Άρθρο 11 – Πόροι – Έσοδα Φορέα

Πόροι και έσοδα του Φορέα συνιστούν:
1. α. Μηνιαία πρόσοδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, από την αναλογική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που προορίζονται για τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 259 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, ως αντιστάθμισμα της περιβαλλοντικής ζημίας στο περιβάλλον της Αττικής, που προκαλείται από την αστική λειτουργία και τη δραστηριότητα των δήμων. Με την κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της μηνιαίας προσόδου στο Φορέα Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών το ύψος της μηνιαίας προσόδου δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά τριετία, ανάλογα με τη σταθεροποίηση των λειτουργικών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης και το βαθμό επίτευξης οικονομικής αυτοτέλειας από τις δραστηριότητές του και την αξιοποίηση της παραχωρηθείσας σε αυτόν δημόσιας περιουσίας.
β. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στον Φορέα Διαχείρισης και έσοδα από τις δραστηριότητες αυτού, σύμφωνα με τους σκοπούς του.
γ. Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ..
δ. Επιχορηγήσεις που δύνανται να δίδονται στον Φορέα Διαχείρισης από το Πράσινο Ταμείο, τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, καθώς και από τους τακτικούς προϋπολογισμούς Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού.
ε. Πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό και τα Τομεακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ) και λοιποί πόροι προερχόμενοι από ταμεία και λοιπά προγράμματα της Ε.Ε..
στ. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις που δύναται να συνάπτει ο Φορέας Διαχείρισης με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
ζ. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή που εγκρίνεται από το Δ.Σ.

2. Έσοδα από την άσκηση των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του διατίθενται αποκλειστικά και μόνον στην κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και στην επίτευξη του σκοπού του.

  • 22 Απριλίου 2019, 11:16 | WWF Ελλάς

    Στο 1.α. να διευκρινιστεί τι ακριβώς σημαίνει η φράση και πώς ορίζεται το «αντιστάθμισμα της περιβαλλοντικής ζημίας στο περιβάλλον της Αττικής, που προκαλείται από την αστική λειτουργία και τη δραστηριότητα των δήμων». Πώς ακριβώς θα υπολογίζεται αυτή η μηνιαία πρόσοδος;

  • 22 Απριλίου 2019, 11:25 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ

    Με την παραγρ.1ζ καθώς και με την παραγρ.2 του άρθρου 11 υπάρχει άμεσος κίνδυνος για εμπορευματοποίηση του πάρκου μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ή των ΜΚΟ που αντικαθιστούν τον ρόλο του κράτους .Έτσι η πρόσβαση στο πάρκο θα γίνει χαρατσώνοντας τους πολίτες για τις κάθε είδους δραστηριότητες, καταστρατηγώντας την επιταγή του άρθρου 24 του Συντάγματος , βάσει της οποίας οι κοινόχρηστοι χώροι πράπει να είναι προσιτοί στους πολίτες ανευ περιορισμών.Σχετική νομολογία υπάρχει (βλ. πρακτικό επεξεργασίας του ΣτΕ για το Αττικόν Άλσος). Η χρηματοδότηση πρέπει να είναι αποκλειστικά από τον κρατικό προυπολογισμό(ΠΔΕ,ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ κλπ).