Άρθρο 03: Διαδικασία Έναρξης και Ενημέρωσης

1.Η ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου πραγματοποιείται υποχρεωτικώς
α) μετά από την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή,
Β) μετά από κάθε περιοδικό έλεγχο.
2. Όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια υπάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα βάσης δεδομένων της ταυτότητας του κτιρίου εντός προθεσμίας 10 ετών από την ημερομηνία έναρξης του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτότητας κτιρίου. Σε αντίθετη περίπτωση τα κτίρια θεωρούνται και χαρακτηρίζονται αυθαίρετα και επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις περί αυθαιρέτων.
3. Ειδικώς τα κτίρια για τα οποία έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις των Ν.3843/2010 και στις διατάξεις του Ν.4014/2011 η πρώτη συμπλήρωση – ενημέρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του παρόντος διενεργείται υποχρεωτικώς εντός προθεσμίας πέντε ετών από την δημοσίευση του παρόντος.
3.Ο αρμόδιος Μηχανικός ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Σε περίπτωση πολυκατοικιών όπου έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ο αρμόδιος Μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου δύναται να ορίζεται μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας άλλως με απλή πλειοψηφία. Για την συμπλήρωση απαιτείται έλεγχος του συνόλου του κτιρίου.
4.Για οποιαδήποτε εργασία στο κτίριο για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ο αρμόδιος μηχανικός ενημερώνει την Ταυτότητα Κτιρίου.
5.Η ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή με αίτηση και γνωστοποίηση των στοιχείων του Παραρτήματος προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η αρμόδια Υπηρεσία ΥΠΕΚΑ δύναται να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν αντιπαραβάλλοντας τα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία κατά την έκδοση της άδειας δόμησης και τα στοιχεία του πορίσματος των ελεγκτών δόμησης.
6.Η υποβολή των στοιχείων ενημέρωσης και η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας ή/και αποσπάσματος των πινάκων διενεργείται, από τον αρμόδιο Μηχανικό για λογαριασμό του εντολέα του. Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση των στοιχείων απαιτείται μοναδικός ειδικός κωδικός ο οποίος εκδίδεται από την Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ή τον εξουσιοδοτούμενο για την διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος μετά από αίτηση.
Εφόσον συμπληρωθούν από τον αρμόδιο Μηχανικό τα στοιχεία του Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου (Π.Π.Τ.Κ.) του Παραρτήματος του παρόντος και εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκδίδεται κωδικός ιδιοκτήτη και αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς τον αρμόδιο Μηχανικό και τον αναφερόμενο στην αίτηση ιδιοκτήτη του κτιρίου ή και της αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης).
Η έκδοση των σχετικών αποσπασμάτων και πιστοποιητικών δύναται να πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Π και τα αρμόδια τμήματα του Τ.Ε.Ε. μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη.

 • 11 Ιουνίου 2013, 13:31 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Η λέξη ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ μπορεί να αντικαταστήσει επαρκέστατα τα γραφόμενα στον παρόντα νόμο. κάθε ιδιοκτησία έχει μοναδικό αριθμό, έχει όποιο μηχανικό θέλει, καταγράφεται η κάθε μεταβολή της , αλλά δυστυχώς κάποιος απλός πολίτης πρέπει να πληρώσει για να ολοκληρωθεί. Διαφαίνεται άλλη μια προσπάθεια ομηρίας των πολιτών που ενώ ήταν νόμιμοι και καθαροί απέναντι στο κράτος, θα ονομαστούν αυθαιρετούντες αν δεν βρούν τα χρήματα να συντάξουν οι ίδιοι την ταυτότητα της νόμιμης περιουσίας τους. όλα τα δεδομένα (άδειες, τακτοποιήσεις, ενεργειακά πιστοποιητικά, μεταβιβάσεις, σχέδια) βρίσκονται καταχωρημένα σε ψηφιακά ή αναλογικά αρχεία υπηρεσιών, γιατί λοιπόν το επιπλέον κόστος? επίσης για να γίνει κατανοητός ο τρόπος εφαρμογής πρέπει να γίνει γνωστό το περιεχόμενο των παραρτημάτων!!!

 • 5 Ιουνίου 2013, 14:58 | Yolanda

  Θεωρώ υπερβολικά μικρό το χρονικό διάστημα των 10(ή 5 ετών), λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που υπάρχει. Αν λάβουμε υπόψην και τον επικείμενο νόμο των αυθαιρέτων ,αλλά και τον Ν4014/11 καθώς και τον τρόπο έκδοσης αδειών (αναθεωρηση-ενημερωση), όλα τα κτίσματα θα απαιτούν τακτοποίηση ή νομιμοποίηση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση. Αυτό θα επιβαρύνει αρκετά το κόστος της ταυτότητας του κτιρίου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πρώτη φάση να γίνει στα κτίρια με εκδίδονται με το Ν4030/11. Για τα παλαιότερα κτίσματα , τόσο η ταυτότητα των κτιρίων όσο και η τακτοποίηση να ισχύει επ αόριστο. Επίσης θα πρέπει να απλουστευτούν οι διαδικασίες για μικροπαραβάσεις (οψεις, περγκολες, μετατοπιση η/μ εγκαταστασεων ,διαρυθμίσεων, διαμερισματωσης κλπ)!

 • 5 Ιουνίου 2013, 09:48 | ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Στη δεύτερη παρ. 3 να διατυπωθεί οτι κάθε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μπορεί να έχει δικό της αρμόδιο μηχανικό. Η ηλεκτρονική ταυτότηα της κάθε ιδιοκτησίας αφού εισαχθεί στο σύστημα να μπορεί να είναι διαθέσιμη σε κάθε συνιδιοκτήτη-αρμόδιο μηχανικό άλλης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας στην ίδια πολυκατοικία.

 • 4 Ιουνίου 2013, 01:34 | Θανάσης Ζούλιας

  Εχω αναλάβει μιά πέργκολα σε όροφο (ανοίξανε οι δουλειές!!). Ας μην χρειασθεί να κάνω την ταυτότητα όλης της πολυκατοικίας. Προσοχή στην διατύπωση για τις εργασίες μικρής κλίμακας. Ρητά να ξεκαθαρίσει ότι στην περίπτωση αυτή θα απαιτείται ΜΟΝΟΝ η ταυτότητα της συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

 • 3 Ιουνίου 2013, 22:06 | Ἀργυρῶ Κουκουλᾶ

  Δ Η Λ Α Δ Η
  Ἕνα καθ΄ὅλα νόμιμα κτισμένο καί συντηρημένο κτίριο θά θεωρεῖται και θά χαρακτηρίζεται αυθαίρετο και ἐπί πλέον θά ἐπιβάλλωνται οἱ σχετικές κυρώσεις περί αυθαιρέτων ἄν σέ μιά 10ετία δέν ὑπαχθῆ στό…. νέο ἠλεκτρονικό σύστημα!
  Τί μᾶς λέτε Κύριοι!!
  Δέν ξέρετε πῶς νά ξεζουμίσετε πλέον τούς μικροϊδιοκτῆτες ἀκινήτων καί καταλήγετε ὅλοι σέ ἀσυναρτησίες?
  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΊ ΜΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ!

 • 3 Ιουνίου 2013, 11:08 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΝΟΣ

  δεν μας εξηγεί ο νομοθέτης……ένα διαμέρισμα που έκανε τακτοποίηση 3843/10 για 40 χρόνια….μετά από δέκα χρόνια θα είναι αυθαίρετο..???? αν δεν κάνει ηλεκτονική ταυτότητα??????. Μήμπως τα μνημόνια και η κρίση μας έχει αποβλακώσει τελείως και δεν ξέρουμαι τι λέμε.

 • 2 Ιουνίου 2013, 12:26 | Γιαννης

  παρ 6.
  Ο μοναδικός ειδικός κωδικός του κτιρίου-διαμερίσματος, καλό είναι να είναι αυτός του Κτηματολογίου. (ενας κωδικός του κτιρίου γιά όλα)

 • 1 Ιουνίου 2013, 07:14 | azoulias

  Υπάρχουν δύο παράγραφοι με την αρίθμηση 3. Στην δεύτερη από αυτές χρειάζεται επαναδιατύπωση ώστε να γίνει ξεκάθαρο ότι κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία μπορεί να προχωρά και μόνη της στην σύνταξη ταυτότητας με μηχανικό της επιλογής της. Για την ανάθεση σε ένα μηχανικό για το σύνολο του κτιρίου να χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία και όχι απλή, διαφορετικά θα υπάρξουν συνθήκες διαπλοκής και έριδες. Η κάθε ιδιοκτησία μόνη της ή αν υπάρχει αυξημένη συναίνεση ανάθεση σε ένα μηχανικό του συνόλου του κτιρίου.

 • 1 Ιουνίου 2013, 00:15 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΑΧΑΛΗΣ

  ΣΤΗΝ ΠΡΓΡ3 ΝΟΜΙΖΩ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΙΑ ΕΚΑΣΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η ΟΛΗ Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

 • 31 Μαΐου 2013, 21:46 | Τριαντάφυλλος Σφυρής

  Το άρθρο παραπέμπει σε κάποιο Παράρτημα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 11. Αλλά το άρθρο 11, όπως δόθηκε στην διαβούλευση, δεν αναφέρει τα Παρατήματα. Για να είναι δυνατή η διαβούλευση επί του άρθρου αυτού, ελάχιστη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε το περιεχόμενό του Παρατήματος. Παρακαλώ να δώσετε στην δημοσιότητα το περιεχόμενο του Παραρτήματος.

 • 31 Μαΐου 2013, 20:21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

  Σχετικά με την παρ. 2. Είναι σίγουρο ότι ο χρονικός περιορισμός των 10 ετών θα πάρει πολλές παρατάσεις. Πέραν αυτού, πάλι βάζουμε ΕΚΒΙΑΣΜΟ στη μέση; Με ποιά λογική ένα νόμιμο ή μονίμως υφιστάμενο κτίριο θα χαρακτηρίζεται αυθαίρετο αν δεν προχωρήσει στην έκδοση ταυτότητας μέσα στη δεκαετία; Δώστε κίνητρα και όχι απειλές!!!