Άρθρο 01: Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι:
Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής και η προσαρμογή της διαδικασίας που καθορίζεται στα άρθρα 1 εως 4 του Ν.3843/2010 σε υφιστάμενα κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.3.2012
Ο Καθορισμός της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής και των στοιχείων των εντύπων ελέγχου και του πιστοποιητικού πληρότητας.
Ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ενημέρωσης των εντύπων ελέγχου και του πιστοποιητικού πληρότητας.
Ο καθορισμός της περιοδικότητας του ελέγχου ανά κατηγορία χρήσης κτιρίων
Ο καθορισμός των προδιαγραφών των ελέγχων.
Ο καθορισμός των προδιαγραφών του ηλεκτρονικού Μητρώου , η διαδικασία ενημέρωσής του και οι υπόχρεοι τήρησης.
Ο καθορισμός των όρων δημοσιοποίησης και διάθεσης του πιστοποιητικού πληρότητας.
Ο καθορισμός των κυρώσεων σε βάρος των κατά περίπτωση υπόχρεων σε περίπτωση μη νόμιμης τήρησης του πιστοποιητικού πληρότητας και της ταυτότητας του κτιρίου.

 • 14 Ιουνίου 2013, 13:56 | Γ.Π.

  Άρθρο 95 παρ. 5 Συντ . (όπως αναθεωρήθηκε το έτος 2001), «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης».
  Άρθρο 50 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), οι διοικητικές αρχές πρέπει, σε εκτέλεση της υποχρέωσης που απορρέει από το άρθρο 95 παρ. 5 Συντ ., να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη με όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης, εκτός από τη δίωξη για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.

  Στα περισσότερα άρθρα της συγκεκριμένης διαβούλευσης αναφέρεστε στον Ν.4014/2011 και την υπαγωγή στις διατάξεις αυτού, ο οποίος Νόμος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κρίθηκε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ, άλλωστε δε και στην ανακοίνωση ΠΟΥ ΣΠΕΥΣΑΤΕ να εκδώσετε στις 2 Μαίου 2013 κάνετε σχετική αναφορά για αυτό ενώ όπως ΕΣΕΙΣ αναφέρετε σ’ αυτήν ΄΄Σχετικά με δημοσιεύματα και πληροφορίες που αφορούν συζητήσεις στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ΥΠΕΚΑ τονίζει ότι οι δικαστικές αποφάσεις είναι απολύτως σεβαστές.΄΄
  Από τις πολλές αναφορές σας στο συγκεκριμένο Νόμο στα άρθρα του Π.Δ. δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο.

 • Βασικός σκοπός της ταυτότητας των κτιρίων είναι ο έλεγχος για την ορθή εκτέλεση της κατασκευής τους και για την ασφάλεια της συντήρησης τους (Άρθρο 1 του ν3843/10). Στο παρόν κείμενο διερευνούμε αν ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται με τις λοιπές διατάξεις του ν3843/10, σχετικές διατάξεις άλλων νόμων (π.χ. ν4030/11, ν4067/12) και το υπό διαβούλευση Π.Δ., εστιάζοντας στην ταυτότητα των βιομηχανικών-βιοτεχνικών κτιρίων ομού με τις εγκαταστάσεις τους.
  Σημειώνουμε τα συμπεράσματα της διερεύνησης:
  Από τις προηγούμενες διατάξεις προκύπτει ότι οι έλεγχοι των βιομηχανικών-βιοτεχνικών κτιρίων θα βασίζεται στους ελέγχους για την εφαρμογή των μελετών που περιλαμβάνονται στην «Άδεια Δόμησης». Είναι όμως γνωστό ότι για τη χορήγηση της «Άδειας Δόμησης» δεν προβλέπονται οριστικές μελέτες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος και για τις κατασκευές που εξασφαλίζουν την προστασίας των υποδομών και των εργαζόμενων από διάφορους π.χ. χημικούς κινδύνους. Η «Άδεια Δόμησης» και για τα βιομηχανικά-βιοτεχνικά κτίρια χορηγείται στη βάση τήρησης διατάξεων σχετικών κυρίως με την πολεοδομία, τη σχετική επάρκεια των κτιρίων, την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και την εφαρμογή μελετών για συνήθεις τεχνικές εγκατάστασης, που εξυπηρετούν όλα τα είδη κτιρίων.
  • Η «Άδεια Δόμησης» όπως χορηγείται διέπεται από την αντίληψη ότι οι τεχνικές εγκατάστασης των κτιρίων εξυπηρετούν τη λειτουργία τους. Όμως στα βιομηχανικά-βιοτεχνικά κτίρια, τα κτίρια εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις της παραγωγικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων προστασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της ενεργειακής αποδοτικότητας (DIRECTIVE 2002/91/EC) η οποία καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα απόδοσης τόσο για τα οικιακά όσο και για εμπορικά κτίρια.
  • Γενικότερα η «Άδεια Δόμησης» έπρεπε να χορηγείται και η εφαρμογή της να ελέγχεται στη βάση ότι τελικά εξυπηρετεί την ορθή και ασφαλή λειτουργία του τεχνικού έργου στο οποίο αναφέρεται. Όμως η διάσπαση και η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων των διαφόρων υπηρεσιών που είναι αρμόδιες να χορηγούν άδειες κατασκευής και λειτουργίας των διαφόρων τεχνικών έργων δεν επιτρέπουν την εφαρμογή αυτού του απλού κανόνα.
  • Θεωρούμε τελικά ότι στην περίπτωση των βιομηχανικών-βιοτεχνικών κτιρίων (ή των βιομηχανικών εγκαταστάσεων χωρίς κελύφη κτιρίων) δεν εξυπηρετείται δεόντως ο σκοπός της «ταυτότητας των κτιρίων». Η χώρα μας οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην δημιουργία νομοθετικού πλαισίου βιώσιμων κατασκευών για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια που θα λαμβάνει υπόψη ως ένα ενιαίο σύνολο (ταυτότητα) την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την στατική τους επάρκεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση των ειδικών προδιαγραφών για την ασφάλεια και τη υγιεινή στους χώρους εργασίας, τόσο κατά τη φάση σχεδιασμού και κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία τους. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή των μελετών που απαιτούνται για την έκδοση Άδειας Δόμησης και ως εκ τούτου η χώρα μας υστερεί έναντι άλλων κρατών μελών στην κατασκευή – αναβάθμιση βιώσιμων βιομηχανικών κτιρίων (Sustainable Buildings).

  Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

  Κω/νος Βαφειάδης Βασίλης Αναλυτής

 • 11 Ιουνίου 2013, 12:21 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Γενική άποψη είναι ότι ταυτόχρονα πρέπει να εκδοθούν και οι όποιες υπουργικές αποφάσεις για τον τρόπο εφαρμογής με απόλυτη σαφήνεια και χωρίς περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών. επίσης γενική άποψη είναι ότι πρόκειται για επιπλέον χαράτσι σε άκαιρη στιγμή που επιπλέον κάνει το μηχανικό να φαίνεται σαν μέτοχος στην περιουσία του άλλου. Το σωστό είναι το κράτος με τα αρχεία που διαθέτει ή που οφείλει να ολοκληρώσει, κτηματολόγιο – ΓΠΣ – αρχεία πολεοδομιών – εφορίες κλπ, πρέπει να συντάξει μόνο του τους αρχικούς «φακέλλους» ταυτότητας και κατόπιν να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία που δεν υπάρχουν ήδη σε κάποια υπηρεσία. Υποτίθεται ότι για αυτό το λόγο διατηρούνται αρχεία και η χρήση τους σίγουρα θα νοικοκυρέψει την αναρχία στο χώρο των ακινήτων. Χωρίς όμως να αποδεχθεί τις ευθύνες του περί αναρχίας υπηρεσιών και καθυστερήσεων διαδικασιών όπως κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, ξεκινάει το φακέλωμα με ελλειπή υπόβαθρα τα οποία θα οδηγήσουν σε ολική επανεξέταση και νέα κοστολόγια κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον. Με το δίκιο τους οι πολίτες μιλούν για «συντεχνιακό εφεύρημα» του ΤΕΕ και του κάθε ΤΕΕ.

 • Επιχειρείται μεταβολή νόμου. Είναι αυτό νόμιμο;

  Έχετε τόσα στοιχεία και πρέπει να επιχειρήσετε κάποτε να δημιουργήσετε εσείς το φάκελο και μετά να ζητήσετε τυχόν επί πλέον στοιχεία από τους πολίτες.

  Η μέχρι τώρα τακτική σας απαλλάσσει κάθε ευθύνης την άθλια διοίκηση και επιβαρύνει συνεχώς τους πολίτες.

  Φτιάξετε επί τέλους ένα πλήρη νόμο και όχι πολλούς, διάσπαρτους και εν πολλοίς αντικρουόμενους – παλιά και άθλια τακτική για ενίσχυση δικηγόρων, πολιτικών μηχανικών και πολλών άλλων. Εξαιρετικά σημαντική η παρατήρηση για τα παρατήματα και δείχνει ακριβώς τη νοοτροπία σας

  ΥΓ: Αυτά που ζητήσαμε σε προηγούμενες διαβουλεύσεις και στη διαδικασία αξιολόγησης που μας ζητήσατε να συμμετάσχουμε, προφανώς τα αγνοήσατε – δεν μάθαμε τίποτε – και άρα τζάμπα τα χρήματα που δαπανώνται

  ΥΓ: Να ενσωματωθεί ορθογράφος

 • 9 Ιουνίου 2013, 21:23 | alexios alexios

  eprepe na ginei

 • 9 Ιουνίου 2013, 21:58 | alexios alexis

  ta pate kala sas empisteuomai

 • 6 Ιουνίου 2013, 19:14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  Χωρίς τα παραρτήματα τι να σχολιάσουμε; Τις γενικολογίες;

 • 5 Ιουνίου 2013, 19:26 | Αθανάσιος

  Συγχαρητήρια που, επιτέλους, επιχειρείτε να εφαρμόσετε ένα τόσο μεγαλεπήβολο και σοβαρό μέτρο όπως είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του δομημένου περιβάλλοντος της χώρας μας.
  Όμως κάτι τέτοιο προϋποθέτει την ύπαρξη του στοιχειώδους υπόβαθρου πάνω στο οποίο θα βασιστεί: αναφλερω ενδεικτικά κτηματολόγιο, Πολεοδομικός σχεδιασμός κλπ.
  Επί της ουσίας: δεν νοείται δημόσια διαβούλευση με τη δημοσίευση μόνο μικρού μέρους από τον τελικό νόμο.
  Επιπλέον, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν δύναται να εφαρμοστεί στην πράξη.
  Υπάρχει, άραγε, προέγκριση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή έστω από το ΣτΕ;

 • 5 Ιουνίου 2013, 14:44 | Yolanda

  Σκοπός της ταυτότητας του κτιρίου είναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα με απώτερο σκοπό την καταγραφή-πρόστιμα των αυθαιρεσιών. Ουσιαστικά βοηθάει τον επικείμενο νόμο των αυθαιρετων , αφού θα αναγκάσει τον κάθε ιδιοκτήτη να τακτοποιήσει εντός 10ετίας τις αυθαιρεσίες του!

 • 4 Ιουνίου 2013, 19:41 | Νικος Β.

  Καλά θα φάνε οι μηχανικοί πάλι από τα λεφτά του λαουτζίκου. Χαιρετίσματα το 2023.

 • 4 Ιουνίου 2013, 15:49 | Κώστας

  Κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε με την ανεργία που έχει φτάσει στα ύψη και αφήστε τα χαράτσια για τον κόσμο….
  Από την άλλη σταματήστε να μας δίνετε τυράκι. Δεν έφαγε κανέις 5 (τουλάχιστον) χρόνια στα Πολυτεχνεία για να τακτοποιεί αυθαίρετα και να φακελλώνει κτίρια. Ελεος!!!

 • 4 Ιουνίου 2013, 01:11 | Θανάσης Ζούλιας

  Διαβάζω κάποια σχόλια για συνομοσίες, χαφιεδισμό και φακέλωμα των οικοδομών. Όλα αυτά είναι τελείως ανεξάρτητα από την ταυτότητα των κτιρίων αν εφαρμοσθεί σωστά. Σε όλη την οικουμένη υπάρχει πάντα ένας φάκελος «Ως κατασκευάσθηκε» που παρουσιάζει την πραγματική εικόνα κάθε κτιρίου και προσβάσιμος στους έχοντες νόμιμο συμφέρον. Μόνο στην χώρα μας υπάρχει αυτό το πρωτοφανές μπάχαλο (που γνωρίσαμε και στην διαδικασία της δήλωσης των αυθαιρέτων) να μην γνωρίζουν ολόκληρες πολυκατοικίες ούτε καν τον αριθμό αδείας τους και φυσικά να μην διαθέτουν ούτε ένα σχετικό σχέδιο. Αναρωτιέμαι πως στο καλό αγοράζανε τόσα χρόνια κτίρια και διαμερίσματα χωρίς σχέδια με μόνο στοιχείο μιά γεμάτη νομικούρες περιγραφή ενός τυποποιημένου συμβολαίου. Ας μην μπλέκουμε το τεχνικό με την πολιτική χρήση που μπορεί να κάνει στο κάθε τι κάθε κυβέρνηση.

 • 4 Ιουνίου 2013, 00:44 | Stavros Georgiadis

  3 Ιουνίου 2013 Σταύρος Γεωργιάδης – Αρχ/κτων

  Ολη η διαδικασία αυτή περί ταυτότητας κτιρίων είναι τελείως άσκοπη, και χαζή.
  Θα επηρεάσει δυσμενέστατα όπως έχω διαπιστώσει απο το εξωτερικό, την οικοδομική δραστηριότητα.
  Ισως μόνο σε τελωνεία, αεροδρόμια κλπ να είχε κάποια μικρή σημασία.
  Κοιτάξτε να νομιμοποιήσετε όλα τα αυθαίρετα σπίτια παντελώς δωρεάν εντός και εκτός δασικών δήθεν εκτάσεων, ώστε να εισπράττονται κάποιοι μικροί φόροι ίσως και αφήστε τις ταυτότητες και τα άλλα αποτυχημένα ήδη μοντέλλα που έχουν δοκιμαστεί και αλλού.

 • 3 Ιουνίου 2013, 22:17 | Ἀργυρῶ Κουκουλᾶ

  Τελειῶστε κύριοι τοῦ Ὑπουργείου καί τῆς Κυβέρνησης συνολικότερα τό Κτηματολόγιο κι ἀφῆστε κατά μέρος τίς ὑπόλοιπες ἐξυπνάδες περί κτιρίων.
  Έπιβάλλετε ἐλέγχους στίς πολεοδομίες προκειμένου νά πάψουν νἆναι κέντρα διαπλοκῆς καί μόνον καί πᾶψτε νά κάνετε τόν ‘Αρχιμήδη ἤ τόν Ἰππόδαμο τήν στιγμή πού δέν ξέρετε τά τρία κακά τῆς μοίρας σας!

 • 3 Ιουνίου 2013, 17:42 | Α. Φ. (Αρχ. Μηχ.)

  Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ότι κάθε κτίρο έχει ήδη σήμερα :
  Α. μία πραγματική υφιστάμενη κατάσταση με συγκεκριμένη επιφάνεια,χρήση και μορφή
  Β. μία επιφάνεια και χρήση κατά δήλωση στο Ε9
  Γ. μία περιγραφή στον τίτλο ιδιοκτησίας (δεν υπάρχει πάντα)
  Δ. μία επιφάνεια και χρήση κατά δήλωση στο Κτηματολόγιο (αν έχει γίνει)
  Ε. μία επιφάνεια και χρήση στη ΔΕΗ (αν ηλεκτροδοτείται)
  Ζ. μία λιγότερο ή περισσότερο λεπτομερή περιγραφή στην οικοδομική άδεια (αν δεν είναι αυθαίρετο ή αν χτίστηκε μετά το ΄55 ή αν δεν πλημμύρισαν τα αρχεία της πολεοδομίας) με διαφορές που δεν απαιτούν άδεια όπως π.χ. συνενώσεις ή κατατμήσεις ιδιοκτησιών.
  Η. μία λεκτική ή σχεδιαστική περιγραφή τακτοποιημένων ή νομιμοποιημένων χώρων με πρόσφατους ή παλαιότερους νόμους.
  Θ. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (αν χρειάστηκε, φτιαγμένο σε μία ώρα από καθε λογής προσωρινό επιθεωρητή)
  Ι. πιθανές διεκδικήσεις από γείτονες ή το δημόσιο (ρυμοτομούμενα, δάση, ρέματα, ακτογραμμές)

  Πόσο ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που τα Α-Ι ταιριάζουν μεταξύ τους και είναι όλα ξεκάθαρα ώστε να πάρει ταυτότητα το κτίριο?
  Επιχειρείται ξανά από το κράτος να «τακτοποιηθεί» κάτι χωρίς να αναλαμβάνει τις συνέπειες από τις αμαρτίες τόσων δεκαετιών. Υπάρχει τρόπος όλα αυτά να διορθωθούν και να συμφωνήσουν μεταξύ τους? Ας ολοκληρωθεί πρώτα το Κτηματολόγιο, δασολόγιο, απαλλοτριώσεις, χωροταξικός πολεοδομικός σχεδιασμός κ.λ.π. και μετά να ζητάμε από τους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν με 15 ειδών πιστοποιητικά κτιρίου.

  Υ.Γ … και συνάδελφοι μηχανικοί μην τσακώνεστε για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Καλύτερα να μίνει κανένα ευρώ στη στέπη του ιδιοκτήτη, να κτίσουμε όμορφα και νόμιμα κτίρια, παρά να τα δώσει όλα σε ταυτότητες και τακτοποιήσεις…

 • 3 Ιουνίου 2013, 09:40 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙΤΣΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ)

  Ως ενα γενικο σχολιο σιγουρα θα ταιριαζε οτι δεν εχω διαβασει εως σημερα ποιο προχειρο και αοριστα συνταγμενο σχεδιο νομου τα τελευταια 27 χρονια που εργαζομαι . Και την αποψη μου βεβαια την υποστηριζει το αρθρο 2 στο οποιο αναγραφεται οτι οι λεπτομερειες για τα κτιρια προ 01-03-2012 θα καθορισθουν απο Υπουργικη Αποφαση που θα εκδοθει!! Ειδικοτερα θα μπορουσα να αναφερω τα παρακατω:
  1)Πως ειναι δυνατον να μπορει να συνταχθει ταυτοτητα κτιριου για μια αυτοτελη ιδιοκτησια οικοδομης? Θα αναφερω μερικα συνηθισμενα παραδειγματα οπως α)Η αδεια προεβλεπε 2 διαμερισματα στον οροφο και στην πραξη υπαρχουν 3. β) Η αδεια προεβλεπε 4 διαμερισματα στον οροφο και στην πραξη υπαρχουν 3. γ)Κλιμακοστασιο οικοδομης σε αλλη θεση απο την προβλεπομενη της αδειας. δ)Υπογειο οικοδομης στην αδεια προβλεποταν ενιαιος χωρος αποθηκης ενω στην πραξη υπαρχουν 6 διαχωρισμενες αποθηκες που ιδιοκτησιακα αποτελουν στα συμβολαια παρακολουθηματα των αυτοτελων ιδιοκτησιων. κ.λ.π , κ.λ.π
  2)Δεν εχουν αναρτηθει τα παραρτηματα που σχετιζονται με το τι θα συμπληρωνεται στην ταυτοτητα του κτιριου. Να σχολιασουμε λοιπον τι?
  3)ΑΡΘΡΟ 10!!! Νομιζω πως χαρακτηριζει πληρως την πληρη προχειροτητα του σχεδιου νομου.
  Γιατι αραγε δεν θα επρεπε να καθορισθουν ολα τα προβλεπομενα πρωτα και μετα να συνταχθει ενα σχεδιο νομου που να μην εχει αναγκη διευκρινησεων απο Υπουργικες Αποφασεις??

 • Αναμφισβήτητα προς τη σωστή θετική κατεύθυνση καθόσον συμβάλλει στη διαφάνεια και στην αντικειμενική αναζήτηση ευθυνών όταν υπάρχουν αστοχίες ή λειτουργικά προβλήματα στην κατασκευή και η διευθέτηση τους είναι απαραίτητη.

  Μήπως με αφορμή μια τέτοια θεσμική εξέλιξη είναι καιρός να αρχίσουμε να μιλάμε και για την ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης του Αρχιτέκτονα και Μηχανικού;
  Γιατί, τόσο το συγκεκριμένο νομοθετικό μέτρο όπως και ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών (ηλεκτρονική υποβολή μελετών) από το Μάρτιο του 2012, αποτελούν στοιχεία εκσυγχρονισμού του συστήματος σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκά πρακτική, συστατικό της οποίας είναι και η ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης του εκάστοτε αρμόδιου Μελετητή, Επιβλέποντα ή Συμβούλου Μηχανικού.

 • 2 Ιουνίου 2013, 11:11 | Γιαννης

  Στο σχέδιο νόμου αναφέρει ότι «Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής και η προσαρμογή της διαδικασίας που καθορίζεται στα άρθρα 1 εως 4 του Ν.3843/2010 σε υφιστάμενα κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.3.2012».
  Ομς στον Ν.3843/2010 αρθρο 2 παρ 1 & 2 αναφέρει ως ημερομηνια εφαρμογης του νόμου για νεα και παλαια κτιρια την 1.1.2011.
  Τι τελικά ισχύει;

 • 1 Ιουνίου 2013, 19:53 | παναγιώτης

  επιτελους να γινει και κατι σοβαρο σε αυτη τη χωρα

 • 1 Ιουνίου 2013, 18:35 | Βασίλης

  Η κυβέρνηση υλοποιεί άλλο ένα άχρηστο χαράτσι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων υπέρ της συντεχνίας των μηχανικών. Ποιός τρελός σκέφτηκε να εντάξει τα υφιστάμενα ακίνητα σε αυτό το μέτρο? Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να πληρώσει και κάποιοι έχουν το θράσος να του φορτώνουν και άλλα βάρη μέσα στο κεφάλι του. Από το 2008 είχαμε το κτηματολόγιο το ενεργειακό πιστοποιητικό το ΕΕΤΗΔΕ και ένα σωρό άλλους φόρους. Δεν βγάζουμε ούτε ταυτότητες ακινήτων ούτε τίποτα, αφήστε μας στην ησυχία μας.

 • 1 Ιουνίου 2013, 10:57 | Καλλιόπη Χριστίνα

  Ὁ μοναδικὸς σκοπὸς εἶναι ἡ πλήρης καταγραφὴ τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὁποῖα εἶναι προϊὸν μόχθου καὶ θυσιῶν τῶν προγόνων μας.

  Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ, θὰ προχωρήσετε στὴν ἐκχώρηση καὶ στὸ ξεπούλημα, ὅπως κάνετε μέχρι τὼρα μὲ τὴν ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.

  Συνεχίστε τὴν ἐπεξεργασία – δούλεμα εἰς τὴν λαϊκὴν – .

  Ὅ,τι μᾶς λέτε καὶ γράφετε, εἶναι ἀπολύτως πιστευτὸν. Σᾶς ἐμπιστευόμαστε πλήρως . Ἐξ ἄλλου σᾶς κρίνουμε ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος τῶν μέχρι τώρα διαχειριστικῶν ἐνεργειῶν σας.

  Ἡ Ἑλλᾶς μονίμως καταχρεωμένη καὶ μονίμως ξεπουλημένη.

  Καὶ μονίμως καλοῦνται τὰ ὑγειῆ της κύτταρα νὰ πληρώσουν τὶς κλεψιές τῶν διαχειριστῶν καὶ τῶν παρατρεχάμενων κολαούζων τους.

  Ἄνευ ἐκτιμήσεως
  Κυρίτση Κ.Χ.

 • 1 Ιουνίου 2013, 07:38 | azoulias

  Η Ταυτότητα κτιρίων, μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει σαν ένα εργαλείο που θα διευκολύνει εκατομύρια πολίτες σε σχέση με τον έλεγχο και την καταγραφή του πραγματικού δομημένου χώρου της χώρας μας. Ελπίζουμε ότι για την υλοποίησή της ΔΕΝ θα χρειασθούν
  1, «Ειδικά» Σεμινάρια με πληρωμή
  2. «ειδικό» λογισμικό
  3. «κληρώσεις» τύπου Ελεγκτών Δόμησης

 • 31 Μαΐου 2013, 18:11 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ

  Για να μπορέσει ο οιοσδήποτε να εκφέρει άποψη, χρειάζεται να δημοσιευτούν και τα παραρτήματα.