ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

4.1 Καταγραφή των γενετικών πόρων της χώρας ως Εθνικό Κεφάλαιο4.1.1 Συνέχιση καταγραφής, αξιολόγησης και χαρακτηρισμού των  φυτογενετικών πόρων, των γενετικών πόρων αγροτικών ζώων, όπως και των γενετικών πόρων κάθε άλλου είδους με άμεσο ή και μακροπρόθεσμο οικονομικό ενδιαφέρον
4.1.2 Απογραφή, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση δασικών γενετικών πόρων
4.1.3 Απογραφή των ιδιωτικών και δημόσιων επιστημονικών ή μη συλλόγων (γονιδιακό υλικό, σπέρματα, και γαμετικό υλικό, είδη φυτών, ζώων και άλλων ομάδων οργανισμών), καθώς και των βοτανικών, ζωολογικών κήπων, φυτωρίων κ. λ. π.
4.2 Διατήρηση των γενετικών πόρων της χώρας4.2.1 Σύνταξη και εφαρμογή Εθνικού σχεδίου διατήρησης γενετικού υλικού
4.2.2 Διατήρηση γενετικών πόρων επί τόπου (in situ), στον αγρό, καθώς και σε μονάδες εκτροφής
4.2.3 Ενίσχυση και παρακολούθηση μονάδων προστασίας δασικού γενετικού υλικού
4.2.4 Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση γενετικών πόρων
4.3 Θεσμική κατοχύρωση των γενετικών πόρων και πρόσβαση σε αυτούς – Δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση τους4.3.1 Νομική κατοχύρωση των γενετικών πόρων της Ελλάδας και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτούς ως εθνικό κεφάλαιο – Διαμόρφωση εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδοτήσεων για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση τους
4.4 Βιοποικιλότητα και Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί4.4.1 Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης σε θέματα βιοασφάλειας σύμφωνα και με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης
  • 1. Ειδικός στόχος 4.1. Θυμίζουμε το σχόλιο που στείλαμε για την Εθνική Στρατηγική, στο οποίο τονίζαμε ότι με βάση πρόσφατη οικονομική μελέτη , τα οικονομικά οφέλη από τη διατήρηση της τράπεζας υπερτερούν του κόστους διατήρησής της. Είναι, πιστεύουμε, ασφάλεια για το μέλλον, να ενταχθεί με σαφήνεια στο σχέδιο δράσης 2014 – 2020 η πρόβλεψη για τη διατήρηση και ενίσχυση της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (ΕΘΙΑΓΕ) του Υπουργείου Γεωργίας.

  • 13 Φεβρουαρίου 2014, 21:34 | WWF Ελλάς

    Επιπλέον δράσεις:
    – Ενίσχυση της λειτουργίας των τραπεζών σπόρων και γενετικού υλικού
    – Δράσεις που αφορούν την πρόληψη, την εκτίμηση και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών