ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

6.1 Ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της διατήρησης της ποικιλότητας του τοπίου σε όλες τις τομεακές πολιτικές6.1.1 Συνέργεια του γενικού στόχου με τους στόχους της Πολιτικής Τοπίου βάσει της Σύμβασης για την Προστασία του Τοπίου
6.2 Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου και στοιχείων της υπαίθρου και εκτός προστατευόμενων περιοχών6.2.1 Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους – Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ. φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)
6.2.2 Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς τη βιοποικιλότητα
6.3 Διατήρηση των Γεωτόπων και της παλαιοντολογικής βιοποικιλότητας6.3.1 Αναγνώριση και ταξινόμηση των Γεωτόπων – Καταγραφή των Γεωτόπων που παρουσιάζουν στοιχεία  παλαιοντολογικής βιοποικιλότητας
  • 14 Φεβρουαρίου 2014, 11:43 | MEDASSET ΕΛΛΑΣ

    ΣΤΟΧΟΣ 6
    Ασαφές πως θα υλοποιηθούν οι δράσεις 6.2.1, πότε θα εκπονηθούν τα σχέδια δράσης για περιοχές εκτός ΠΠ και με ποιο/ους τρόπους θα διατηρηθούν οι λειτουργίες του τοπίου.

  • 1. Ειδικός στόχος 6.3., Δράση 6.3.1. (αναγνώριση καταγραφή και ταξινόμηση γεωτόπων). Εμπλουτίζει την υπάρχουσα γνώση και προτείνουμε να ενταχθεί στον γενικό στόχο 1.

  • 13 Φεβρουαρίου 2014, 21:50 | WWF Ελλάς

    – Δεν είναι σαφές πώς θα γίνει η συνέργεια μεταξύ γενικού στόχου και στόχων πολιτικής τοπίου. Θα πρέπει συνεπώς να προβλέπεται η συνδρομή υπηρεσιών και φορέων σχετικών με τη βιοποικιλότητα στη διατύπωση της πολιτικής και της εκπόνησης του σχεδίου δράσης για το τοπίο, στη μεθοδολογία ένταξης του τοπίου στο σχεδιασμό και στη διατύπωση της τυπολογίας των τοπίων.