Άρθρο 7β – Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

1. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ.Δ.Ν. και για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστής των ηλεκτρικών συστημάτων των Μ.Δ.Ν. συνάπτει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μ.Δ.Ν της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.) με τον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., όπου αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6.

2. Η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. για ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

  • 27 Ιουνίου 2016, 09:29 | NUR-MOH Ηλιοθερμική

    Άρθρο 7Β: Συγκεκριμένα για Ηλιοθερμικούς Σταθμούς σε ΜΔΝ, πότε θα είναι έτοιμη η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.; Θα είναι παρόμοια με την Σύμβαση Πώλησης που εκδόθηκε σε ΦΕΚ τον Φεβρουάριο του 2016; Θα μπορεί να υπογράψει ο κάτοχος του Σταθμού Σύμβαση Πώλησης ή Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. στα τέλη του 2016 ή όχι; Συγκεκριμένα για Ηλιοθερμικούς Σταθμούς ενταγμένους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NER300 όπου υπάρχουν αυστηρά χρονικά όρια υλοποίησης, τυχόν καθυστέρηση ή αβεβαιότητα ως προς το περιεχόμενο της Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. θα δράσουν καταλυτικά ώστε να μην μπορούν τα έργα να χρηματοδοτηθούν.