Άρθρο 10: Ειδικές Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύνανται να τροποποιούνται τα στοιχεία του παραρτήματος Α(έντυπα ταυτότητας κτιρίου) και Β (οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων ταυτότητας κτιρίου).
Με Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο των αποσπασμάτων και των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου κατά τις διατάξεις του παρόντος, ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για την σύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων, η έκδοση σχετικών αναλυτικών οδηγιών για την συμπλήρωση των εντύπων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος

  • 4 Ιουνίου 2013, 01:40 | Θανάσης Ζούλιας

    Συμφωνώ με τον συνάδελφο Σφυρή. Μένουν 10 μέρες για διαβούλευση και λείπει το σημαντικότερο στοιχείο που είναι το Παράρτημα. Για όνομα του θεού τι να σχολιάσουμε αφού σχεδόν όλα τα άρθρα μας παραπέμπουν σ’ αυτό.

  • 31 Μαΐου 2013, 21:24 | Τριαντάφυλλος Σφυρής

    Το άρθρο παραπέμπει σε κάποιο Παράρτημα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 11. Αλλά το άρθρο 11, όπως δόθηκε στην διαβούλευση, δεν αναφέρει τα Παρατήματα. Για να είναι δυνατή η διαβούλευση επί του άρθρου αυτού, ελάχιστη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε το περιεχόμενό του Παρατήματος. Παρακαλώ να δώσετε στην δημοσιότητα το περιεχόμενο του Παραρτήματος.