριμνώντας σε κάθε περίπτωση για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία.»,
    β) […]