ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2.1 Προγραμματισμός προτεραιοτήτων διατήρησης των σημαντικών ειδών και οικοτόπων της χώρας2.1.1. Καθορισμός και θεσμική αναγνώριση των σημαντικών  ειδών και οικοτόπων της χώρας (δημιουργία εθνικού καταλόγου σημαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών, καθώς και τύπων φυσικών οικοτόπων)
2.1.2 Δημιουργία εθνικού καταλόγου ενδημικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων οργανισμών και τύπων οικοτόπων
2.1.3 Κατάρτιση οδηγού αναγνώρισης κυριότερων ενδημικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών ανά κατηγορία κινδύνου
2.1.4 Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας
2.1.5 Επικαιροποίηση κόκκινων καταλόγων πανίδας, χλωρίδας και άλλων ομάδων οργανισμών
2.1.6 Εκπόνηση σχεδίων δράσης για σημαντικά είδη και οικοτόπους της χώρας
2.2 Παρακολούθηση των σημαντικών ειδών, των τύπων οικοτόπων και των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων της χώρας 2.2.1 Συνεχής υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
2.2.2 Αξιολόγηση της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, καθορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασής τους, θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών, θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης
2.2.3 Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος
2.2.4 Καθορισμός  στόχων διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών, βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας 92/43/EOK και του Ν. 3937/2011
2.3 Διατήρηση και αποκατάσταση των σημαντικών ειδών και οικοτόπων της χώρας2.3.1 Εφαρμογή σχεδίων δράσης για τα σημαντικά είδη και οικοτόπους της χώρας- επιλογή και αξιοποίηση υφιστάμενων σχεδίων δράσης (π.χ. αποτελέσματα προγραμμάτων Life)
2.3.2 Εφαρμογή οριζόντιων δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης για είδη και οικοτόπους της Ελλάδας (ενίσχυση υπηρεσιών και βελτίωση υποδομών και μηχανισμών, πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων, π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ, οριζόντια μέτρα προστασίας της ορνιθοπανίδας κλπ δημιουργία  τεχνητών αγκυροβολίων εντός προστατευόμενων περιοχών για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας, σύνταξη οδηγών για τη δημιουργία τεχνητών υγροτόπων με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες διατήρησης της βιοποικιλότητας)
 • 13 Φεβρουαρίου 2014, 21:18 | WWF Ελλάς

  Σημειώνουμε ότι από τη διατύπωση των δράσεων και ενεργειών δεν είναι σαφές ότι κατά την αποκατάσταση ειδών και οικοτόπων είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή μέτρων που λαμβάνουν υπόψη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

  Επιπλέον δράση:
  – Χαρτογράφηση περιοχών εξάπλωσης ειδών και οικοτόπων με προτεραιότητα στα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος

 • 2.1.4 Αυτές οι δράσεις είναι αναγκαίες αλλά δεν πρέπει να βαρύνουν τις λίγες διαθέσιμες δαπάνες για την βιοποικιλότητα.

  2.1.6 – 2.2.3 -2.3.1 Δεν υπάρχει ποσοτικοποίηση για το πόσα σχέδια Σχέδια Δράσης για τα είδη θα εκπονηθούν. Θα πρέπει να καθοριστεί ότι θα γίνει για όλα τα είδη με δυσμενές καθεστώς διατήρησης αρχίζοντας από τα παγκοσμίως απειλούμενα.

 • 6 Φεβρουαρίου 2014, 16:36 | Περιστεράκη Παναγιώτα

  Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια στρατηγική προστασίας της βιοποικιλότητας και της ποικιλομορφίας του φυσικού τοπίου, όταν σήμερα έχουν ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ δεκάδες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, NATURA, υγρότοποι, λίμνες, παραλίες, αμμοθίνες, εκβολικά συστήματα, καταφύγια άγριας ζωής κ.λ.π., προς οικοδόμηση, εκτός των ισχυόντων περιοριστικών όρων;

  Επιπλέον, πώς μπορεί να γίνει σχεδιασμός αν συνεχίζει ανεξέλεγκτα η ένταξη τέτοιων περιοχών στο ΤΑΙΠΕΔ;

  Τι προβλέπεται να γίνει για περιοχές με λίμνες και παράκτιους υγρότοπους, ή περιοχές με σπάνια προστατευόμενα είδη, ή περιοχές που θα χαρακτηριστούν NATURA ή σημαντικές για την βιοποικιλότητα, αλλά έχουν ήδη ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση και δόμηση;