Άρθρο 10 – Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

1. Ο Πρόεδρος του Φορέα είναι αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος για :
α) τη σύγκληση και διεύθυνση των τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων του Δ.Σ. και την κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ.,
β) την εποπτεία των λειτουργιών του Φορέα, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νομίμως από το Δ.Σ. και
γ) την εκπροσώπηση του Φορέα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δημόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά τρίτων.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, σε περίπτωση που αυτός κωλύεται. Με απόφαση του Δ.Σ. η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή στο Συντονιστή του Φορέα, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 12.