Άρθρο 02 – Σκοπός και αρμοδιότητες του Φορέα

1. Ο Φορέας έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών που εντάσσονται στις Ζώνες προστασίας Δ’ Γουδή και Δ’ Ιλισίων, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του π.δ. 14/ 2011 (Δ’187).
2. Ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος για την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ), για την πολεοδομική οργάνωση των Πάρκων, καθώς και για την προώθηση ρυθμίσεων σύμφωνων με τις γενικές αρχές σχεδιασμού και διαχείρισης των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4. Για την εκπόνηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η μελέτη που που έχει εκπονηθεί για το σκοπό αυτό από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 του π.δ. 14/2011. Το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο εκπονείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 18 μηνών από τη συγκρότηση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Φορέας είναι αρμόδιος για την εκπόνηση Κανονισμού Διαχείρισης των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων για διάρκεια πέντε ετών που περιλαμβάνει τους διαχειριστικούς στόχους του, σύμφωνα και με τις γενικές αρχές σχεδιασμού και διαχείρισης και τις προβλέψεις του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου. Ο Κανονισμός Διαχείρισης εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, και εκπονείται εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της παρ. 2.
4. Ο Φορέας είναι αρμόδιος για την προώθηση και παρακολούθηση έργων, δραστηριοτήτων, παρεμβάσεων και διαμορφώσεων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές σχεδιασμού και τις προβλέψεις του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και του Κανονισμού Διαχείρισης των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων.
5. Ο Φορέας παρέχει αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων εντός της περιοχής ευθύνης του. Για την πραγματοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων, παρεμβάσεων ή διαμορφώσεων που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά προγραμματίζονται να υλοποιηθούν εντός των ορίων ευθύνης του, απαιτείται, η σύμφωνη γνώμη του. Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως το Φορέα.
6. Ο Φορέας μπορεί να ρυθμίζει ειδικότερα θέματα της αρμοδιότητάς του, εκδίδοντας σχετικές αποφάσεις. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η έκδοση κανονιστικών πράξεων, εκδίδονται αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του.

 • 22 Απριλίου 2019, 11:38 | WWF Ελλάς

  Η αναφορά σε «αποκλειστική προθεσμία 18 μηνών» μπορεί μεν να καθιστά επιτακτικότερη την άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας, όμως δεν διευκρινίζει τι θα συμβεί μετά από τυχόν άπρακτη παρέλευση του 18μηνού. Μπορεί μάλιστα να δώσει λαβή σε νομικές αμφισβητήσεις σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας εκπόνησης του ΕΧΣ.

 • 22 Απριλίου 2019, 11:11 | WWF Ελλάς

  Ως γενικό σχόλιο, είναι πολύ θετικές οι προβλέψεις αυτού του άρθρου.

  Στην παρ. 5 προτείνεται αναδιατύπωση του δεύτερου εδαφίου ως εξής: «Για την έγκριση έργων ή δραστηριοτήτων, παρεμβάσεων ή διαμορφώσεων που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά προγραμματίζονται να υλοποιηθούν εντός των ορίων ευθύνης του, απαιτείται, η σύμφωνη γνώμη του.»

 • 21 Απριλίου 2019, 09:02 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

  Άρθρο 02: α. Να γραφεί ορθά το π.δ. όπου αναφέρεται δηλ. π.δ. ΦΕΚ Δ΄ 187/2011
  β. Στην παράγραφο 2. Αντί του εδαφίου «Για την εκπόνηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, λαμβάνεται ……έως …..του άρθρου 4 του π.δ. 14/2011» να τεθεί «Για την εκπόνηση του Ειδικού Χωρικού σχεδίου λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η παραληφθείσα μελέτη από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής του Σχεδίου Γενικής Διάταξης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 του π.δ. «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισίων».

 • 13 Απριλίου 2019, 21:36 | LEYTERIS

  Ο φορέας που επιχειρείται να συσταθεί, σε εξουσιοδότηση Π.Δ/τος, είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί, ότι ιδρύεται προκειμένου να εποπτεύει αφ’υψηλού περιβαλλοντικά -χωροταξικά, χρήσεις και δραστηριότητες στο όρος Υμηττός σε σχέση με τον οικιστικό ιστό του Λεκανοπεδίου. Άν δεν γίνει αυτό, έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον Σύνταγμα και την δασοπροστασία, τους ισχύοντες δασικούς νόμους, τις επιταγές του ισχύοντος Συντ/τος (άρθρο 117 παρ.3). Ήδη την διοίκηση και διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος στη περιοχή, την έχει το Δασαρχείο Πεντέλης και το Δασαρχείο Πειραιά και οι αντίστοιχοι Συντονιστές. Από την χαρτογράφηση που ενήργησε για λογαριασμό του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου το έτος 1882,ο Γερμανός τοπογράφος και αρχαιολόγος Kaupert, εμφανίζονται όλες οι δασοσκεπείς περιοχές του Υμηττού, ότι ήσαν μέχρι την οδό Μεσογείων και πέραν αυτής και κάτω της οδού Γούναρη στην Αργυρούπολη και μέχρι του παλαιού Αεροδρομίου . Συνεπώς ,εκτάσεις σήμερα μή δασοσκεπείς, εκτός σχεδίου και σε έκνομες χρήσεις , απορρέει υποχρέωση κατά το Σύνταγμα να κηρυχθούν αναδασωτέες και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον υποχρεωτικά. Οι σχεδιασμοί που γίνονται μέσω του σχεδίου νόμου, είναι απλά υπόβαθρα ευχών , διότι το ισχύον Σύνταγμα τους αποκλείει. Εν κατακλείδι, ακόμα και οι χαρακτηρισμοί δήθεν Πάρκων Γουδή και Ιλισίων ή και ως Μητροπολιτικών, έρχονται σε σύγκρουση με το άρθρο 24 του Συντ/τος. Εκτιμώ ότι το σχέδιο νόμου πρέπει να αποσυρθεί και να επεξεργασθεί από κοινού με την Γενική Δ/νση Δασών.