ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

7.1 Διερεύνηση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και τις
οικοσυστημικές λειτουργίες
7.1.1 Έρευνα σχετική με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε είδη,
οικοτόπους και οικοσυστημικές λειτουργίες (καθορισμός ζωνών υψηλού κινδύνου
σχετικά με την ένταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αξιολόγηση των
οικοτόπων και των ειδών που κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή, καθώς και
της μελλοντικής τους κατανομής ως απόρροια της κλιματικής αλλαγής)
7.1.2 Καθορισμός προτεραιοτήτων δράσεων για τη διατήρηση και
υποβοήθηση οικοτόπων και ειδών που κινδυνεύουν ή ενδέχεται να κινδυνεύσουν από
την κλιματική αλλαγή
7.1.3 Επικαιροποίηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της
ερημοποίησης
7.1.4  Εκπόνηση εθνικού σχεδίου
προσαρμογής των δράσεων διαχείρισης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας
ανάλογα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
7.2 Ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμέρους στοιχείων της βιοποικιλότητας
να αποκριθούν αποτελεσματικά (climate change adaptation) στην
κλιματική αλλαγή
7.2.1 Ειδικές δράσεις για είδη και οικοτόπους που αξιολογήθηκαν
(7.1.1.) ως ιδιαίτερης ευαισθησίας στην κλιματική αλλαγή
7.3 Μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δράσεις αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής
7.3.1 Αποφυγή κατά το δυνατό ή περιορισμός των επιπτώσεων στη
βιοποικιλότητα από δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής κατά τη
διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων, σχεδίων και
προγραμμάτων, καθώς και την υλοποίηση των έργων, σχεδίων και προγραμμάτων
7.4 Ενίσχυση του ρόλου των δασών στην άμβλυνση των επιδράσεων της
κλιματικής αλλαγής
7.4.1 Αύξηση της δέσμευσης του CO2 μέσω της
αειφορικής διαχείρισης και αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων
  • 14 Φεβρουαρίου 2014, 11:57 | MEDASSET ΕΛΛΑΣ

    ΣΤΟΧΟΣ 7
    Θα πρέπει να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την προσαρμογή διαχειριστικών δράσεων σε συνάρτηση με τις κλιματικές αλλαγές. Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τις γενικές κατευθυντήριες προσαρμογής διαχειριστικών δράσεων οι οποίες όμως θα ληφθούν υπόψη ξεχωριστά για κάθε ΠΠ εντός των αναπροσαρμοσμένων σχεδίων διαχείρισης τα οποία θα πρέπει να ανανεώνονται (και των οποίων η αποτελεσματικότητα θα εκτιμάται) τουλάχιστον ανά πενταετία από τους ΦΔ και όχι από μία κεντρική διαχειριστική αρχή.