Άρθρο 19 Συλλογές

 

1. Σε έκαστο των Μουσείων των περ. α) έως ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 παραχωρούνται, αποκλειστικά για την έκθεση, φύλαξη, προστασία και τους λοιπούς σκοπούς του άρθρου 4, οι συλλογές των μνημείων και αντικειμένων που εκτίθενται ή φυλάσσονται σε εκάστη ειδική περιφερειακή υπηρεσία των περ. α) έως ε) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7), αντίστοιχα. Τα ανήκοντα στο ελληνικό Δημόσιο κινητά μνημεία του πρώτου εδαφίου παραμένουν στην κυριότητα και νομή του ελληνικού Δημοσίου, είναι πράγματα εκτός συναλλαγής, κατά την έννοια του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα, ανεπίδεκτα χρησικτησίας, ακατάσχετα και τελούν εσαεί υπό την κρατική μέριμνα.
2. Εντός ενός (1) μηνός από τον διορισμό του Γενικού Διευθυντή της παρ. 1 του άρθρου 34, συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, πενταμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των συλλογών και των αντικειμένων εκάστου Μουσείου. Οι επιτροπές του πρώτου εδαφίου αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ως Πρόεδρο, και τέσσερις (4) υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κλάδου ή εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ Αρχαιολόγων. Η έκθεση απογραφής συντάσσεται εντός τριμήνου από τη συγκρότηση της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου, υπογράφεται από όλα τα μέλη της αντίστοιχης επιτροπής και υποβάλλεται προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από αυτόν και τον Γενικό Διευθυντή εκάστου Μουσείου.
3. Τα αντικείμενα των συλλογών εκάστου Μουσείου που δεν αποτελούν μνημεία δεν υπόκεινται σε κατάσχεση.
4. Η μεταβίβαση της κυριότητας των αντικειμένων των συλλογών των Μουσείων δεν επιτρέπεται, για δε πολιτιστικά αγαθά που δεν αποτελούν μνημεία εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 25 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220).

 • 28 Ιανουαρίου 2023, 13:53 | Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

  Οι συλλογές αρχαιοτήτων των Μουσείων, που ανήκουν κατά κυριότητα και κατοχή στο ελληνικό δημόσιο, παραχωρούνται σε ΝΠΔΔ και η διαχείρισή τους στο εξής θα αποφασίζεται από ένα κυβερνητικά διορισμένο ΔΣ προσώπων χωρίς καν στοιχειώδη επιστημονικά προσόντα. Πρόκειται για επικίνδυνη τροπή που εγείρει ζητήματα σύγκρουσης με το Σύνταγμα της χώρας.
  Η διάταξη, επιπλέον, διασπά την ενότητα των ευρημάτων, αποκόπτει τα μουσεία από την Αρχαιολογικη Υπηρεσία από τις ανασκαφές της οποίας προέρχεται η πλειονότητα των ευρημάτων. Υπάρχουν ανασκαφικά σύνολα που σήμερα βρίσκονται κατά το ήμισυ σε περιφερειακές υπηρεσίες και κατά το άλλο ήμισυ στα Μουσεία της ΓΔΑΠΚ. Υπάρχουν αντικείμενα που εκτίθενται στα πέντε Μουσεία ως μόνιμο δάνειο από Εφορείες Αρχαιοτήτων, ή ως παρακαταθήκη από άλλους φορείς (λχ η Συλλογή της ΧΑΕ στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο).Η πρόβλεψη για απογραφή των συλλογών εντός 3 μηνών, για όποιον γνωρίζει τον όγκο των ευρημάτων, είναι αστεία. Δεν κατοχυρώνονται τα επιστημονικά δικαιώματα των ανασκαφέων και των νόμιμα κατεχόντων άδειες δημοσίευσης.
  Στο σύνολο του το άρθρο αυτό είναι ανεφάρμοστο, επικίνδυνο και αντισυνταγματικό.

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 15:09 | Μαρία

  Απογραφή τόσων χιλιάδων αντικειμένων από 5 πρόσωπα εντός 3 μηνών είναι αδύνατον να γίνει. Επιπλέον,ποιος από τους υπηρετούντες ή τους νυν Προϊσταμένους παράλαβε με απογραφή αντικείμενα και από ποιον για να τα παραδώσει?

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 13:13 | Βασιλική Πλιάτσικα

  Αρ. 19, παρ. 1 – ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΝΠΔΔ

  – Υφίσταται σοβαρό νομικό πρόβλημα με τις δωρεές αρχαιοτήτων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, εφ’όσον παραβιάζεται η επιθυμία του δωρητή να δωρίσει αρχαιότητες σε κρατικό μουσείο. Το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει κατ’ουδένα τρόπο το πρόβλημα και ο Νόμος εφ’όσον ψηφιστεί δύναται να προσβληθεί επ’αυτής της βάσεως.

 • 21 Ιανουαρίου 2023, 17:55 | ΚΥΡΙΑΚΉ

  Τα μη καταλογογραφημένα αντικείμενα στις αποθήκες του ΑΜΗ είναι τόσα πολλά που απαιτούνται χρόνια και όχι μόνο 3 μήνες απογραφής. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια αυτών των αντικειμένων μετά το πέρας του 3μήνου;