Άρθρο 04 – Στόχοι και Αρχές Σχεδιασμού – Πολεοδομική οργάνωση

1. Η δημιουργία των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή και Ιλισίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 4 του οικείου π.δ. και τις αρχές του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, v. 4277/2014 ( Α’ 156) που εξειδικεύονται ως εξής:
(α) Σύνδεση του ορεινού όγκου του Υμηττού με τον αστικό ιστό, προστασία και οικολογική αναβάθμιση των περιοχών, προς όφελος της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου Αττικής.
(β) Αναβάθμιση του πολεοδομικού περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου με ένταξη, διασύνδεση και ενοποίηση των Πάρκων με το δίκτυο κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου, πολιτιστικών και κοινωνικών λειτουργιών.
(γ) Πιλοτική εφαρμογή των αρχών βιώσιμης αστικής κινητικότητας με ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και καθιέρωση νέων πρακτικών μετακίνησης με παράλληλη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
(δ) Αναβάθμιση του περιβάλλοντος των δημόσιων μητροπολιτικών και τοπικών χρήσεων περίθαλψης, εκπαίδευσης − έρευνας, κοινωνικής υποδομής, πολιτισμού, αθλητισμού και διοίκησης και βελτίωση των όρων λειτουργίας τους, με παράλληλο έλεγχο της ανάπτυξής τους, ώστε να διασωθεί ο ελεύθερος χώρος του Πάρκου.
(ε) Προώθηση ήπιου και εναλλακτικού αστικού τουρισμού στα πλαίσια μιας πολιτικής τόνωσης του διεθνούς ρόλου και της εικόνας της Αθήνας.
2. Η πολεοδομική οργάνωση των Πάρκων, οι ρυθμίσεις, τα έργα και οι διαμορφώσεις σ’ αυτά ακολουθούν τις κατωτέρω δεσμευτικές γενικές αρχές σχεδιασμού και επιδιώκουν την:
(α) δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πρασίνου υψηλής οικολογικής ποιότητας με ήπιες δραστηριότητες δασικής και αστικής αναψυχής και αθλητισμού
(β) περιφρούρηση και προστασία του Πυρήνα των Πάρκων με διάκρισή τους από την Περιφερειακή Ζώνη, με στόχο τον έλεγχο της ανάπτυξης στην Περιφερειακή Ζώνη και τη συνολική αναβάθμιση του περιβάλλοντος,
(γ) προστασία, αναβάθμιση και εμπλουτισμό της σημερινής φύτευσης και φυσικών σχηματισμών με είδη που συνάδουν με το αττικό τοπίο και το οικοσύστημα του Υμηττού, καθώς και διαμόρφωση διαδρομών περιπάτου και χώρων στάσης σε φυσικό περιβάλλον με διατήρηση χωμάτινων επιφανειών.
(δ) Διατήρηση και ανάδειξη των σημαντικών ιστορικών κτιρίων της «στρατιωτικής πόλης Γουδή» και των νοσοκομείων και επανάχρησή τους για δραστηριότητες πολιτισμού, και ήπιας ή εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας.
(ε) Εναρμόνιση των νέων και υφιστάμενων δημοτικών τοπικών χρήσεων (αθλητισμού, εκπαίδευσης ή κοινωνικής πρόνοιας) των γειτονικών Δήμων με το πνεύμα σχεδιασμού και διαχείρισης των Πάρκων με στόχο την διατήρηση ενιαίου χαρακτήρα.
(ζ) Βελτίωση της προσπελασιμότητας των Πάρκων για πεζούς και ποδηλάτες, με διάκριση της κυκλοφορίας πεζών/ποδηλάτων και οχημάτων και τη δημιουργία ενός δικτύου «διαδρόμων» και «διαδρομών» πρόσβασης και εντός αυτών.
(η) Προώθηση της αρχής της βιώσιμης κινητικότητας με ενίσχυση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), αποθάρρυνση της προσέλευσης με ΙΧ αυτοκίνητο και αποτρεπτική πολιτική στάθμευσης σε επίπεδο σχεδιασμού και διαχείρισης.
(θ) Άρση της διχοτόμησης των Πάρκων, από τους σημαντικούς υπερτοπικούς οδικούς άξονες (Λεωφόροι Κατεχάκη, Κανελλοπούλου και Ούλοφ Πάλμε), με κατάλληλα τεχνικά έργα ή άλλα μέτρα, ιδίως στους πυρήνες των πάρκων προκειμένου να ενοποιηθούν, λειτουργικά και αντιληπτικά οι κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, προς όφελος των πεζών,
(ι) Σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στον Πυρήνα των Πάρκων σε μη εγκεκριμένες από πολεοδομικό σχέδιο οδούς,
(κ) Περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην Περιφερειακή Ζώνη, με παράλληλη ενθάρρυνση της κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων.
(λ) Λειτουργία συστήματος ελαφρών μη ρυπογόνων, μέσων μαζικής μεταφοράς για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων εντός των Πάρκων, σε σύνδεση με τους μεγάλους σταθμούς ΜΜΜ.

3. Στις αρμοδιότητες του Φορέα εντάσσονται οι κάτωθι :
α) συντήρηση, φύλαξη, λειτουργία, ανανέωση και περαιτέρω ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή − Ιλισίων, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης,
β) πληροφόρηση, εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση των πολιτών και μαθητών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος,
γ) ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον (όπως προστασία δασών και εδαφών, ανακύκλωση υλικών, κ.λπ.),
δ) προώθηση πρότυπων – πιλοτικών ερευνητικών προγραμμάτων για θέματα περιβάλλοντος
ε) διοργάνωση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, για την κατανόηση του φυσικού κόσμου και των προβλημάτων του περιβάλλοντος,
στ) διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραστάσεων, θεαμάτων, συναυλιών και άλλων ψυχαγωγικών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατές με τη λειτουργία του Πάρκου, και συνάδουν με τους σκοπούς και το χαρακτήρα του Πάρκου,
ζ) Δημιουργία κατάλληλων χώρων παιχνιδιού και αθλοπαιδιών με θέμα το περιβάλλον, διαδρομών περιπάτου, τρεξίματος, ποδηλάτου, περιβαλλοντικής παρατήρησης και άλλων ήπιων αθλητικών – ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες συνάδουν με το χαρακτήρα του Πάρκου,
η) εντός των υφιστάμενων κτιρίων του πυρήνα, τα οποία θα κριθούν από το ΕΧΣ ως αξιόλογα, διατηρούμενα και επαναχρησιμοποιούμενα, επιτρέπονται οι χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού και μικρών αναψυκτηρίων – κυλικείων σε περιορισμένο αριθμό και εμβαδόν που θα προσδιοριστεί από το ΕΧΣ. Στα νομίμως υφιστάμενα εξ’αυτών κτίρια επιτρέπονται επεκτάσεις που δεν θα υπερβαίνουν το 5% της συνολικής αρχικής τους επιφάνειας για στατικούς και λειτουργικούς λόγους.
θ) υλοποίηση προγράμματος ολοκληρωμένης συλλογής, ανακύκλωσης και διάθεσης των απορριμμάτων που παράγονται εντός των ορίων του Πάρκου,
ι) η εκπόνηση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων προστασίας και εκπαίδευσης στους ορεινούς όγκους της Αττικής.

  • 21 Απριλίου 2019, 09:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

    Άρθρο 04: Η παράγραφος 2. (ι) να γραφεί: «Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στον Πυρήνα των Πάρκων σε μη εγκεκριμένες από πολεοδομικό σχέδιο οδούς με παράλληλη κατάργηση αυτών των οδών ή μετατροπή τους σε πεζόδρομους/ποδηλατόδρομους».

  • 14 Απριλίου 2019, 13:08 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

    Δημιουργία στο χώρο που σχεδιάζεται, καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα των εμπλεκόμενων Δήμων (Αθηναίων, Ζωγράφου, Παπάγου, Ψυχικού), σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4029/2012, που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα απο κανένα Δήμο. Ο απαιτούμενος χώρος ειναι το 1% του συνολικού διαθέσιμου χώρου του πάρκου και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για υπερβολικό κόστος κατασκευής.

  • 14 Απριλίου 2019, 13:30 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

    Προτείνω τη δημιουργία εντός του σχεδιαζόμενου χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων για τους εμπλεκόμενους Δήμους (Αθηναίων, Παπάγου, Ζωγράφου, Ψυχικού, σύμφωνα με τις με εφαρμοσμένες μέχρι σήμερα διατάξεις του Ν. 4039/2012, άρθρο 9. Ο απαιτούμενος χώρος δεν είναι τεράστιος ουτε τα έξοδα κατασκευής.