Άρθρο 44

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το Παράρτημα Α του παρόντος.

 • 20 Φεβρουαρίου 2014, 16:41 | ΔΕΗ Α.Ε.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όσον αφορά το Παράρτημα Α του Νομοσχεδίου και τις αντιστοιχήσεις των ΚΑΔ των χρήσεων που επιτρέπονται σε περιοχές εγκαταστάσεων αστικών υποδομών (άρθρο 38), αναφέρονται τα ακόλουθα:
  • Η χρήση «Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» αντιστοιχίζεται με ΚΑΔ του Τομέα Ε, δραστηριότητα η οποία δεν περιλαμβάνεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του έτους 2008.
  • Η χρήση «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων» αντιστοιχίζεται με ΚΑΔ 38.1, ο οποίος περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν καθαρά σε «Συλλογή απορριμμάτων».
  • Η χρήση «Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδά έργα αυτών», όπως ζητήθηκε να διαμορφωθεί το εδάφιο 8 στο άρθρο 38, αντιστοιχεί στον ΚΑΔ 35.1. Είναι σημαντικό, οι Μονάδες ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών οι οποίες στο Παράρτημα Α αναφέρονται στην ίδια χρήση, να διαχωριστούν με την συμπλήρωση της ανάλογης αντιστοίχισης του ΚΑΔ.
  Επίσης, στο άρθρο 38, να προστεθούν δραστηριότητες παροχής νερού που εντάσσονται στον Τομέα Ε, όπως οι υδρογεωτρήσεις, δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων.
  • Τέλος, στο άρθρο 40 να προστεθεί η εξόρυξη λιγνίτη με αντιστοίχιση σε ΚΑΔ 05.2.

 • 14 Φεβρουαρίου 2014, 12:55 | ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Διεύθυνση Δικτύου/Ε. Φουρναράκης, Δ/ντης Κλάδου Ανάπτυξης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
  Να καταχωρηθούν Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

 • 11 Φεβρουαρίου 2014, 12:39 | ΤΣΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

 • 31 Ιανουαρίου 2014, 23:22 | Ν.ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1.ΤΑ ΑΡΘΡΑ 40,41,42,43.ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ Γ.Π.Σ-ΣΧΟΟΑΠ Η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 2.ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ

 • 29 Ιανουαρίου 2014, 17:47 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι απαραίτητο να δοθεί στη διαβούλευση και το Παράρτημα Α