Άρθρο 07: Εφαρμογή σε κτίρια προ της 1.3.2012.

H διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 2 έως 6 του παρόντος εφαρμόζεται και σε κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε προ τις 01.03.2012 σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος.
Α. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται άδεια από δημόσια αρχή για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών με τις οποίες μεταβάλλονται πολεοδομικά και κτιριολογικά μεγέθη (προσθήκη, επέκταση κ.α.) των υπαρχόντων κτιρίων για τον έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων συμπληρώνονται τα στοιχεία κατά το Έντυπο Α του παραρτήματος του παρόντος για το σύνολο του κτιρίου.
Β. Σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται η συμπλήρωση βεβαιώσεως της παρ.4 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011 για τον έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων συμπληρώνονται τα στοιχεία κατά το Έντυπο Α του παραρτήματος. Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων δύναται να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Το σχετικό απόσπασμα αντικαθιστά και συμπεριλαμβάνει την βεβαίωση του Ν.4014/2011.
Γ. Σε κάθε περίπτωση δημοσίων ακινήτων με κτίσματα ή ειδικών κτιρίων κατά τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού για τον έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων συμπληρώνονται τα στοιχεία κατά τα Έντυπα Α και Β του παραρτήματος του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συμπλήρωσης της ταυτότητας κτιρίου ολοκληρώνεται υποχρεωτικώς μέσα σε 10 χρόνια από την δημοσίευση του παρόντος. Για κάθε κατάρτιση δημοσίας σύμβασης έργων, μελετών και υπηρεσιών των Ν.3316/2005 και Ν.3669/2008 που έχει ως αντικείμενο ακίνητο με κτίσματα απαιτείται προηγουμένως και η συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Δ. Σε κάθε περίπτωση ιδιωτικών ακινήτων με κτίσματα, πέραν των ειδικών κτιρίων της προηγούμενης παραγράφου, για τον έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων συμπληρώνονται τα στοιχεία κατά τα Έντυπα Α και Β του παραρτήματος του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η αρχική διαδικασία συμπλήρωσης της ταυτότητας κτιρίου ολοκληρώνεται υποχρεωτικώς μέσα σε 10 χρόνια από την δημοσίευση του παρόντος με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου 3.

 • 3 Ιουνίου 2013, 13:00 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

  Πιστεύω οτι δεν θα έπρεπε να υπάρχει «κλειστή ημερομηνία» ένταξης π.χ δεκαετία, των παλαιοτέρων κτισμάτων (προ 1/3/12) στην ηλεκτρονική ταυτότητα αμιγώς για λόγους οικονομικούς. Όταν προκύπτει μεταβίβαση, έκδοση αδείας δόμησης, καταγγελία κλπ τότε υπάρχει αφορμή και κίνητρο για τον ιδιοκτήτη να «περάσει απο το ταμείο» σε ελεγχόμενες οικονομικά συνθήκες. Η πολιτεία δεν θα υποστεί συνέπειες αφού στο ενδιάμεσο διάστημα δεν μορεί να προκύψει «ζημιά» πέραν της ήδη γενόμενης, αφου δεν θα εκδίδεται άδεια και δεν θα γίνεται μεταβίβαση.

 • 2 Ιουνίου 2013, 14:47 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Η δεκαετής προθεσμία για τα «παλιά κτίρια» είναι πολύ μικρή για τα ελληνικά οικιστικά και ιδιοκτησιακά δεδομένα (εκατομμύρια ιδιοκτήτες, ανεπαρκείς ή ελλείπουσες βάσεις δεδομένων-στοιχείων). Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν και οι συνέπειες της τεράστιας ύφεσης και την δραματικής μείωσης εισοδημάτων, καθώς και οι επιπτώσεις και παρενέργειες της που θα κρατήσουν επί δεκαετίες.
  Στις χώρες της Ευρώπης όταν εκπονούνται τόσο πολυσύνθετα και απαιτητικά προγράμματα ο χρονικός ορίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερος μολονότι εκεί έχουν πολύ καλύτερες υποδομές και πολύ λιγότερες δυσχέρειες ή ιδαιτερότητες.
  Επίσης η ίδια προθεσμία πρέπει να έχει σημείο έναρξης τον χρόνο ολοκλήρωσης από κάθε πλευρά του όλου σχετικού (ηλεκτρονικού και δοικητικού) συστήματος που θα πρέπει να οργανωθεί. Δεν πρέπει να έχει σημείο έναρξης τον χρόνο δημοσίευσης του Π.Δ. σε ΦΕΚ. Και τούτο διότιείναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί μια σειρά από ερμηνευτικές, εφαρμοστικές, εκτελεστικές ρυθμίσεις και εγκυκλίους προς αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων και λεπτομερειών και επίλυση προβλημάτων. Δεν είναι δυνατό να «τρέχει» μια προθεσμία, ενώ την ίδια ώρα η πράξη για την οποία έχει τεθεί η προθεσμία να είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να γίνει. Μπορεί να χρειαστούν 2 χρόνια για να τακτοποιηθούν και να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές του προγράμματος ώστε οι διατάξεις του Π.Δ. να μπορούν να εφασρμοστούν σωστά. Αυτό σημαίνει πως η προθεσμία από 10ετής μετατρέπεται αμέσως-αμέσως κατ’ ουσία σε 8ετή Δηλαδή σε μια τέτοια περίπτωση η προθεσμία εκτός από ανεπαρκής θα είναι και ψευδεπίγραφη.

 • 31 Μαΐου 2013, 22:08 | Τριαντάφυλλος Σφυρής

  Στην παράγραφο Α.

  1) η διατύπωση «μεταβάλλονται πολεοδομικά και κτιριολογικά μεγέθη» είναι γενική και αόριστη. Να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα πολεοδομικά και κτιριολογικά μεγέθη που όταν μεταβάλλονται απαιτείται η εφαρμογή της διάταξης.

  2) η επεξήγηση «(προσθήκη, επέκταση κ.α.)» αντί να αποσαφηνίζει τη αοριστία της προηγούμενης φράσης, με την λέξη «κ.α» θα επιτείνει την σύγχυση τόσο τους πολίτες όσο και στις ελέγχουσες αρχές. Ή να συμπληρωθεί η φράση με όλες τις περιπτώσεις επακριβώς για τις οποίες οι πολίτες έχουν υποχρέωση εφαρμογής της διάταξης, ή να απαλειφθεί διότι δεν προσφέρει τίποτα.

 • 31 Μαΐου 2013, 21:22 | Τριαντάφυλλος Σφυρής

  Το άρθρο παραπέμπει σε κάποιο Παράρτημα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 11. Αλλά το άρθρο 11, όπως δόθηκε στην διαβούλευση, δεν αναφέρει τα Παρατήματα. Για να είναι δυνατή η διαβούλευση επί του άρθρου αυτού, ελάχιστη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε το περιεχόμενό του Παρατήματος. Παρακαλώ να δώσετε στην δημοσιότητα το περιεχόμενο του Παραρτήματος.