Άρθρο 05: Προδιαγραφές και Υπόχρεοι Τήρησης

Οι προδιαγραφές ελέγχου και η διαδικασία ελέγχου για όλα τα απαιτούμενα στοιχεία περιγράφονται στα Έντυπα του Παραρτήματος του παρόντος. Ελέγχονται και καταγράφονται τα αποτελέσματα για όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα σχετικά έντυπα και ορίζονται ως υποχρεωτικά κατά τις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση όπου κατά τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση άδειας δόμησης ή την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας δεν προβλέπεται ή έγκριση ή εκπόνηση συγκεκριμένων μελετών, τα στοιχεία των σχετικών μελετών δεν συμπληρώνονται.
Υπόχρεοι τήρησης και ενημέρωσης της ταυτότητας κτιρίου είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών όπως καταγράφονται κάθε φορά στα έντυπα της Ταυτότητας Κτιρίου.
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου υπόχρεοι τήρησης της ταυτότητας κτιρίου είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες των επιμέρους ακινήτων του κτιρίου σύμφωνα με την σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών.
Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων πραγματοποιείται αποκλειστικά από αρμόδιο Μηχανικό.

 • 4 Ιουνίου 2013, 12:29 | Frengidis Angelos

  Για την επεξήγηση του σχολίου μου σχετικά με τους μηχανικούς διεργασιών – χημικούς μηχανικούς
  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση χημικών αντιδραστήρων οξείδωσης οποιασδήποτε χημικής ένωσης αποτελεί χημική εγκατάσταση, όπου δραστηριοποιείται χωρίς περιορισμούς ο μηχανικός διεργασιών – χημικός μηχανικός, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα.
  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση πολύ απλών χημικών αντιδραστήρων οξείδωσης του μεθανίου ή προπανίου – βουτανίου ή γενικά υδρογονανθράκων των οποίων η ρύθμιση γίνετε με στοιχειομετρική ανάλυση των προϊόντων της αντίδρασης (καυστήρες – λέβητες αερίου υγραερίου πετρελαίου), χαρακτηρίζονται σαν «ηλεκτρομηχανολογικές» και μάλιστα με όρια και περιορισμούς για τους μηχανικούς διεργασιών – χημικούς μηχανικούς.

  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων θερμικών διεργασιών θέρμανσης ή ψύξης χημικών ενώσεων (π.χ. θειϊκού οξέος, αμμωνίας κλπ), αποτελούν χημικές εγκαταστάσεις, όπου δραστηριοποιείται χωρίς περιορισμούς ο μηχανικός διεργασιών – χημικός μηχανικός, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα.
  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων θερμικών διεργασιών θέρμανσης ή ψύξης με «νεράκι του Θεού» χαρακτηρίζονται σαν «ηλεκτρομηχανολογικές» και μάλιστα με όρια και περιορισμούς για τους μηχανικούς διεργασιών – χημικούς μηχανικούς.

  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων «επεξεργασίας, αποστάξεως, εναποθηκεύσεως ή και μεταφοράς υγρών ή αερίων καυσίμων υλών προς φωτισμόν θέρμανσιν ή κίνησιν» αποτελούν χημικές εγκαταστάσεις, όπου δραστηριοποιείται χωρίς περιορισμούς ο μηχανικός διεργασιών – χημικός μηχανικός, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα.
  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων φυσικού αερίου (0,025bar) χαρακτηρίζονται σαν «ηλεκτρομηχανολογικές» και μάλιστα με όρια και περιορισμούς για τους μηχανικούς διεργασιών – χημικούς μηχανικούς.

  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση των εγκαταστάσεων χημικών βιομηχανικών μονάδων (από σύνθετα διυληστήρια μέχρι απλές βιομηχανίες τροφίμων), αποτελούν χημικές εγκαταστάσεις, όπου δραστηριοποιείται χωρίς περιορισμούς ο μηχανικός διεργασιών – χημικός μηχανικός, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα.
  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση απλούστατων κτιριακών εγκαταστάσεων χαρακτηρίζονται σαν «ηλεκτρομηχανολογικές» και μάλιστα με όρια και περιορισμούς για τους μηχανικούς διεργασιών – χημικούς μηχανικούς

  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων μεταφοράς χημικών ενώσεων, σύνθετων χημικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων (από διυληστήρια μέχρι απλές βιομηχανίες τροφίμων), αποτελούν χημικές εγκαταστάσεις, όπου δραστηριοποιείται χωρίς περιορισμούς ο μηχανικός διεργασιών – χημικός μηχανικός, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα.
  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση του δικτύου της ύδρευσης και της αποχέτευσης κτιριακών εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται σαν «ηλεκτρομηχανολογική», μέχρι τον βιολογικό, μετά ξαναγίνεται χημικές, και μάλιστα με όρια και περιορισμούς για τους μηχανικούς διεργασιών – χημικούς μηχανικούς.
  Δεν θα προχωρήσω στην ενεργητική πυροπροστασία χημικών εγκαταστάσεων σε σχέση αυτές των κτιρίων.
  Απίστευτα και όμως αποκλειστικά και μόνο ελληνικά, αφού σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο δεν θα χρειαζόταν να κάνω οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα.
  Σε αυτές τις κλειστές ειδικότητες αναφέρομε.

  Επί του ΠΔ
  Μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την ολοκλήρωση της κατασκευής, γίνονται μία σειρά από παρεμβάσεις στα κτίρια με άδειες μικρής κλίμακας-όπου απαιτείται- ή και χωρίς άδειες μικρής κλίμακας ή με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού και ιδιοκτήτη, θα πρέπει να καταγράφονται και να βιντεοσκοπούνται? (τα στοιχεία των σχετικών μελετών δεν συμπληρώνονται)
  Α. Εγκαταστάσεις ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων με τα δίκτυά τους (SOS νέος ΝΟΚ), σε κοινόχρηστους ή ιδιόκτητους χώρους. Ειδικά για οριζόντιες ιδιοκτησίες, όπου η εγκατάσταση είναι σε κοινόχρηστο χώρο, θα ενημερώνετε ο φάκελος όλης της οικοδομής (άρθρο 3)?
  Β. Εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου με το δίκτυο καταιονισμού
  Γ. Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (ειδικά κεντρικών κλιματιστικών μονάδων) και αντλιών θερμότητας
  Δ. Αποθήκευση καυσίμων, ειδικά της μη τυποποιημένης βιομάζας (καυσόξυλα) και φιαλών υγραερίου (κατηγορία 0 χωρίς άδεια). Από τον πυροσβεστικό κανονισμό υπάρχει περιορισμός στο πυροθερμικό φορτίο που αποθηκεύετε ανά τετραγωνικό μέτρο (100 Kg/m2 ισοδύναμου ξύλου) σε χώρο που δεν αποτελεί πυροδιαμέρισμα. Θα υπογράφει ο ιδιοκτήτης υπεύθυνη δήλωση για τον χώρο αποθήκευσης.
  Ε. Οικιακά φωτοβολταϊκά και μελλοντικά αστικές ανεμογεννήτριες (χωρίς άδεια μικρής κλίμακας, με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού και ιδιοκτήτη) καταγράφονται?
  ΣΤ. Τοπικές εστίες θέρμανσης με καμινάδα (ειδικά στις οριζόντιες ιδιοκτησίες), που μπορούν να τοποθετούνται και να αφαιρούνται ανά πάσα στιγμή, καταγράφονται?
  Ζ. Λεβητοστάσια κάτω των 40 kW που δεν οριζόταν με τον παλιό ΓΟΚ καταγράφονται ως λεβητοστάσια?
  Η. Αποθήκες οριζόντιων ιδιοκτησιών στο υπόγειο της οικοδομής, που χρησιμοποιούνται και ως αποθήκες καυσίμων μη τυποποιημένης βιομάζας (καυσόξυλα)?
  Θ. Εξωτερική θερμομόνωση που τοποθετήθηκε εκ των υστέρων και μεγάλωσε τις εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου.
  Μήπως υπάρχει σχετική μέριμνα στα Παρατήματα?

  Βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια
  Εκδίδονται πιστοποιητικά για κάθε αλλαγή ή τοποθέτηση νέων μηχανημάτων παραγωγής, αύξησης ισχύος, αλλαγής εσωτερικής διαρρύθμισης των χώρων της βιομηχανικής παραγωγής, της μεταβολής των παραγόμενων προϊόντων, της ποσότητας των αποβλήτων ή μόνο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του βιομηχανικού κτιρίου?
  Μήπως υπάρχει σχετικό έντυπο στα Παρατήματα?

  Dipl.-Ing. Φρεγγίδης Αγγελος
  Chemietecnik – thermische Verfahrenstechnik
  Χημικός Μηχανικός – μηχανικός θερμικών διεργασιών

 • 3 Ιουνίου 2013, 19:13 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ.

 • 1 Ιουνίου 2013, 21:11 | Σ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΟΝΟ….
  ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΒΑΡΕΘΕΙ ΤΙΣ ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ,ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ , ΘΕΩΡΩ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΄΄ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ΄΄ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΄΄ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ΄΄….

  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΕ , ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΜ,ΗΜ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ …….
  ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ,ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ, ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΠΑΛΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΄΄ΔΩΡΩΝ΄΄, ΤΟ ΥΠΟΨΙΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ……….
  ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΟΓΟΙ ΜΜ,ΗΜ ΓΙΑΤΙ ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ………

 • 1 Ιουνίου 2013, 13:52 | Δημόπουλος Σταύρος

  Στην τελευταία πρόταση του άρθρου πρέπει να αλλαχτεί το «από αρμόδιο Μηχανικό. » σε «από αρμόδιους Μηχανικούς.»

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η κάθε ειδικότητα έχει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

  Δεν έχουν όλες οι ειδικότητες δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών ή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

  Κάποιες ειδικότητες έχουν δικαίωμα υπογραφής σε άλλους τομείς αλλά για απλές εγκαταστάσεις. Απλές εγκαταστάσεις από τον νόμο ορίζονται οι εγκαταστάσεις έως κάποια ισχύ και μέχρι κάποιο κόστος.

  Επίσης δεν βρήκα πουθενά στο σχέδιο του Π.Δ. ουσιαστικά στοιχεία για το περιεχόμενο της ταυτότητας κτηρίου.

  Ποια στοιχεία θα καταγράφονται στην ταυτότητα κτηρίου;

  – Η οικοδομική άδεια / άδεια δόμησης με τις αναθεωρήσεις της;

  – Τυχόν νομιμοποιητικά στοιχεία (τακτοποίηση Η/Χ, αυθαιρέτων, κτλ);

  – ΥΔΕ για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση (εφόσον υπάρχει);

  – Συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ των ακμών του κτιρίου και του οικοπέδου;

  – Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (εφόσον υπάρχει);

  – Άδειες για εγκατεστημένες ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες);

  – Άδεια χρήσης γης, αν ο χώρος χρησιμοποιείται για επαγγελματική
  δραστηριότητα;

  – Θα αναγράφεται γενικά το εμβαδόν ή θα υποβάλλονται και κατόψεις/τομές του κτιρίου;

  – Θα αναγράφονται οι μηχανικοί που είχαν αναλάβει την μελέτη / επίβλεψη του κτιρίου;

  – Θα αναγράφονται στοιχεία από τις αρχιτεκτονικές ή Η/Μ μελέτες του κτιρίου; Π.χ. ύψος, κάλυψη, ισχύς λέβητα, ισχύς κλιματιστικών μονάδων, κτλ;

  -θα περιλαμβάνονται στοιχεία μόνο του ίδιου του κτηρίου ή και του οικοπέδου ( τοπογραφικό, άδεια για τυχόν γεώτρηση ή πηγάδι, δεσμευμένοι χώροι, συνιδιοκτήτες, κτλ) ;

  -Ποια θα είναι η διαδικασία ενημέρωσης της ταυτότητας κτηρίου, το κόστος (αν υπάρχουν παράβολα) και ο επιτρεπτός χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας;

  Θα ήταν χρήσιμο για την διαβούλευση αν ανεβάζατε υπόδειγμα του εντύπου της ταυτότητα κτιρίου. Θα μπορούσαμε οι μηχανικοί να βοηθήσουμε αρκετά με τις συστάσεις μας.

 • 31 Μαΐου 2013, 21:48 | Τριαντάφυλλος Σφυρής

  Το άρθρο παραπέμπει σε κάποιο Παράρτημα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 11. Αλλά το άρθρο 11, όπως δόθηκε στην διαβούλευση, δεν αναφέρει τα Παρατήματα. Για να είναι δυνατή η διαβούλευση επί του άρθρου αυτού, ελάχιστη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε το περιεχόμενό του Παρατήματος. Παρακαλώ να δώσετε στην δημοσιότητα το περιεχόμενο του Παραρτήματος.