ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

10.1 Βελτίωση της δημόσιας διοίκησης σε θέματα οργανωτικά, επιστημονικά και  σε θέματα διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και νομοθεσίας για τη βιοποικιλότητα10.1.1 Αναδιάρθρωση των δομών διοίκησης και εξασφάλιση της υποστήριξής τους με τις απαραίτητες υποδομές και  ανθρώπινο δυναμικό σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (επαρκής στελέχωση και κατάρτιση των στελεχών της διοίκησης και αυτοδιοίκησης) – βελτίωση των αναγκαίων οριζόντιων ενδο-διοικητικών συνεργασιών μεταξύ των διακριτών τομέων περιβαλλοντικής πολιτικής (βιοποικιλότητα, δάση, ύδατα, παράκτιος χώρος, αγροτικός χώρος κ.λπ.)
10.1.2 Εκσυγχρονισμός και κωδικοποίηση νομοθεσίας που σχετίζεται με τη βιοποικιλότητα (αναμόρφωση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας, κωδικοποίηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας)
10.1.3 Ενίσχυση και τεχνική υποστήριξη μηχανισμών περιβαλλοντικού ελέγχου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
10.1.4 Ανάληψη από το ΥΠΕΚΑ ενεργειών συντονισμού των συναρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή αυτής της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα
10.2 Διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας10.2.1 Εξασφάλιση εθνικών πόρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και μέσω του «Πράσινου Ταμείου»
10.2.2 Διασφάλιση σταθερής, μόνιμης, εξασφαλισμένης και επαρκούς χρηματοδότησης για τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ή άλλων διαχειριστικών σχημάτων
10.2.3 Αξιοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτικών ευκαιριών
 • 14 Φεβρουαρίου 2014, 13:22 | Ν.Σταυρόπουλος, Π. Ράλλη, Αθ. Τσιβελίκας, Σ. Σπύρου

  10.2.2 Διασφάλιση σταθερής, μόνιμης, εξασφαλισμένης και επαρκούς χρηματοδότησης για τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, των φορέων διατήρησης φυτογενετικού υλικού και ειδικότερα της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού (ΕΤΓΥ) ως κύριου φορέα διατήρησης της γεωργικής βιοποιλότητας εκτός τόπου και επί τόπου, καθώς και άλλων διαχειριστικών σχημάτων

 • 14 Φεβρουαρίου 2014, 11:48 | MEDASSET ΕΛΛΑΣ

  ΣΤΟΧΟΣ 10
  Ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπή ΦΥΣΗ και περιοδική αξιολόγηση του έργου της.

 • 13 Φεβρουαρίου 2014, 21:38 | WWF Ελλάς

  Επιπλέον δράσεις:
  – Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000
  – Αναθεώρηση και ενίσχυση των διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να ενσωματώνεται καλύτερα η εκτίμηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
  – Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση τελωνειακών υπαλλήλων σε θέματα εμπορίας άγριας πανίδας και χλωρίδας