Άρθρο 07 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

1. Το Δ.Σ. του Φορέα είναι αποκλειστικά αρμόδιο για :
α. την άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λήψη κάθε απόφασης που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του Φορέα,
β. τη σύναψη και λύση συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό του Φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
γ. τη λήψη αποφάσεων για τις αναθέσεις έργων και μελετών, τη σύναψη κάθε είδους εξωτερικών συμβάσεων, την ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο, τη διενέργεια διαγωνισμών, κατά τις κείμενες διατάξεις.
2. Το Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του, προσδιορίζοντας αυτές κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, στον Πρόεδρο ή σε ένα ή περισσότερα μέλη του.