ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (INVASIVE ALIEN SPECIES)

8.1  Πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση,
και έλεγχος εισαγωγής και εξάπλωσης των ειδών εισβολέων
8.1.1 Ρυθμίσεις θεσμικού χαρακτήρα για την ανίχνευση, πρόληψη εισόδου,
έλεγχο ή και εξάλειψη των χωροκατακτητικών ειδών (invasive species), για την αποκατάσταση των συστημάτων που έχουν πληγεί από αυτά,
καθώς και για σχετικό μηχανισμό ευθύνης – Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης των χωροκατακτητικών
ξενικών ειδών που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την πρόληψη, την έγκαιρο
εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αποκατάσταση ανάλογα με την κατηγορία
κινδύνου
8.1.2 Καταγραφή των χωρο-κατακτητικών ειδών (σύνταξη καταλόγου των χωρο-κατακτητικών
ειδών και ταξινόμησή τους με βάση τη χρονική συχνότητα εμφάνισης και τη
χωρική τους κατανομή, το βαθμό επικινδυνότητάς τους για τη βιοποικιλότητα,
την οικονομία και την υγεία) που εντοπίζονται  στη χώρα και διερεύνηση του τρόπου εισόδου
τους σε αυτή. Καταγραφή των εν δυνάμει χωροκατακτητικών ειδών στη χώρα και
διερεύνηση των πιθανών τρόπων εισόδου τους σε αυτή (έλεγχοι σε φυτώρια και
εισαγωγείς για πιθανή διακίνηση «υπόπτων» για προσβολή ειδών)
8.1.3 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων σε θέματα
ξενικών και χωροκατακτητικών ειδών
8.2 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από τα είδη
εισβολείς
8.2.1 Παρακολούθηση και μακροπρόθεσμη συγκράτηση της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών
ειδών (δημιουργία συστήματος εντοπισμού, προειδοποίησης και παρακολούθησης,
μηχανισμών ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας των χωροκατακτητικών ειδών)
8.2.2 Αποκατάσταση της αυτόχθονης βιοποικιλότητας που επηρεάστηκε από χωροκατακτητικά
είδη – Σχεδιασμός
και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων ελέγχου πληθυσμών ξενικών ειδών και
αποκατάστασης οικοτόπων
8.2.3 Αποκατάσταση διαταραχθέντων δασικών περιβαλλόντων με αυτόχθονα
είδη
 • 14 Φεβρουαρίου 2014, 11:12 | MEDASSET ΕΛΛΑΣ

  ΣΤΟΧΟΣ 8
  8.1.3 Υλοποίηση εθνικού προγράμματος ενημέρωσης του κοινού (ανά περιφέρεια και δήμο) σε θέματα ξενικών ειδών με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2014, 21:13 | WWF Ελλάς

  Επιπλέον δράσεις:
  – Διερεύνηση του τρόπου εισόδου των ειδών εισβολέων και παρακολούθηση τους
  – Κατάρτιση αρμόδιων στελεχών σε θέματα ελέγχου ειδών εισβολέων
  – Πιλοτικές δράσεις ελέγχου των ειδών εισβολέων

 • 8.1.1 Εκτός από τις ρυθμίσεις θεσμικού χαρακτήρα για την ανίχνευση και είσοδο των χωροκατακτητικών ειδών απαιτείται και ένας ολόκληρος μηχανισμός εγκαταστάσεων για την υποστήριξη της εφαρμογής του όπως εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά κέντρα φιλοξενίας και διαχείρισης κατασχεμένων ειδών.