Άρθρο 05 – Ειδική Εισφορά για δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης.

1.Προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης αποτελεί η υποχρέωση των ιδιοκτητών της εδαφικής έκτασης που πολεοδομείται εκ της όλης περιοχής περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης να καταβάλουν στο Πράσινο Ταμείο ειδική χρηματική εισφορά ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της προς πολεοδόμηση έκτασης σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών. Η ειδική εισφορά καταβάλλεται άπαξ και αποτελεί έσοδο του Πράσινου Ταμείου η οποία διατίθεται για δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου κατά το κεφάλαιο Β του Ν.4178/2013. Ειδικά τα ποσά που αποδίδονται κατά το παρόν άρθρο αποδίδονται εντός της περιφερειακής ενότητας της έκτασης για την οποία εγκρίνεται η διαδικασία περιοχής περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης.
2.Η αξία υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης επί την τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης. Για τα ακίνητα που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα όπου βρίσκεται η έκταση και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται η έκταση.
3.Το 20% του συνόλου της ειδικής εισφοράς χρήματος καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Πράσινο Ταμείο προ της υπογραφής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του σχεδίου προεδρικού διατάγματος έγκρισης πολεοδομικής μελέτης και μετά την επεξεργασία αυτού σύμφωνα με το νόμο. Ομοίως προ της έγκρισης υλοποίησης των έργων υποδομής κατατίθεται από τον αιτούντα στο Πράσινο Ταμείο εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων τραπεζών της χώρας ίση με το υπόλοιπο 80% της εισφοράς. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται το αργότερο εντός διετίας στο Πράσινο Ταμείο για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. Σε διαφορετική περίπτωση μετά την πάροδο της διετίας, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει οριστικά υπέρ του Πράσινου Ταμείου.

 • 20 Φεβρουαρίου 2014, 23:53 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΡΗΣ, Πρόεδρος ΔΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ»
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 5, παρ. 2
  Ασφαλώς η αξία πρέπει να αφορά στην πολεοδομούμενη και όχι στην ρυθμιζόμενη έκταση…
  Η εξίσωση ήδη πολεοδομημένων περιοχών με περιοχές εκτός σχεδίου (οι οποίες στερούνται πάσης υποδομής) είναι αδιανόητη, συνεπώς προτείνεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας γης να λαμβάνει υπόψη και αυτή την παράμετρο.

 • 20 Φεβρουαρίου 2014, 23:35 | Κ.Δαγκίτση
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  αρ.5 παραγ.2
  Η αξία για την ειδική εισφορά δεν μπορεί επ΄ουδενί να υπολογιστεί με βάση το εμβαδόν της έκτασης επί την τιμή ζώνης.Απαραίτητη διευκρίνιση ότι η ειδική εισφορά υπολογίζεται με βάσει το εμβαδόν της πολεοδομούμενης έκτασης και όχι αορίστως « με βάση το εμβαδόν της έκτασης».

 • 20 Φεβρουαρίου 2014, 23:11 | Κ.Δαγκίτση
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  αρ 5 παραγ. 2
  Για να προσδιοριστεί η αξία γης, είτε αυτής που υποχρεωτικά αποδίδεται στην Τράπεζα γης είτε της ειδικής χρηματικής εισφοράς του 5% πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν ότι η έκταση αυτή είναι δασική, εκτός σχεδίου και ότι δεν έχει προσδιοριστεί η αντικειμενική αξία. Οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με βάση την τιμή ζώνης της περιφερειακής ενότητας , η οποία είναι εντός σχεδίου για πολλές δεκαετίες και κειμένεται από 800 έως 1500 ευρώ /τ.μ..

 • 18 Φεβρουαρίου 2014, 14:01 | Ευθύμιος Ιωάννου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΙΝΙΞ»
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν είναι δυνατό η αξία να υπολογίζεται βάσει τιμή ζώνης της ευρύτερης περιοχής (Οι τιμές ζώνης κυμαίνονται από 800euro έως 1500euro/τ.μ.)

 • 18 Φεβρουαρίου 2014, 14:22 | Ευθύμιος Ιωάννου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΙΝΙΞ»
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 5, παρ.2

  Η αξία αφορά στην έκταση που πολεοδομείται και όχι στη ρυθμιζόμενη έκταση, της οποίας το 50% μεταβιβάζεται στο Δημόσιο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2014, 22:52 | ΣΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 5.2 ο τρόπος καθορισμού της αξίας να μελετηθεί γιατί υπάρχει περίπτωση να καθοριστούν εξωπραγματικές τιμές που σε συνδυασμό με το κόστος της ιδιωτικής πολεοδόμησης να αποτρέψει πολλούς Συνεταιρισμούς από το να λάβουν μέρος στη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος με συνέπεια πολλαπλάσια απώλεια εσόδων για την Ελληνική Οικονομία.

 • 13 Φεβρουαρίου 2014, 17:13 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός τ. Δ/ντής ΥΠΕΧΩΔΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 5 παρ.2:Η αξία με βάση την τιμή ζώνης είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την πραγματικότητα.
  Ο υπολογισμός της αξίας θα πρέπει να γίνεται με βάση το εμβαδόν της πολεοδομούμενης και όχι της προς ρύθμιση έκτασης.

 • 13 Φεβρουαρίου 2014, 14:41 | Αλέξανδρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 5, παραγρ 2.1: Η αξία αφορά την πολεοδομούμενη έκταση και όχι την ρυθμιζόμενη 50% που μεταβιβάζεται στο Δημόσιο.

  Άρθρο 5, παραγρ 2.2: Η αξία δεν δύναται να υπολογιστεί με βάση την τιμή ζώνης που αφορά κτίσμα ( οι τιμές ζώνης είναι κατά μέσον όρο περίπου 1500€ το τ.μ οπερ αδιανόητο για εκτός σχεδίου περιοχή).

 • 12 Φεβρουαρίου 2014, 00:03 | ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν είναι κατανοητό γιατί στις παρούσες οικονομικές συνθήκες αναζήτησης εσόδων, μειώνεται το ποσοστό της χρηματικής εισφοράς και ιδιαίτερα γιατί καταργείται το ελάχιστο πλαφόν των περίπου 58.000ευρώ που ισχύει σήμερα. Επίσης λόγω της εξομοίωσης της πολεοδόμησης των Ο.Σ, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η υποχρέωση εισφοράς ισχύει και για τους Ο.Σ (όπως προσφάτως με νομολογία του ΣτΕ εφαρμόζεται ήδη).Στην παρ.3 στο προτελευταίο εδάφιο πρέπει να συμπληρωθεί » …εντός διετίας από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης του Π.Δ έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης, στο Πράσινο……»

 • 11 Φεβρουαρίου 2014, 21:46 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ, Πρόεδρος ΔΣ ΑΠΟΣΠΟΤΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 5, παρ.2
  Δεν είναι σωστό η αξία να υπολογίζεται με βάση τη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα όπου βρίσκεται η έκταση και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται η έκταση.
  Η τιμή αυτή είναι υπερβολικά υψηλή (φτάνει και τα 1500euro/m2) για εκτός σχεδίου έκταση.

 • 11 Φεβρουαρίου 2014, 21:16 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ, Πρόεδρος ΔΣ ΑΠΟΣΠΟΤΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 5, παρ.2
  Η αξία πρέπει να υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ έκτασης …… και όχι της προς ρύθμιση έκτασης, αφού το 50% της έκτασης αυτής μεταβιβάζεται στο Δημόσιο.

 • 31 Ιανουαρίου 2014, 13:05 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εδώ υπάρχει μια γενικότερης σημασίας δυσνόηση που οδηγεί σε προβλήματα του καθορισμού της Αξίας των εκτάσεων : επειδή στην συντριπτική τους πλειονότητα αυτές είναι «Εκτός Σχεδίου» εκτάσεις δεν υφίσταται ο υπολογισμός Αντικειμ. Αξιών τους με βάση τις Τιμές Ζώνης (που αφορούν μόνο τις «Εντός Σχεδίου» εδαφικές περιοχές), σε μερικές μόνο περιπτώσεις σε εφαρμόζεται το Σύστημα Υπολογισμού «Α.Α. ΓΗΣ», όπου προβλέπονται πολύ χαμηλότερες αξίες ανα μονάδα επιφάνειας από αυτή και της ελάχιστης Ζώνης του κοντινότερου σε αυτήν οικισμού :
  Π.χ. Δήμος Άνδρου – δημοτ. Διαμερ. Πιτροφού : ελαχ. Τιμή Ζώνης (Ι’) = 1.300 Ε/Μ2
  Α.Β.Α. (Α.Α. ΓΗΣ) = 4 Ε/Μ2
  Τιμη Οικοπεδ. Αξιοπ. (Α.Α. ΓΗΣ) = 15 Ε/Μ2
  Ποια τιμή θα ισχύσει στην περίπτωση αυτή ;
  Δεν υπάρχει αδικοπραξία και μη αναλογική υπερχρέωση αν ισχύσει η Τιμή Ζώνης, αφού μάλιστα η Ιδιωτική Πολεοδόμηση θα αποδόσει απόλυτα χρήσιμες ιδιοκτησίες και οργανωμένη οικιστική μορφή μετά από αρκετά χρόνια , σε αντίθεση με τους υπάρχοντες οικισμούς ;