Άρθρο 05 – Συνεργασίες και Προγραμματικές Συμβάσεις

1. Για την εκπλήρωση του σκοπού και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία και την ανεμπόδιστη συνέχιση της δραστηριοποίησης των πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι κύριοι ή δικαιούχοι των σχετικών εκμεταλλεύσεων ή ιδιοκτησιών εντός της Περιφερειακής Ζώνης, ο Φορέας καλεί τα τελευταία σε σχετικές συνεδριάσεις του και προβαίνει στη σύναψη πάσης φύσεως μνημονίων συνεργασίας με αυτούς.
2. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου καθώς και του Κανονισμού Διαχείρισης που εκπονεί ο Φορέας, προβλέπεται ιδίως η σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Φορέα και των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου, Παπάγου – Χολαργού και Καισαριανής, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Με το μνημόνιο συνεργασίας εξασφαλίζεται η ενοποίηση των Πυρήνων των Μητροπολιτικών Πάρκων, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή άλλων δεσμεύσεων, η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε όλους τους χώρους, η άρση των ενδιάμεσων περιφράξεων και εμποδίων και οι ενιαίοι κανόνες διαχείρισης των διαμορφώσεων και του πρασίνου.
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο Φορέας συνεργάζεται νομίμως με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και κάθε άλλο αρμόδιο οργανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Συνεργάζεται, επίσης, με ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα ή οργανισμούς του ιδίου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, επιστημονικούς φορείς, μητροπολιτικά πάρκα, βοτανικούς κήπους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με νομικά πρόσωπα και, κατά προτεραιότητα με φορείς της κοινωνικής οικονομίας που δραστηριοποιούνται στα πεδία αρμοδιότητας του. Για την υλοποίηση των ανωτέρω συνεργασιών μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

  • 22 Απριλίου 2019, 11:25 | WWF Ελλάς

    Η ευρύτερη δυνατή διαβούλευση, ακόμα και πέρα από τις προβλέψεις των ισχυουσών διατάξεων, είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη κοινωνικής συμμετοχής στη λειτουργία του πάρκου. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί για παράδειγμα μέσα από δημόσιες προσκλήσεις από τον φ.δ. για σχολιασμό διαφόρων σχεδίων και παρεμβάσεων, για τα οποία δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη συμμετοχή και αποδοχή των κατοίκων των όμορων δήμων στη διαμόρφωση και λειτουργία του πάρκου.