Άρθρο 12 – Εσωτερικός Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας – Προσωπικό

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας συνιστώνται οι οργανικές θέσεις προσωπικού και καθορίζεται η οργανωτική δομή του Φορέα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ο Φορέας, για τη νομική του εκπροσώπηση μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να αναθέτει σε δικηγόρους ορισμένη υπόθεση ή συγκεκριμένο έργο.
2. Μέχρι την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ο Φορέας υποστηρίζεται από επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που καταλαμβάνει θέσεις που συστήνονται με το παρών ως εξής:
α) Μια θέση Συντονιστή, ο οποίος προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Φορέα και συντονίζει το έργο τους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Δασολόγων ή άλλης συναφούς με τις αρμοδιότητες του φορέα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εμπειρίας,
β) Μία θέση ΠΕ Μηχανικών,
γ) Μία θέση ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος,
γ) Μία θέση ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού,
δ) Μία θέση ΔΕ Διοικητικού,
ε) Μία θέση ΔΕ βοηθητικού προσωπικού

3. Ο Φορέας μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις και προβλέψεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

  • Πως μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν θα δημιουργήσετε ένα νέο Πεδίο του Άρεως;

    Σας παρακαλούμε μη βάλετε ομότιμους καθηγητές και εκπροσώπους για να πάρουν τη θέση.

    Προκηρύξετε τις θέσεις ευθύνης.

    Ας δημιουργηθεί μια εταιρεία κοινωνικού σκοπού με μετόχους τους πολίτες και πρώτη συμμετοχή 10 – 50 € και εταιρείες στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με μεγαλύτερα ποσά.