Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός Μέτρων Ειδικής Προστασίας, Διατήρησης και Αποκατάστασης των Ειδών και των Ενδιαιτημάτων/ Οικοτόπων της Άγριας Ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)»

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Μέτρων Ειδικής Προστασίας, Διατήρησης και Αποκατάστασης των Ειδών και των Ενδιαιτημάτων/ Οικοτόπων της Άγριας Ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)».

Με την απόφαση αυτή στοχεύουμε στη λήψη μέτρων προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης των ειδών και των ενδιαιτημάτων/ οικοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), με τη θέσπιση ειδικών μέτρων, όρων, διαδικασιών και παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αποτελεσματική προστασία, διατήρηση και διαχείριση της άγριας ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων/ οικοτόπων της εντός των ΖΕΠ.

Όπως καταδεικνύουν σημαντικές καταδίκες της χώρας μας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα συνεκτικό, συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο νομικό καθεστώς, ικανό να εξασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση και την αποτελεσματική προστασία των Ζωνών Ειδικής Προστασίας που έχουν χαρακτηρισθεί λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατηρήσεως που θέτει η οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» όπως η εν λόγω οδηγία κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

Με την παραπάνω απόφαση επιδιώκεται:

α) Η διατήρηση σε ικανοποιητικό βαθμό της οικολογικής ισορροπίας των ενδιαιτημάτων φωλεοποίησης, τροφοληψίας και καταφυγίου της ορνιθοπανίδας καθώς και των σημαντικών τόπων για τη μετανάστευση των πτηνών, που έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ,

β) Η αποφυγή των οχλήσεων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες αυτές έχουν οριστεί,

γ) Η διασφάλιση  της συμβατότητας των αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και παραγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με τη προστασία και διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας,

Με το προτεινόμενο σχέδιο, διατυπώνεται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα προβλήματα της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 04 Νοεμβρίου 2010.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Τίνα Mπιρμπίλη

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής