ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

11.1 Ενσωμάτωση θεμάτων
βιοποικιλότητας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και ανάδειξη της
αξίας της βιοποικιλότητας
11.1.1 Προαγωγή και ενίσχυση της διδασκαλίας των θεμάτων
βιοποικιλότητας και προστασίας των οικοσυστημάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
11.1.2 Ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας και ένταξη θεμάτων
σχετικών με τη διατήρησή της στα προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης
-Μεγαλύτερη αξιοποίηση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών
και των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων στα προγράμματα
περιβαλλοντικής κατάρτισης  για τη
βιοποικιλότητα
11.1.3 Κατάρτιση στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές,
κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
11.2 Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα
βιοποικιλότητας
11.2.1 Σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Επικοινωνίας της
Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα
11.2.2 Αξιοποίηση της ειδικής διαδικτυακής πύλης για τη βιοποικιλότητα
(Clearing – House Mechanism)
11.2.3 Αξιοποίηση των ΜΜΕ και των υποδομών ενημέρωσης για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βιοποικιλότητας
11.2.4 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις προστασίας της
βιοποικιλότητας-Αξιοποίηση των κέντρων πληροφόρησης και ενημέρωσης των
προστατευόμενων περιοχών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα
προστασίας της βιοποικιλότητας
 • 14 Φεβρουαρίου 2014, 11:07 | MEDASSET ΕΛΛΑΣ

  ΣΤΟΧΟΙ 11, 12 & 13
  Ένταξη συστηματικών διαδικασιών διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες που θα προωθούνται από τους ΦΔ, τις ΠΜΚΟ ή τα όποια διαχειριστικά σχήματα ΠΠ στις περιφέρειες για τις οικοσυστημικές λειτουργίες των ΠΠ, την οικονομική τους εκτίμηση (όπου κρίνεται απαραίτητο), τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από αυτές αλλά και για την αποτελεσματικότητα των σχεδίων διαχείρισης και των νόμων που τα διέπουν (περιοδικές διαδικασίες αναθεώρησης ΥΑ, ΚΥΑ και ΠΔ). Θα πρέπει να υιοθετηθούν bottom-up πρακτικές ώστε οι τοπικές κοινωνίες να γίνουν συνυπεύθυνες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των περιοχών τους.

 • 13 Φεβρουαρίου 2014, 21:26 | WWF Ελλάς

  Ειδικός στόχος 11.2
  Επιπλέον δράση:
  – Προώθηση δράσεων από επιχειρήσεις, και εκτός των επιχειρήσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (χορηγίες, εθελοντικές δράσεις εργαζομένων κτλ)

 • 13 Φεβρουαρίου 2014, 21:30 | WWF Ελλάς

  Ειδικός στόχος 11.1
  Επιπλέον δράσεις:
  – Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση εν ενεργεία εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε θέματα βιοποικιλότητας και εξέλιξης
  – Ενδυνάμωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης