Άρθρο 23 Σύσταση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης»

 

 

Στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης» συστήνονται εβδομήντα τρεις (73) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

 

Α/ΑΚΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
2ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ – ΚΛΑΣΙΚΩΝ11
3ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
4ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ1
5ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
6ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
7ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ1
8ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ1
9ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ1
10ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ2
11ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ1
12ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2
13ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ1
14ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
15ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
16ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
17ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ4
18ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
19ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
20ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
21ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ/ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ6
22ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ22
23ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ3
24ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ1
25ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ2
26ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ1

 

  • 28 Ιανουαρίου 2023, 13:16 | Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

    Η ένδεια των συντακτών του σχεδίου νόμου είναι φανερή στα άρθρα 21-30. Η πολιτική επιλογή που σήμερα έχει οδηγήσει τα Μουσεία σε δραματικη υποστελέχωση, που αναγκάζει τα μεγάλα Μουσεία να έχουν σήμερα κλειστές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού, που έχει αφήσει τα Μουσεία χωρίς όλο το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που χρειάζονται για να λειτουργήσουν, μεταφέρεται αυτούσια στα ΝΠΔΔ. Στα άρθρα αυτά συστήνονται θέσεις όχι με βάση τις πραγματικές ανάγκες των Μουσείων, αλλά με βάση το πόσοι σήμερα υπηρετούν στα Μουσεία! Στο σημείο αυτό είναι εμφανής η απόλυτη προχειρότητα του σχεδίου νόμου και η διαιώνιση της έλλειψης προσωπικού προκειμένου οι ανάγκες να καλύπτονται με συμβασιούχους, με ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες που θα επιλέγονται με απόφαση του κυβερνητικά διορισμένου ΔΣ, με εθελοντές (όπως θεσπίζεται στο ίδιο σχέδιο νόμου). Στόχος είναι η άμεση και έμμεση ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών τους: για την ανάθεση κρίσιμων τομέων λειτουργίας τους, που σήμερα εκτελούνται από το προσωπικό των Μουσείων, σε ιδιωτικές εταιρείες, με άμεσα αποτελέσματα τόσο στην ασφάλεια των αρχαιοτήτων όσο και στους εργαζόμενους (λχ φύλαξη, καθαριότητα, οργάνωση εκθέσεων, επικοινωνία), με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια των ευρημάτων.
    Αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε τόνωση του δημόσιου χαρακτήρα των μουσείων, στην πραγματική ενίσχυσή τους με οικονομικούς πόρους, την ενίσχυσή τους με μόνιμο προσωπικό, καθώς είναι κοινό μυστικό η δραματική υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, επιλέγει εδώ και καιρό να τα απαξιώσει χωρίς πόρους και προσωπικό, για να μπορέσει να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίησή τους.

  • 27 Ιανουαρίου 2023, 18:32 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.

    ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ.