ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

3.1 Χαρακτηρισμός και αποτελεσματική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών3.1.1. Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενων των περιοχών που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις  – Θεσμικός χαρακτηρισμός περιοχών
3.1.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την οικολογική κατάσταση και την κατάσταση διαχείρισης όλων των προστατευόμενων περιοχών
3.1.3 Οριοθέτηση σημαντικών ή απειλούμενων υγροτόπων, με έμφαση στους υγροτόπους μεσαίου και μικρού μεγέθους
3.1.4 Προδιαγραφές, εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης, τα οποία συνοδεύονται από σχέδια δράσης
3.1.5 Θέσπιση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης με δείκτες στοχεύοντας στη διατήρηση της καλής κατάστασης των προστατευτέων αντικειμένων
3.1.6 Μέτρα προστασίας και δράσεις ανάκτησης και αποκατάστασης υγροτόπων με προτεραιότητα στους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας (Ραμσάρ) και κυρίως στους άμεσα απειλούμενους με μη αναστρέψιμη απώλεια βιοποικιλότητας
3.1.7 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος φύλαξης
3.1.8 Ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και διαχείριση της αλιείας σύμφωνα με τα πορίσματα της αξιολόγησης του βαθμού επιβάρυνσης προστατευόμενων περιοχών από τη ναυσιπλοΐα και τη θαλάσσια αλιεία,
3.1.9 Συγκρότηση και λειτουργική υποστήριξη διαχειριστικών σχημάτων για τις προστατευόμενες περιοχές
3.1.10 Ανάπτυξη συστήματος για την τηλεπισκοπική παρακολούθηση των χερσαίων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Νatura 2000
3.2 Ολοκλήρωση και θεσμική κατοχύρωση του δικτύου Natura 2000 –  Διατήρηση και προστασία των περιοχών του δικτύου3.2.1 Αναγνώριση των λοιπών περιοχών (χερσαίων και θαλάσσιων) που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο δίκτυο Natura 2000-   Συμπλήρωση του εθνικού καταλόγου Τόπων Κοινοτικής Σημασίας με ένταξη νέων θαλάσσιων περιοχών στο Δίκτυο NATURA
3.2.2  Καθορισμός στόχων, μέτρων και προτεραιοτήτων διατήρησης ανά Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και ανά Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
3.2.3  Εφαρμογή μέτρων διατήρησης ανά Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και ανά Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
3.2.4 Εφαρμογή οριζόντιων μέτρων διατήρησης ανά τύπο οικοτόπου  και είδος των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών
3.2.5 Ανάπτυξη πλαισίου για την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων όπως προβλέπεται στο άρθρο 6(4) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (καθορισμός προδιαγραφών, κριτηρίων, προϋποθέσεων και αρμόδιας υπηρεσίας εφαρμογής των  αντισταθμιστικών μέτρων)
3.2.6. Κατάρτιση και εφαρμογή πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για χρηματοδότηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000
3.3 Οριοθέτηση των οικολογικών διαδρόμων, πιθανή ένταξή τους  σε ειδικό καθεστώς, όπου κρίνεται απαραίτητο, και αποτελεσματική διαχείρισή τους3.3.1 Αναγνώριση των ειδών, για τη διατήρηση των οποίων απαιτείται η οριοθέτηση οικολογικών διαδρόμων και των σχετικών περιοχών στις οποίες εντάσσονται – Θεσμοθέτηση των οικολογικών διαδρόμων ως εργαλείου που ενισχύει τη συνεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών
3.3.2 Προσδιορισμός και εφαρμογή μέτρων προστασίας και διαχείρισης εντός των οικολογικών διαδρόμων