Άρθρο 33 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται εντός οκτώ (8) μηνών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) εκάστου Μουσείου, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. αυτού και πρότασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, καταρτίζεται ο Οργανισμός Λειτουργίας του Μουσείου, με τον οποίο καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση αυτού σε τμήματα και γραφεία, οι αρμοδιότητες αυτών και κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπει το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. εκάστου μουσείου-νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7), καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής και καταβολής των ποσών της παρ. 2 του άρθρου 5, τα κριτήρια ή οι συντελεστές, η διαδικασία και το όργανο καθορισμού του ύψους αυτών, το περιεχόμενο των λειτουργικών δαπανών και προσφερόμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Μουσείων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, δύνανται να ιδρύονται τα παραρτήματα της περ. ιβ) της παρ. 2 του άρθρου 4 και να καθορίζονται τα ζητήματα διοίκησης, εποπτείας και λειτουργίας αυτών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 16 για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή εκάστου Μουσείου, ορίζεται ο Γραμματέας αυτής από τους υπαλλήλους ΠΕ Αρχαιολόγων και ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και καθορίζονται τα ζητήματα της σύγκλησης, συζήτησης και ψηφοφορίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία αυτής.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής του επιδόματος της παρ. 4 του άρθρου 18.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), η μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή των μουσείων-ν.π.δ.δ. που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, η αποζημίωση ανά συνεδρίαση που καταβάλλεται στον Αντιπρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα του Δ.Σ. των μουσείων-ν.π.δ.δ. που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να καθορίζεται ποσοστό υπέρ του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) επί των εσόδων των μουσείων-ν.π.δ.δ. που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018.

 • 28 Ιανουαρίου 2023, 14:05 | Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

  Στις παραγράφους 6,7,8 ξεκαθαρίζεται ότι αμείβονται, εκτός ενιαίου μισθολογίου, με μηναία αποζημίωση ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Γενικός Διευθυντής, και με αποζημίωση άγνωστου ύψους ανά συνεδρίαση όλα τα μέλη του ΔΣ. Το σχέδιο νόμου τακτοποιεί «ημέτερους» και πάντως μη σχετικούς με το αντικείμενο σε καλά αμειβόμενες θέσεις με δημόσιο χρήμα. Επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με αχρείαστα έξοδα (αποζημιώσεις, έξοδα κίνησης, υπηρεσιακά αυτοκίνητα, γραφεία κλπ) των Διοικητικών Συμβουλίων και μισθούς του Γενικού Διευθυντή εκτός ενιαίου μισθολογίου.
  Με την παράγραφο 8 μειώνει τα έσοδα του ΟΔΑΠ, υπονομεύοντας τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του συστήματος καθώς τα έσοδα των Μουσείων θα τα διαχειρίζεται αποκλειστικά το κυβερνητικά διορισμένο Δ.Σ. Μέχρι την έκδοση σχετικών ΚΥΑ για την απόδοση ποσοστού υπέρ του ΟΔΑΠ (στην περίπτωση του Μουσειου Ακρόπολης η σχετική ΚΥΑ βγήκε 8 χρόνια μετά τη λειτουργία του Μουσείου), ο ΟΔΑΠ θα αποστερηθεί όλα τα έσοδα. Η αποκοπή των εσόδων αυτών, που σήμερα στηρίζουν όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας, απειλεί με οριστικό λουκέτο τα μικρότερα μουσεία ανά την επικράτεια.
  Πόσα νέα μουσεία έχει εξαγγείλει η Υπουργός σε όλη την χώρα; Πόσα μουσεία σκοπεύουν να γίνουν π.χ. στην Αιτωλοακαρνανία; Πώς θα επιβιώσουν όλα αυτά τα μουσεία; Πώς θα καλυφθούν στο μέλλον αυτά τα λειτουργικά έξοδα; Καλούμε τους βουλευτές που εκπροσωπούν τις εκλογικές του περιφέρειες να ερωτήσουν την Υπουργό για το θέμα.
  Επιπλέον, τα έσοδα του ΟΔΑΠ περίπου κατά το ήμισυ κατευθύνονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Η απομείωση των εσόδων του ΟΔΑΠ σημαίνει ότι μειώνονται κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να μείνουν στη διαχείριση του εκάστοτε κυβερνητικά διορισμένου ΔΣ.

 • Προσθήκη παραγράφων 9 και 10 ως εξής:

  9.Με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) εκάστου Μουσείου και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ιδρύεται σε κάθε μουσείο του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου η οποία διαρθρώνεται σε δύο (2) Γραφεία επιπέδου Τμήματος ως εξής: (α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων και (β) Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών, και εφαρμόζουν κατά αντιστοιχία τις αρμοδιότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν.4622/2019 και τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του νόμου 4795/2021.
  Τα ζητήματα λειτουργίας, οργάνωσης, στελέχωσης και διεξαγωγής έργου των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ρυθμίζονται σύμφωνα με τα Κεφάλαια Δ’ και Ε’ του ν.4795/2021.

  10.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και των Γενικών Διευθυντών των μουσείων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, συστήνεται Διυπηρεσιακό Όργανο Διαχείρισης Κινδύνων για τα μουσεία του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 22Α,22Β,22Γ και 22Δ του ν.4795/2021 όπως αυτά προστέθηκαν με τα άρθρα 20,21,22 και 23 του ν.5013/2023.

 • 28 Ιανουαρίου 2023, 04:41 | Μαρία

  Συνδυάζοντας το άρθρο 5 Πόροι παρ.3 «Τα έσοδα από τους πόρους των Μουσείων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών τους» και παρ. 1 εδαφ. ζ στο οποίο αναφέρεται ότι έκαστο Μουσείο θα μπορεί να αναπαράγει απλά αντίγραφα (καθώς τα ακριβή θα τα έχει ο ΟΔΑΠ) με το άρθρο 34 παρ.8 στο οποίο αναφέρεται ότι κατόπιν ΚΥΑ δύναται τμήμα των εσόδων ποσοστιαία να πηγαίνει στον ΟΔΑΠ πόσα έσοδα θα μένουν στα Μουσεία για να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα; Θα δανείζονται;

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 13:41 | Βασιλική Πλιάτσικα

  Άρ. 33, παρ. 3 – ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

  – Η ίδρυση παραρτημάτων στο εξωτερικό επιτρέπει την ΜΟΝΙΜΗ εξαγωγή αρχαιοτήτων από την πατρίδα μας. Η λειτουργία των παραρτημάτων αναπόφευκτα υπόκειται νομικά στη χώρα υποδοχής, συνεπώς η διαχείριση των αρχαιοτήτων μας θα υπόκειται στο νομικό καθεστώς ξένου κράτους. Με βάση την πραγματική οικονομική δυνατότητα του κάθε μουσείου, κανένα δεν θα έχει την οικονομική δυνατότητα ίδρυσης και διατήρησης ασφαλούς ανεξάρτητου παραρτήματος στο εξωτερικό (έκαστο μουσείο άλλωστε χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 1 του παρόντος), άρα πίσω από την ίδρυση παραρτημάτων υποκρύπτονται άλλες προθέσεις, π.χ. η παραχώρηση αίθουσας σε μουσεία του εξωτερικού και άρα η μόνιμη έκθεση ελληνικών αρχαιοτήτων σε ξένα μουσεία χωρίς κανένα όφελος για την Ελλάδα.

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 08:45 | Ασημίνα Ποριώτη

  Παράγραφος 3. Παραρτήματα σε εσωτερικό και εξωτερικό. Ο τρόπος ίδρυσης και η στοχοθεσία αυτών των παραρτημάτων, τα οποία συνδέονται άμεσα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 2ζ του άρθρου 13 περί δανεισμού αρχαιοτήτων, δεν περιγράφονται καν, ως να είναι ανύπαρκτοι, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα περί του αληθινού σκοπού των παραρτημάτων στο εξωτερικό.
  Παράγραφος 6-8. Οι αμοιβές του Γενικού Διευθυντή, του προέδρου του ΔΣ και οι αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ, οι οποίες θα καθοριστούν με ΚΥΑ στη συνέχεια θα επιβαρύνουν χωρίς κανένα λόγο τον κρατικό προϋπολογισμό με μεγάλα ποσά που σήμερα δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες των καταργούμενων υπηρεσιών

 • 26 Ιανουαρίου 2023, 21:36 | Μαρία

  Παράγραφος 6-8. Οι αμοιβές του Γενικού Διευθυντή, του προέδρου του ΔΣ και οι αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ θα επιβαρύνουν χωρίς κανένα λόγο τον κρατικό προϋπολογισμό με μεγάλα ποσά που σήμερα δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες των καταργούμενων υπηρεσιών

 • 26 Ιανουαρίου 2023, 19:51 | Κατερίνα

  -πργ.3: Με απόφαση το ΔΣ θα ιδρύονται παραρτήματα, η λειτουργία των οποίων δεν προβλέπεται στον Ν. 4658/2021. Επιπλέον δεν προσδιορίζεται το νομικό καθεστώς που θα τα διέπει. Με τον τρόπο αυτό καταστρατηγείται η νομοθεσία περί εξαγωγής αρχαιοτήτων.
  -πργ.6: ο μισθός του Γενικού Διευθυντή θα καθορίζεται με ΚΥΑ και όχι σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015. Άλλη μια παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία χωρίς αιτιολόγηση στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης.
  – Θα υπάρξουν πρόσθετες δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό (αποζημιώσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του ΔΣ, Γενικού Διευθυντή κλπ) σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των μουσείων σύμφωνα με το οποίο σε έκαστο μουσείο υπάρχει ένας μόνος Διευθυντής και Προϊστάμενοι Τμημάτων οι οποίοι αμείβονται ως δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο.

 • 25 Ιανουαρίου 2023, 13:07 | Έφη

  33, παράγραφος 3 και άρθρο 4, παρ. 2. ιβ): καθορίζονται τα ζητήματα διοίκησης, εποπτείας και λειτουργίας παραρτημάτων. Δεν αποτελεί αυτή η πρακτική στην ουσία της παράκαμψη της νομοθεσίας περί μη εξαγωγής των αρχαιοτήτων;
  Υπό ποιο νομικό καθεστώς θα λειτουργούν αυτά τα παραρτήματα;
  Παρ. 6-7: Με ποιο οικονομοτεχνικό κριτήριο προκρίνονται αποζημιώσεις σε Πρόεδρο, Γενικό Διευθυντή και στα μέλη του Δ.Σ., έναντι της αποζημίωσης ενός Διευθυντή, που ισχύει σήμερα; Πώς μετρήθηκαν και πώς αποδεικνύονται τα αντισταθμιστικά οφέλη;

 • 21 Ιανουαρίου 2023, 17:12 | ΚΥΡΙΑΚΉ

  7μελες Δ.Σ. , 1 Γενικός Διευθυντής, 1 Γραμματέας και ο αναπληρωτής του, 2 Νομικοί, συνεδριάζουν μια φορά το μήνα και αποζημιώνονται. Επιτροπές και ομάδες εργασίας, ειδική επιτροπή αξιολόγησης…..και ουκ έστιν αριθμός … διοικούντων και των επιτροπών τους…. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ , ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥΣ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ και κυρίως ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, αφού όλοι αυτοί θα αντικαθίστανται σε κάθε κυβερνητική αλλαγή.

 • 18 Ιανουαρίου 2023, 21:40 | Ειρήνη Βρεττού

  Παρ. 8. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να καθορίζεται ποσοστό υπέρ του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) επί των εσόδων των μουσείων-ν.π.δ.δ. κλπ». Προτείνεται η διαγραφή των λέξεων «δύναται να». Η υποχρέωση των ν.π.δ.δ. απόδοσης ποσοστού στον ΟΠΑΔ πρέπει να είναι σαφής και αμετάκλητη.

 • 18 Ιανουαρίου 2023, 09:32 | Καλλιόπη Τσακρή

  Σκόπιμο να περιληφθεί η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία καθορίζεται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το προσωπικό με ειδικότητα συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας) που θα υπηρετούν στις οργανικές θέσεις (μονίμων και ΙΔΑΧ) των νεοσυσταθέντων ν.π.δ.δ., σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Β’ 1416/30-04-2012).