Άρθρο 06 – Σύνθεση Δ.Σ. του Φορέα

1. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από:
α. δύο μέλη, με τους αναπληρωτές/τις αναπληρώτριές τους, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους ή εγνωσμένης συναφούς, με το σκοπό του Φορέα, επαγγελματικής εμπειρίας. Τα μέλη αυτά υποδεικνύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και καταλαμβάνουν τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,
β. ένα μέλος, με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,
γ. ένα μέλος, με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών,
δ. ένα μέλος, με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται από την Περιφέρεια Αττικής,
ε. ένα μέλος, με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται από το Δήμο Αθηναίων,
στ. ένα μέλος, με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται από το Δήμο Ζωγράφου,
ζ. ένα μέλος με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται από το Δήμο Χολαργού-Παπάγου.
η. ένα μέλος με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται από το Δήμο Καισαριανής.
θ. ένα μέλος με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, που υποδεικνύεται από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από κοινού.
ι. ένα μέλος με τον αναπληρωτή/την αναπληρώτριά του, εκπρόσωπο περιβαλλοντικής μη κυβερνητικής οργάνωσης, τοπικού πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού συλλόγου από τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Δ. Παπάγου- Χολαργού και Καισαριανής από κοινού.
2. Τα υποδεικνυόμενα, κατά την προηγούμενη παράγραφο μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές/αναπληρώτριές τους γνωστοποιούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα από την κοινοποίηση σε αυτούς/αυτές σχετικής πρόσκλησης. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους/τις εκπροσώπους τους εντός της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει το αντίστοιχο μέλος ή τα αντίστοιχα μέλη κατά την κρίση του.
3. Κατά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Φορέα, εξαιτίας του ειδικού αντικειμένου και της σχετικής εμπειρίας και γνώσης της περιοχής που οφείλουν να έχουν τα μέλη, δεν τηρείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016(Α’ 33).

  • Μη επιτυχής επιλογή. Δεν είναι λειτουργικό.

    Το ΔΣ πρέπει να είναι 5-μελές ώστε να είναι ευέλικτο. Δήμοι και άλλοι φορείς θα πρέπει να εκπροσωπούνται με αντιπροσώπους με δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στις συνεδριάσεις του ΔΣ και εγγραφής στα Πρακτικά, όπως θα περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

    Οι θέσεις ευθύνης πρέπει να προκηρυχθούν.