ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 13: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

13.1 Αποτίμηση των λειτουργιών/υπηρεσιών των οικοσυστημάτων από
κοινωνική και οικονομική σκοπιά
13.1.1 Εκπόνηση έρευνας για την αποτίμηση των λειτουργιών των
οικοσυστημάτων από κοινωνική και οικονομική σκοπιά (αξιοποιώντας τα
αποτελέσματα του TEEB) (Resource Mobilization)
13.1.2 Αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών των
προστατευόμενων περιοχών, αρχικά στις περιοχές με φορέα διαχείρισης
13.2 Προβολή της αξίας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που
προσφέρουν η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα
13.2.1 Ενημέρωση σχετικά με την αξία της βιοποικιλότητας και τα
κοινωνικο-οικονομικά οφέλη από τη διατήρησή της
13.2.2 Δημιουργία και προώθηση κινήτρων για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα
13.3 Προώθηση και διατήρηση των «φυσικών πράσινων υποδομών»13.3.1 Δημιουργία εθνικού συστήματος κινήτρων για τη δημιουργία και
διατήρηση «φυσικών πράσινων υποδομών»
13.3.2 Διατήρηση των φυσικών πλημμυρικών περιοχών
13.3.3 Ολοκλήρωση
της καταγραφής, οριοθέτησης και θεσμικής κατοχύρωσης και διαχείρισης νησίδων
βιοποικιλότητας (πάρκων, ρεμάτων, λόφων, λιμνών, ποταμών, υγροτόπων, ακτών)
εντός του αστικού ιστού
 • 14 Φεβρουαρίου 2014, 16:11 | Ν.Σταυρόπουλος, Π. Ράλλη, Αθ. Τσιβελίκας, Σ. Σπύρου

  13.2.3 Ενημέρωση σχετικά με την αξία της γεωργικής βιοποικιλότητας και τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη από τη διατήρησή της

  Πραγματοποιήθηκε μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) με τίτλο «Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού» και με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σ.Ι. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation.

  Σκοπός της μελέτης είναι η αποτίμηση των υπηρεσιών της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ), με τη συγκέντρωση, περιγραφή κι ανάλυση πρωτογενών στοιχείων που διατηρεί η ΤΓΥ, καθώς και με την ανάλυση δευτερογενών στοιχείων που προέκυψαν από έρευνα.
  Η μελέτη εξετάζει στα πλαίσια εναλλακτικών σεναρίων την αξία των συλλογών της ΤΓΥ ως δικλείδας ασφαλείας για τη γεωργία απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους τα επόμενα 100 χρόνια. Επιπλέον, η μελέτη εξετάζει και αξίες της συλλογής για την αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας με τη δημιουργία βελτιωμένων ποικιλιών. Τέλος, με τη μελέτη εκτιμάται για πρώτη φορά με οικονομικούς όρους η αξία του έργου της ΤΓΥ και η σημασία της προστασίας της βιοποικιλότητας, και αναδεικνύεται η ανάγκη στήριξης της ΤΓΥ.

  Ολόκληρη η μελέτη υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://envicom.files.wordpress.com/2013/02/here.pdf

 • 14 Φεβρουαρίου 2014, 11:21 | MEDASSET ΕΛΛΑΣ

  ΣΤΟΧΟΙ 11, 12 & 13
  Ένταξη συστηματικών διαδικασιών διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες που θα προωθούνται από τους ΦΔ, τις ΠΜΚΟ ή τα όποια διαχειριστικά σχήματα ΠΠ στις περιφέρειες για τις οικοσυστημικές λειτουργίες των ΠΠ, την οικονομική τους εκτίμηση (όπου κρίνεται απαραίτητο), τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από αυτές αλλά και για την αποτελεσματικότητα των σχεδίων διαχείρισης και των νόμων που τα διέπουν (περιοδικές διαδικασίες αναθεώρησης ΥΑ, ΚΥΑ και ΠΔ). Θα πρέπει να υιοθετηθούν bottom-up πρακτικές ώστε οι τοπικές κοινωνίες να γίνουν συνυπεύθυνες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των περιοχών τους.