ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 12: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

12.1 Θεσμοθέτηση της συνεργασίας των
κοινωνικών και επιστημονικών ομάδων, καθώς και του κοινού και της
δημόσιας διοίκησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου της υλοποίησης
τους
12.1.1. Ενίσχυση εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας που απορρέουν
από τη Διεθνή Σύμβαση του Άαρχους
12.1.2  Καθορισμός του ρόλου των
εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιστημονικών φορέων και των
περιβαλλοντικών ΜΚΟ ως κοινωνικών εταίρων
12.2 Προαγωγή της υπευθυνότητας των
επιχειρήσεων ως προς την προστασία της
βιοποικιλότητας
12.2.1 Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών, που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και
τη μείωση εκπομπών επικίνδυνων και μη ουσιών στο περιβάλλον καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής τους (eco-design).
Ανάπτυξη και διάχυση πολιτικών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αειφορίας
στις επιχειρήσεις και προώθηση δράσεων, πρακτικών και διαδικασιών διατήρησης
και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στα πλαίσια αυτών
12.2.2 Ενθάρρυνση δραστηριοτήτων με σημαντικές ευεργετικές συνέπειες
στη βιοποικιλότητα και αποφυγή εκείνων με αρνητικές συνέπειες κατά το σχεδιασμό
και την εξέταση επενδυτικών σχεδίων από τις επιχειρήσεις- Αποτύπωση  του άμεσου και έμμεσου αντίκτυπου των
δραστηριοτήτων της κάθε επιχείρησης στη βιοποικιλότητα, αξιοποιώντας  ως βέλτιστη πρακτική τη μεθοδολογική
προσέγγιση την «Ανάλυσης Κύκλου Ζωής» περιλαμβανομένης και της καταγραφής του
σχετικού αποτυπώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας της κάθε επιχείρησης, όπου
αυτό είναι εφικτό και εφαρμόσιμο
  • 3 Φεβρουαρίου 2014, 21:13 | Κώστας Κασσιός

    Στον Γενικό Στόχο 12 να προστεθεί συνέχεια της Παραγρ. 12.2 και μια νεά υποπαράγραφος 12.2.3 προκειμένου να διαλάβει :

    Ενίσχυση πρωτοβουλιών (από ΟΤΑ και τοπικές ΜΚΟ αλλά και ιδιώτες )της διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας μέσα από τον συνδυασμό των φυσικών , παραδοσιακών,
    πολιτιστικών ,αρχαιολογικών και πολιτιστικών συνθηκών και δυνατοτήτων σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές δημιουργώντας «Πάρκα πολιτιστικής κληρονομιάς»