Άρθρο 03 – Χωρική αρμοδιότητα και περιοχή ευθύνης του Φορέα

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως περιοχή ευθύνης του Φορέα ορίζεται η περιοχή που βρίσκεται εντός των Ζωνών Δ’ Γουδή και Δ’ Ιλισίων του π.δ. 187/2011 (Δ’187), συμπεριλαμβανομένων των ήδη υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων και δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται στη χωρική εμβέλειά του έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εντός των Μητροπολιτικών Πάρκων, και για κάθε ένα από αυτά, οριοθετούνται περιοχές που αντιστοιχούν στον Πυρήνα του Πάρκου (ΠΠ) και στην Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον αστικό ιστό (εν συντομία Περιφερειακή Ζώνη ή ΠΖ). Τα σχετικά όρια εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το οικείο προεδρικό διάταγμα. Η οριοθέτηση αυτή μπορεί να εξειδικευτεί με προσαρμογές ορίων, όπως θα προσδιοριστούν στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του άρθρου 2. Στο Μητροπολιτικό πάρκο Γουδή, ο πυρήνας του πάρκου οριοθετείται καταρχήν, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα του άρθρου 2 (ζώνη δ1 Γουδή). Η οριοθέτηση μπορεί να εξειδικευτεί και οριστικοποιηθεί με προσαρμογές ορίων με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, χωρίς να επιτρέπεται καταρχάς μείωση της συνολικής έκτασης και χωρίς να αλλοιώνονται οι αρχές και τα κριτήρια της οριοθέτησης.

2. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, ο πυρήνας του Πάρκου περιλαμβάνει τις εξής περιοχές:

(αα) τις εκτάσεις που είναι ήδη παραχωρημένες σε κοινή χρήση (Άλσος Στρατού) ή έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου,
(ββ) εκτάσεις που αναφέρονται στο ν. 732/1977 (Α΄ 310) συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διαχειρίζεται η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου» (ΕΤΑΔ), με εξαίρεση το στρατόπεδο Ζορμπά και το πέραν του ρέματος Ιλισού δομημένο τμήμα του Στρατοπέδου Φακίνου,
(γγ) εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, εκτός ή εντός σχεδίου, χαρακτηρισμένες ως κοινόχρηστοι χώροι
(δδ) που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστες δυνάμει σχετικής πράξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(εε) τη ζώνη ιδιοκτησίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) που αναπτύσσεται κατά μήκος της Λεωφόρου Κατεχάκη και το αλσύλιο στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 189, ιδιοκτησίας Υπουργείου Μεταφορών που αποδίδονται σε κοινή χρήση κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 5−6 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ν.4067/2012 (Α’79) ΓΟΚ, χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των χρήσεων της Περιφερειακής Ζώνης,
(στστ) την παραρρεμάτια ζώνη που συνδέει τον πυρήνα με την Α ζώνη προστασίας του Υμηττού στο Δήμο Παπάγου − Χολαργού.

3. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων, ο πυρήνας του Πάρκου περιλαμβάνει τις εξής περιοχές:

(αα) τα συνεχόμενα πάρκα Συγγρού − Ιλισίων των Δήμων Αθηναίων και Ζωγράφου,
(ββ) τα τμήματα της ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αθηνών που μπορούν να αποδοθούν σε κοινή χρήση χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία της Πανεπιστημιούπολης,
(γγ) εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, είτε εκτός σχεδίου, είτε εντός σχεδίου χαρακτηρισμένες ως «Κοινόχρηστοι Χώροι», των οποίων η βλάστηση προστατεύεται από τη δασική νομοθεσία και συγκεκριμένα, τις παραρρεμάτιες εκτάσεις του Ηριδανού ποταμού, νότια και ανατολικά της Πανεπιστημιούπολης.
4. Στα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων, η Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό (Περιφερειακή Ζώνη ή ΠΖ), εκτείνεται από τα όρια του Πυρήνα έως τα εξωτερικά όρια των ζωνών, περιλαμβάνει δε και το ακίνητο εντός του οποίου στεγάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης εντός της έκτασης του Πυρήνα, όπως εμφαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το οικείο προεδρικό διάταγμα. Η ακριβής οριοθέτηση μπορεί να εξειδικευτεί και οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου ΕΧΣ.

5. (α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Ολυμπιακού Συγκροτήματος «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΥΔΗ» συνολικής έκτασης 117.297 τ. μ. μετά των επ’ αυτού ευρισκομένων ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων, με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους, όπως όλα αυτά εμφαίνονται και αποτυπώνονται στο συνημμένο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα του ν.3342/2005 (Α’131), περιέρχονται αυτοδικαίως στο Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή − Ιλισίων, ο οποίος δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης για δικό του λογαριασμό και στο όνομά του.
(β) Ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» στις τυχόν συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ως άνω ακινήτων και εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή. Εκκρεμείς δίκες αφορώσες στις ως άνω συμβάσεις συνεχίζονται από την ΕΤΑΔ Α.Ε. η οποία ευθύνεται και για κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, κληρονομικό δικαίωμα, δουλεία, ρυμοτομία ή μεσεγγύηση.

 • 21 Απριλίου 2019, 09:59 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

  Άρθρο 03: α. Στην παράγραφο 1. να παραληφθεί η λέξη «καταρχάς» στην τελευταία πρόταση
  β. Στην παράγραφος 2. (ββ) να αντικατασταθεί το τελευταίο εδάφιο «με εξαίρεση το στρατόπεδο Ζορμπά και το πέραν του ρέματος Ιλισσού δομημένο τμήμα του στρατοπέδου Φακίνου» με το «…….με εξαίρεση τις απολύτως αναγκαίες για στρατιωτικούς λόγους εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να αποδεσμευτούν προς το παρόν, ήτοι το στρατόπεδο Ζορμπά και το πέραν του ρέματος Ιλισσού δομημένο τμήμα του στρατοπέδου Φακίνου».
  γ. Η παράγραφος 2. (δδ) να γραφεί : «εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί Κοινόχρηστοι Χώροι και δεν έχουν ακόμα αποδοθεί σε κοινή χρήση».
  δ. Μετά από την παράγραφο 2. (στστ) να τεθεί παράγραφος «Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος όλες οι παραπάνω εκτάσεις περιέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβάσεων και χωρίς αντάλλαγμα, στον φορέα διαχείρισης το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή»
  ε. Στην παράγραφο 3. Αντί του «…Ηριδανού ποταμού…» να τεθεί «…του Ιλισσού ποταμού….»
  στ. Στο άρθρο 3. παράγραφος 5(β) μετά το πρώτο εδάφιο και πριν από το δεύτερο «Εκκρεμείς δίκες αφορώσες….» να προστεθεί: «Ο Φορέας μετά τη ανάληψη των καθηκόντων του αμελητί ενεργεί τα δέοντα για την εφαρμογή της 1970/2012 απόφασης του ΣτΕ για την απομάκρυνση του Μπάντμιντον καθώς και για την απομάκρυνση των γραφείων της ΕΠΟ με τη λήξη της σύμβασης».