Άρθρο 09 – Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
2. Ο Συντονιστής του Φορέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος, μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
3. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του ΔΣ κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα έξι (6) από τα έντεκα (11) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, εάν προεδρεύει της συνεδρίασης.
6. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των συμβούλων και οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη, σε περίπτωση δε αρνήσεως μέλους να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Τα πρακτικά μπορούν να τηρούνται και με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση.
7. Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ που συγκαλείται με ευθύνη του ορισθέντος Προέδρου, συγκροτείται αυτό σε σώμα και ορίζονται οι αρμοδιότητες των λοιπών μελών του.
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να ορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής.
9. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και για τις αποφάσεις που εκδίδουν μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.