ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

9.1 Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς, περιφερειακής και διακρατικής συνεργασίας υπέρ της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων9.1.1 Προώθηση της εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών  (πχ Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, CITES) – Διοικητική υποστήριξη Διεθνών Δραστηριοτήτων (και θεμάτων ΕΕ)
9.1.2 Προώθηση της συνέργειας των δράσεων των διεθνών συμβάσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (κλιματική αλλαγή, απερήμωση κ.ά.) – Αναγνώριση και ενσωμάτωση των αναγκών διατήρησης της βιοποικιλότητας κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Προσαρμογής της χώρας στην κλιματική αλλαγή
9.1.3 Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στα συμβατικά πλαίσια που ρυθμίζουν τις σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες
9.1.4 Σχεδιασμός διακρατικών προγραμμάτων μεταφοράς τεχνογνωσίας (από και προς την Ελλάδα)
9.2 Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας9.2.1 Δημιουργία νέων συνεργασιών και ίδρυση νέων διασυνοριακών πάρκων σε συνεργασία με γειτονικές χώρες (προώθηση διασυνοριακών συνεργασιών σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας)
9.2.2 Σχεδιασμός διασυνοριακών προγραμμάτων για την προστασία των ειδών
 • Πέραν της δημιουργίας νέων συνεργασιών και της ίδρυσης νέων διασυνοριακών πάρκων, θα πρέπει να ενισχυθεί και η υφιστάμενη διασυνοριακή συνεργασία στην περιοχή των Πρεσπών.

  Υπενθυμίζεται ότι το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών ιδρύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 2000 με κοινή Διακήρυξη των Πρωθυπουργών των 3 χωρών, στοχεύοντας στην προστασία των οικολογικών αξιών της περιοχής και στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων. Το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών θεωρείται η πρώτη διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  Επίσης, στις 2 Φεβρουαρίου του 2010 υπογράφηκε η διεθνής «Συμφωνία για την Προστασία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών» από τους 3 Υπουργούς Περιβάλλοντος και τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον. Η διεθνής Συμφωνία του Πάρκου Πρεσπών έχει ήδη κυρωθεί από τις άλλες δύο χώρες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι ακόμη από την Ελλάδα.

  Προτείνεται στις ενέργειες-δράσεις για την υλοποίηση του ειδικού στόχου 9.2 να προστεθεί η «Κύρωση και εφαρμογή της διεθνούς Συμφωνίας για την Προστασία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών».

 • 14 Φεβρουαρίου 2014, 11:06 | MEDASSET ΕΛΛΑΣ

  ΣΤΟΧΟΣ 9
  9.2.1 Σύνταξη χρονοδιαγράμματος για την ίδρυση νέων διασυνοριακών πάρκων, εκτιμώμενο κόστος και πρόβλεψη για την άντληση των απαιτούμενων πόρων.

 • 13 Φεβρουαρίου 2014, 21:07 | WWF Ελλάς

  Παρόλο που ο ειδικός στόχος 9.2 αναφέρεται σε «Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» οι δράσεις αφορούν μόνο τη δημιουργία νέων συνεργασιών και την ίδρυση νέων διασυνοριακών πάρκων, αγνοώντας την ανάγκη ενίσχυσης της υφιστάμενης από το 2000 συνεργασίας στο Πάρκο Πρεσπών.

  Επιπλέον δράση:
  – Ενίσχυση του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών – Κύρωση και εφαρμογή της Συμφωνίας του Πάρκου Πρεσπών