Άρθρο 1 – Νέο Καθεστώς Στήριξης των Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 3.

2. Εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μιας Διαφορικής Τιμής Αποζημίωσης (εφεξής Διαφορικής Προσαύξησης), για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν και απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας. Η Διαφορική Προσαύξηση εκφράζεται σε χρηματική αξία ανά μονάδα μέτρησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται και η οποία εκκαθαρίζεται, τιμολογείται και οι συναλλαγές της διακανονίζονται σε μηνιαία βάση.

3. Η Διαφορική Προσαύξηση υπολογίζεται σε μηνιαία βάση ως η διαφορά της Ειδικής Τιμής Αγοράς της συγκεκριμένης τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η μεθοδολογία υπολογισμού της οποίας περιγράφεται στο άρθρο 4, από την Τιμή Αναφοράς που διέπει τη Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α (Σ.Ε.Δ.Π.) του άρθρου 7 και η οποία ορίζεται ανά τεχνολογία και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 2 ή ανά σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην περίπτωση που αυτή προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 5, σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh).

4. Η διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των συναλλαγών που αφορούν στη Διαφορική Προσαύξηση για το Μήνα Αναφοράς, περιγράφεται στην Σ.Ε.Δ.Π.

5. Η Λειτουργική Ενίσχυση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πληρούν κάποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης των 3MW,
β. λοιποί σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης των 500kW,
γ. επιδεικτικά έργα που εγκαθίστανται από το ΚΑ.Π.Ε., πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα ή ινστιτούτα στο πλαίσιο επιδεικτικού ή ανάλογου προγράμματος και για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, αποδίδεται στη βάση μιας Σταθερής Τιμής, η οποία ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς που διέπει τη Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α (Σ.Ε.Σ.Τ.) του άρθρου 7Α. Η Τιμή Αναφοράς καθορίζεται ανά κατηγορία σταθμών σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 2, ή ανά έργο στην περίπτωση που αυτή προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 5 και με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου όπου η Τιμή αναφοράς καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της παραγράφου 18 του παρόντος άρθρου όπου η Τιμή αναφοράς καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ., δεν υπόκεινται στην εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο άρθρο 3.
Τα παραπάνω όρια εγκατεστημένης ισχύος δύναται να μειώνονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή τα νέα μειωμένα όρια ισχύουν για τον καθορισμό του τύπου των συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που συνάπτονται, από το μεθεπόμενο ημερολογιακό έτος έκδοσης της εν λόγω Απόφασης.

6. Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, καθορίζεται σε είκοσι (20) έτη για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. πλην των ηλιοθερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 1079/2009). Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης, για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της Σταθερής Τιμής για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009) καθορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη.

7. Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στους οποίους χορηγείται παράλληλα Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης απομειώνονται κατά ποσό που υπολογίζεται με βάση ένα Συντελεστή Ανάκτησης Κεφαλαίου (Σ.Α.Κ) που εφαρμόζεται επί του ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυσης άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, που ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. λαμβάνει ως ενίσχυση. Η ετήσια ανάκτηση κεφαλαίου στη βάση της οποίας απομειώνονται τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης υπολογίζεται από τον τύπο:
ΕΑΚ= ΣΑΚ* ΚΕ
όπου:
ΕΑΚ: Η Ετήσια Ανάκτηση Κεφαλαίου (€)
ΣΑΚ: Ο Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου (%)
ΚΕ: κεφαλαιακή ενίσχυση ή ενίσχυση άλλης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης (€)
Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

8. Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαμβάνει κεφαλαιακή ενίσχυση ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, έχει την υποχρέωση δήλωσης στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α. Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., όπου αυτό προβλέπεται, του συνόλου της ενίσχυσης αυτής πριν τη θέση σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) του σταθμού. Η μη δήλωση της ενίσχυσης του προηγούμενου εδαφίου ή η ανακριβής δήλωση αυτής, ή η μη επικαιροποίηση τυχόν τροποποιήσεων αυτής, επιφέρει την αυτόματη καταγγελία και λύση της Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ. του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και τη μη δυνατότητα σύναψης νέας με τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., όπου αυτό προβλέπεται..

9. Η διαδικασία απομείωσης των εσόδων της Λειτουργικής Ενίσχυσης πραγματοποιείται με αναγωγή της Ετήσιας Ανάκτησης Κεφαλαίου σε μηνιαία βάση, στον αντίστοιχο κύκλο εκκαθάρισης των σχετικών συμβάσεων Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., όπου αυτό προβλέπεται, και περιγράφεται στη σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης. Ο Σ.Α.Κ. υπολογίζεται για κάθε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, άπαξ από τη σχέση:

baltas

όπου:

ε ανακτ: Η τιμή του Επιτοκίου Ανάκτησης, η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ανακτήσεων κρατικών ενισχύσεων.
t: διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

10. Η τιμή του Επιτοκίου Ανάκτησης που ισχύει και εφαρμόζεται στη διαδικασία απομείωσης των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου, είναι αυτή που ισχύει κατά τη χρονική στιγμή δήλωσης της κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυσης άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., όπου αυτό προβλέπεται.

11. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015 και :
1. για αιολικούς και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς που έχουν τεθεί ή τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 31η Μαρτίου του 2018,
2. για τους λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν τεθεί ή τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017
δεν λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση του παρόντος άρθρου και δεν υπόκεινται στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3, αλλά αποζημιώνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, εκτός εάν επιλέξουν διαφορετικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος.

12. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τους οποίους έχει υπογραφεί Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015, οι οποίοι δεν έχουν τεθεί ή δεν τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική)
α) για αιολικούς και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς μέχρι την 31η Μαρτίου του 2018,
β) για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017
μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης,
ι) στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και απευθείας συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον υπερβαίνουν τα όρια εγκατεστημένης ισχύος της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, όπως αυτά ισχύουν,
ιι) στη βάση Σταθερής Τιμής, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια εγκατεστημένης ισχύος της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, όπως αυτά ισχύουν.

13. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου και με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 5MW, έχουν το δικαίωμα άπαξ να αιτηθούν προς τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. τη λύση της Σύμβασης Πώλησης και τη μετάπτωση των σταθμών σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με σύναψη Σ.Ε.Δ.Π. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη έως τη λύση της Σύμβασης Πώλησης. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. του προηγούμενου εδαφίου η Τιμή Αναφοράς που καθορίζεται στην Σ.Ε.Δ.Π., ταυτίζεται με την τιμή αποζημίωσης που λαμβάνουν στο πλαίσιο της Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας αιτήθηκαν τη λύση κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

14. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία μετάπτωσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

15. Το ύψος της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης της Σ.Ε.Δ.Π. στην περίπτωση που είναι θετικό καταβάλλεται από τον Υπο-λογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 ενώ στην περίπτωση που είναι αρνητικό επιστρέφεται σε αυτόν. Στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος καθώς και στα αντίστοιχα Εγχειρίδια αυτών καθορίζονται επιμέρους λεπτομέρειες αναφορικά με τις διαδικασίες Εκκαθάρισης, Τιμολόγησης και Διακανονισμού Συναλλαγών της Σύμβασης Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.

16. Το ύψος της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης της Σ.Ε.Σ.Τ. καταβάλλεται από τον Υπο-λογαριασμό Ενισχύσεων και τον Υπο-λογαρισμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζεται η μεθοδολογία αναλογικού επιμερισμού των εσόδων του Υπο-λογαριασμού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά έργο και συγκεκριμένη τεχνολογία Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α καθώς και σχετικές λεπτομέρειες για την εκτέλεση της Διαδικασίας Διακανονισμού Συναλλαγών της Εκκαθάρισης της Σ.Ε.Σ.Τ. καθώς και της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 και στο περιεχόμενο αυτής όπως περιγράφεται στις κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού Υπουργικές Αποφάσεις.

17. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009), αποζημιώνονται σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και προβλέπονται από την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

18. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500kW λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με Τ.Α. που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 ενώ οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 500kW λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μόνο εφόσον επιλεγούν στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 5.

19. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ. και συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης αυτής, και υπό την προϋπόθεση της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας τους και των λοιπών αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία, η παραγόμενη από αυτούς ενέργεια δε λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση αλλά αποζημιώνεται μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής του εκάστοτε σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:56 | ΣΠΗΕΦ ΜΔΝ

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Παρακαλούμε βρείτε τις απόψεις των Συλλόγων μας επί του σ/ν στον κάτωθι σύνδεσμο:

  http://www.spiefmdn.gr/wp-content/uploads/2016/06/64-Δημόσια-Διαβούλευση-σχεδίου-νόμου-ΑΠΕ-Θέσεις-των-ΣΠΗΕΦ-ΜΔΝ.pdf

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:36 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Με αφορμή τη διαβούλευση που ανακοινώθηκε, σας γνωστοποιούμε τις απόψεις μας επί του Σχεδίου Νόμου ως ακολούθως:
  1. Οι «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους Τομείς του
  Περιβάλλοντος και της Ενέργειας (2014-2020)» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  προβλέπουν τα εξής για την περίοδο 2016-2020 (παράγραφος 3.3.2.1):
  «Προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής
  ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είναι σημαντικό οι δικαιούχοι να πωλούν
  την ηλεκτρική τους ενέργεια απευθείας στην αγορά και να υπόκεινται σε
  υποχρεώσεις της αγοράς. Οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι εφαρμόζονται από
  1ης Ιανουαρίου 2016 σε όλα τα νέα καθεστώτα και μέτρα ενισχύσεων:
  i. οι ενισχύσεις χορηγούνται ως προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας
  τιμής (προσαύξηση) με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική
  ενέργεια απευθείας στην αγορά,
  ii. οι δικαιούχοι υπόκεινται σε τυποποιημένες αρμοδιότητες
  εξισορρόπησης εκτός εάν δεν υφίστανται ανταγωνιστικές ενδοημερήσιες
  αγορές και
  iii. θεσπίζονται μέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί δεν έχουν
  κίνητρο να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με αρνητικές τιμές».
  Με βάση τις προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου οι μονάδες ΑΠΕ φαίνεται να
  συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, να υπόκεινται στις
  υποχρεώσεις εξισορρόπησης αυτής της αγοράς και να εισπράττουν την
  αγοραία τιμή (Οριακή Τιμή Συστήματος συν λοιπές προσαυξήσεις). Όμως, στο
  πλαίσιο της τελικής εκκαθάρισης οι μονάδες εισπράττουν Διαφορική
  Προσαύξηση τέτοια ώστε τελικά το έσοδό τους να είναι πάντα ίσο με
  Σταθερή Τιμή (είτε Τιμή Αναφοράς είτε τιμή που θα προκύπτει από
  διαγωνιστική διαδικασία). Επίσης, οι εν λόγω μονάδες ενώ φαίνεται να
  υπόκεινται σε αρμοδιότητες εξισορρόπησης (π.χ. χρεώσεις για αποκλίσεις,
  σε περίπτωση που δεν παράγουν την ενέργεια που υποσχέθηκαν), τελικά δεν
  έχουν καμιά σχετική επιβάρυνση, εφόσον κατά την τελική εκκαθάριση
  οποιαδήποτε επιβάρυνση καλύπτεται από τη Διαφορική Προσαύξηση. Συνεπώς,
  στην πράξη οι μονάδες ΑΠΕ θα λειτουργούν χωρίς κανένα κίνδυνο
  χονδρεμπορικής αγοράς, με εγγυημένη τιμή και χωρίς χρεώσεις για
  αποκλίσεις, εξισορρόπηση κλπ.
  2. Οι προβλέψεις του άρθρου 3, παράγραφος 10 του Σχεδίου Νόμου να μη
  δίδεται Λειτουργική Ενίσχυση για την παραγόμενη ενέργεια για πάνω από 2
  διαδοχικές ώρες κατά τις οποίες η ΟΤΣ του ΗΕΠ λαμβάνει μηδενικές τιμές,
  παρότι είναι σε συμφωνία με τον παραπάνω όρο (γ) των Κατευθυντήριων
  Γραμμών, εμπεριέχει τον ενδεχόμενο κίνδυνο μαζικής αποχής των μονάδων
  ΑΠΕ από την έγχυση ενέργειας στο Σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Για την
  αποφυγή δημιουργίας σημαντικών αποκλίσεων και προβλημάτων εξισορρόπησης
  στο Σύστημα, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης.
  3. Να ληφθεί υπόψη ότι το Σχέδιο Νόμου προβλέπει κατά κανόνα 20ετείς
  ενισχύσεις (και 25ετείς σε ορισμένες περιπτώσεις), ενώ αντίθετα το
  εδάφιο (121) των Κατευθυντήριων Γραμμών προβλέπει έγκριση των ενισχύσεων
  για πολύ μικρότερη χρονική διάρκεια: κατά μέγιστο 10ετή (με δυνατότητα
  όμως παράτασης κατόπιν κοινοποίησης).
  4. Στο υπό διαβούλευση κείμενο δεν γίνεται καμία αναφορά στο καθεστώς
  στήριξης των υβριδικών έργων (είτε η αποθήκευση γίνεται με μπαταρίες
  είτε με αντλησιοταμίευση). Θεωρούμε σκόπιμο να υπάρξει διευκρίνιση ως
  προς το ρυθμιστικό πλαίσιο στήριξης των συγκεκριμένων έργων, τα οποία
  είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την διείσδυση των ΑΠΕ και την ασφάλεια
  τροφοδοσίας τόσο στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα όσο και στα Μη
  Διασυνδεδεμένα Νησιά. Σημειωτέον ότι οι υβριδικοί σταθμοί είναι
  «Ελεγχόμενης Παραγωγής», που παρέχουν εγγυημένη ισχύ στο Ηλεκτρικό
  Σύστημα -σύμφωνα με τους ορισμούς του Σχεδίου Νόμου (άρθρο 1Β)- το ίδιο
  με τους σταθμούς βιοενέργειας, γεωθερμίας, ΣΗΘΥΑ κ.α.
  5. Σε ό,τι αφορά τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης σταθμών παραγωγής από
  ΑΠΕ και τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου, οι
  οποίοι «οιωνεί» θα αποτελέσουν συμμετέχοντες στην Αγορά για λογαριασμό
  των νέων ΑΠΕ, θεωρούμε αναγκαίο να καθορισθεί με τις ρυθμίσεις αυτού του
  Νόμου το βασικό πλαίσιο οργάνωσης, πιστοποίησης και λειτουργίας αυτών
  των φορέων.
  6. Επί τη ευκαιρία της συγκεκριμένης διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου που
  αφορά το νέο καθεστώς στήριξης των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, θα θέλαμε να
  επαναφέρουμε για μια ακόμα φορά το θέμα της ένταξης στον Ημερήσιο
  Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) των Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και
  Θερμότητας (ΣΗΘ) που έχουν συμβατική υποχρέωση για την παροχή θερμικής
  ενέργειας σε τοπικούς Δήμους (τηλεθέρμανση). Υπενθυμίζουμε ότι:

  (α) Αφενός μεν για την εφαρμογή της τηλεθέρμανσης έχουν υλοποιηθεί
  σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές (δημοτικά δίκτυα τηλεθέρμανσης),
  (β) Αφετέρου δε με την τηλεθέρμανση επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση
  πρωτογενούς ενέργειας, μείωση κατανάλωσης εισαγόμενου καυσίμου (άρα
  βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της Χώρας) και μείωση των εκπεμπόμενων
  ρύπων. Ως εκ τούτου η τηλεθέρμανση παρέχει μεγάλα οφέλη στο κοινωνικό
  σύνολο και την Εθνική Οικονομία γενικότερα, αλλά και την τοπική
  κοινωνία ειδικότερα (Δήμοι Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου και
  Μεγαλόπολης).
  Ωστόσο, με τον τρόπο που λειτουργεί η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και με
  τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν στην Αγορά αυτή (υπερεπάρκεια,
  χαμηλές τιμές φυσικού αερίου κ.ο.κ.) υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, αφενός
  απένταξης των Μονάδων με τηλεθέρμανση σε περιόδους ενεργειακής
  υπερεπάρκειας και αφετέρου, σε περίπτωση απένταξης, παραμονής εκτός
  λειτουργίας για λόγους που έχουν να κάνουν με την Αγορά αυτή καθαυτή.
  Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις -οι οποίες σημειωτέον δεν είναι
  καθόλου σπάνιες με τις σημερινές συνθήκες της Αγοράς- δεν θα μπορούν οι
  εν λόγω Μονάδες να ανταποκριθούν στην παροχή υπηρεσιών τηλεθέρμανσης, με
  αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα θέρμανσης για τους κατοίκους
  των Δήμων Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης.
  Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να παρέχονται απρόσκοπτα και
  αδιάλειπτα οι υπηρεσίες τηλεθέρμανσης προς τους παραπάνω Δήμους,
  θεωρούμε κρίσιμης σημασίας να δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατό το
  κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε οι Μονάδες που παρέχουν
  τηλεθέρμανση να εντάσσονται κατά προτεραιότητα στον ΗΕΠ, τουλάχιστον
  κατά την ελάχιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είναι αναγκαία
  για την παραγωγή της απαιτούμενης θερμότητας που παρέχεται για
  τηλεθέρμανση, ειδικά για τους μήνες όπου υφίστανται οι σχετικές
  υποχρεώσεις τηλεθέρμανσης.

  Σημειώνεται επίσης ότι για το ζήτημα της αποζημίωσης των Μονάδων αυτών,
  δεδομένου ότι δεν πληρούν την απαίτηση της νομοθεσίας για τουλάχιστον
  10% εξοικονόμηση στην πρωτογενή ενέργεια και άρα δεν μπορούν να
  θεωρηθούν Μονάδες ΣΗΘΥΑ, προτείνεται να εξακολουθήσουν να αποζημιώνονται
  στην τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς (ΟΤΣ + προσαυξήσεις) για όλη την
  παραγωγή τους (χωρίς εγγυημένη τιμή για την ποσότητα ηλεκτρικής
  ενέργειας με την οποία θα εντάσσονται κατά προτεραιότητα λόγω της
  τηλεθέρμανσης).

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:07 | ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

  ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ α. ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1:
  ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ …..( Ή ΙΣΗΣ )….
  5. Η Λειτουργική Ενίσχυση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πληρούν κάποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α. αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης …..( Ή ΙΣΗΣ )…. των 3MW,

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:34 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Άρθρο 1, παρ. 2-3. Διαφορική προσαύξηση.
  Οι έννοιες που αφορούν την διαφορική προσαύξηση, την ΕΤΑ και την ΤΑ ανά τεχνολογία θεωρούνται ασαφείς και θεωρούμε ότι στο νόμο πρέπει να περιγράφονται με περισσότερη λεπτομέρεια και ο καθορισμός τους να μην αφήνεται στην ευχέρεια υπουργικών αποφάσεων, συμβάσεων ή κωδίκων.
  Το ίδιο θεωρούμε ότι ισχύει στις αναφορές που γίνονται για τον Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης, σχετικές πληροφορίες για τον οποίο παραπέμπονται σε μελλοντική υπουργική απόφαση.
  Τέλος, δεν γίνεται καμία αναφορά στον τρόπο τιμολόγησης και αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας που παράγεται κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου.

  Άρθρο 1, παρ. 5. Έργα που παραμένουν σε FiT και δεν συμμετέχουν στην αγορά.
  Εξάντληση των ορίων που προβλέπει η οδηγία.
  Προτείνεται να εξαντληθούν τα όρια της κατευθυντήριας οδηγίας, και για τα ΜΥΗΕ με ισχύ από 0,5-1,0 MW, έτσι ώστε να παραμένουν σε κατάσταση διοικητικού καθορισμού της τιμής στόχου και μετά την 01.01.2017 χωρίς να συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

  Άρθρο 1, παρ. 7-10. Έργα με Επενδυτική Ενίσχυση.
  Στην περίπτωση παράλληλης επενδυτικής ενίσχυσης θα πρέπει να ελέγχονται θέματα σώρευσης της ενίσχυσης σε επίπεδο έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 129 των Κατευθυντηρίων γραμμών, ώστε να μην προκύπτει υπερβάλλουσα ενίσχυση. Για το λόγο αυτό στις παρ. 7-10 του άρθρου 1, προτείνονται τα εξής:
  1) Ο υπολογισμός των συντελεστών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προκύπτει ότι η αντιμετώπιση των έργων με ενίσχυση και χωρίς ενίσχυση θα οδηγεί στην ίδια απόδοση, χωρίς όμως να απαξιώνεται η κεφαλαιακή ενίσχυση που τυχόν δίνεται σε ένα έργο.
  2) Στην παρ. 8 πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως ενίσχυση νοείται αυτή που πραγματικά έχει καταβληθεί και όχι απλά έχει εγκριθεί.
  Επιπλέον – και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δεν είναι κεφαλαιακή αλλά άλλης μορφής που εκτείνεται σε βάθος χρόνου – δεν είναι δυνατό ο συντελεστής Σ.Α.Κ να υπολογίζεται άπαξ και με τον ίδιο τρόπο όπως προβλέπει η παρ. 9. Π.χ. είναι αντιληπτό ότι μια φορολογική ενίσχυση που σήμερα ισχύει για αναπτυξιακούς λόγους πιθανόν να καταργηθεί μετά από λίγα χρόνια, όποτε ο Σ.Α.Κ. θα πρέπει να επανυπολογισθεί με βάση το αληθινό ύψος της ενίσχυσης και φυσικά τις αυξημένες απομειώσεις που έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
  3) Στην παρ. 9 ως επιτόκιο ανάκτησης ορίζεται αυτό της ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων, το οποίο για την Ελλάδα το εανακτ δεν μπορεί να ξεπερνά το 2,5%. Το επιτόκιο εανακτ αυτό θεωρείται ως το ανώτατο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους λόγους:
  α)ο πληθωρισμός είναι μηδενικός
  β)η ανάκτηση της ενίσχυσης δεν εμπεριέχει κανένα ρίσκο αφού διενεργείται αυτόματα από το φορέα που καταβάλει την αποζημίωση στον παραγωγό και παρακρατά αυτόματα το προβλεπόμενο μέρος πριν την καταβολή της αποζημίωσης.
  Με βάση ανωτέρω είναι σαφές ότι το επιτόκιο ανάκτησης δεν πρέπει να συγχέεται με κανένα επιτόκιο επενδυτικού κινδύνου (τον οποίο αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ΑΠΕ εκ της φύσης της επένδυσής τους και όχι ο ΛΑΓΗΕ που ανακτά μετά βεβαιότητα την ενίσχυση).
  γ)το επιτόκιο αυτό χρησιμοποιείται για την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων και, υπ’ αυτή την έννοια, είναι αυξημένο προκειμένου να εμπεριέχεται η τιμωρία της παράνομης ενίσχυσης, θέμα το οποίο δεν τίθεται στην περίπτωσή μας.
  4) Στην παρ. 10 πρέπει να προβλεφθεί ότι ο παραγωγός Α.Π.Ε. έχει δικαίωμα να διενεργεί αυξημένες (επιταχυνόμενες) επιστροφές προς τον ΛΑΓΗΕ της ενίσχυσης που έλαβε ή και επιστρέψει ανά πάσα στιγμή πλήρως το μέρος που δεν έχει ακόμα ανακτηθεί. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο νέος μειωμένος Σ.Α.Κ. θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικά εναπομείναν μέρος της ενίσχυσης ή και θα μηδενίζεται.
  5) Επίσης, στην περίπτωση έργων που έχουν στο παρελθόν υπαχθεί σε επενδυτικό νόμο αλλά που δεν έχει εισπραχθεί κανένα ακόμη τμήμα των ενισχύσεων αυτών, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτικό φορέα να αποποιηθεί της ενίσχυσης με αίτηση του απεντασσόμενος ταυτόχρονα της υπαγωγής του στην ενίσχυση αυτή και έτσι να παραμείνει η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας του στην τιμή ΤΑ χωρίς απομειώσεις. Το σκεπτικό της προτεινόμενης ρύθμισης ενισχύεται και από τις ρυθμίσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου, όπως πρόσφατα ψηφίστηκε, ο οποίος προβλέπει την καταβολή της επιχορήγησης μέχρι και σε 7 ετήσιες δόσεις από την φυσική ολοκλήρωση του έργου γεγονός που δεν τελούσε εν γνώσει των επενδυτών όταν αιτήθηκαν τις υπαγωγές αυτές σε αναπτυξιακό.
  6) Τέλος, στην περίπτωση των ΜΥΗΕ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ποσοτικοποιηθούν στον υπολογισμό των διαφόρων παραμέτρων (ανάκτηση κόστους, επιτόκιο, κλπ) οι ιδιαιτερότητες της ανάπτυξης και η δύσκολη αδειοδότηση των μικρών υδροηλεκτρικών με τις μακροχρόνιες αδειοδοτικές διαδικασίες, το υψηλό κόστος ανάπτυξης, την γραφειοκρατία, τις δυσκολίες πρόσβασης στα δίκτυα σε σχέση με άλλες τεχνολογίες και άλλες σημαντικές παραμέτρους που επηρεάζουν την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ.

  Άρθρο 1, παρ. 11. Υφιστάμενες συμβάσεις.
  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ήδη έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αβεβαιότητας μέχρι σήμερα που στην ουσία ξεκαθαρίζει το θέμα με τις συμβάσεις PPA έως την 31.12.2015 (ότι δηλαδή παραμένουν στο παλαιό καθεστώς FiT με τις τιμές που ίσχυαν κατά την 31.12.2015) το οποίο στην ουσία απομειώνει την εναπομένουσα προθεσμία.
  Επίσης η διετία υλοποίησης ενός ΜΥΗΕ ώστε να κρατηθεί η τιμή υπογραφής της αντίστοιχης σύμβασης (παράγραφος 5), είναι ιδιαίτερα περιοριστική ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο νόμος δεν προβλέπει εξωγενή κωλύματα όπως για παράδειγμα καθυστερήσεις τρίτων ή δικαστικές διαμάχες. Ο επενδυτής πρέπει να μη λαμβάνει επιπλέον ρίσκο επένδυσης και συνεχώς να εξαρτάται από υπουργικές αποφάσεις.
  Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να τίθεται υποχρέωση τήρησης χρονικού ορίου που δεν εξαρτάται από τον φορέα του έργου (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
  « 11. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015 και :
  1. για αιολικούς και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν δήλωση ετοιμότητας σύνδεσης μέχρι την 31η Μαρτίου του 2018,
  2. για τους λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν τεθεί ή τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017
  δεν λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση του παρόντος άρθρου και δεν υπόκεινται στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3, αλλά αποζημιώνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, εκτός εάν επιλέξουν διαφορετικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος.
  Οι ανωτέρω προθεσμίες των σημείων 1 και 2 της παρούσας παραγράφου παρατείνονται για όσο χρόνο υφίσταται αναστολή της ισχύος οποιασδήποτε άδειας της επένδυσης, για οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων.

  Άρθρο 1, παρ. 12. Μη τήρηση προθεσμιών υφιστάμενων συμβάσεων.
  Όπως αναγράφεται η συγκεκριμένη διάταξη, δεν γίνεται κατανοητό το τι γίνεται στην περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών (μέχρι 31/12/17 ή 31/3/18 για τα αιολικά και τα μικρά υδροηλεκτρικά) και συγκεκριμένα ποιο είναι το καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στο οποίο μεταπίπτουν καθώς και με ποια τιμή ΤΑ αποζημιώνονται.
  Τι γίνεται στην περίπτωση εκπρόθεσμης σύνδεσης σταθμού τεχνολογίας για την οποία την συγκεκριμένη περίοδο υφίσταται το καθεστώς των διαγωνισμών? Θα πρέπει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για να εξασφαλίσει τιμή? και τι θα γίνει αν δεν προκριθεί?
  Η συγκεκριμένη διάταξη δεν ξεκαθαρίζει με βεβαιότητα την εξασφάλιση της πώλησης και την τιμή αποζημίωσης της ενέργειας ενός ολοκληρωμένου εκπρόθεσμα) έργου.
  Επιπροσθέτως, δεν είναι σαφές αν οι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που μεταπίπτουν σε καθεστώς ανταγωνιστικών διαδικασιών προστατεύονται από τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται εν γένει για τις αλλαγές στις τιμές ΤΑ του Πίνακα 1 του άρθρου 2 (δηλαδή ότι οι ενδεχόμενες αλλαγές στις ΤΑ του Πίνακα 1 θα ισχύουν για διασύνδεση από το μεθεπόμενο της υπουργικής απόφασης έτος). Στην περίπτωση που δεν προστατεύονται τότε προτείνεται να καθορίζεται σαφώς ποια ΤΑ (με ή χωρίς διαγωνισμό) θα λαμβάνουν.

  Άρθρο 1, παρ. 13. Σταθμούς που αφορά.
  Η αναφορά σε σταθμούς της παραγράφου 10 μάλλον είναι λάθος. Άποψή μας είναι ότι η δυνατότητα να αιτηθούν λύση της σύμβασης με ΛΑΓΗΕ αφορά τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της παραγράφου 11 και όχι της παραγράφου 10.

  Άρθρο 1, παρ. 15-16. Υπολογαριασμοί αγοράς.
  Στο σχέδιο νόμου εμφανίζονται δύο υπολογαριασμοί του ειδικού λογαριασμού χωρίς ευκρινή περιγραφή του καθενός και χωρίς σαφή αναφορά στον τρόπο διανομής των εσόδων τους στα υφιστάμενα και στα νέα έργα. Άποψη μας είναι ότι η διάρθρωση των επιμέρους υπολογαριασμιών πρέπει να είναι τέτοια που:
  • Να διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας χωρίς τις στρεβλώσεις και τα προβλήματα του παρελθόντος
  • Να μην μεταβάλει την διαδικασία Εκκαθάρισης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που αποζημιώνονται με σταθερές εγγυημένες τιμές (FiT).
  • Να μην δημιουργεί απαίτηση πρόσθετης γραφειοκρατίας και για τον ΛΑΓΗΕ και για τους (νέους και παλιούς) επενδυτές (π.χ. διπλά τιμολόγια). Αντί αυτού μπορεί να εισαχθεί στα Ενημερωτικά Σημειώματα που εκδίδει ο ΛΑΓΗΕ διακριτή ένδειξη των αναλογούντων εσόδων του Τμήματος Αγοράς και του Τμήματος Ενίσχυσης (για τα νέα έργα) και να ακολουθείται διακριτή διαδικασία Διακανονισμού/Πληρωμών του αναλογούντος εσόδου.

  Άρθρο 1, παρ. 19. Λήξη άδειας λειτουργίας.
  Θεωρούμε ότι στη συγκεκριμένη παράγραφο πρέπει να γίνει τουλάχιστον η πρόβλεψη να ισχύει ότι θα ισχύει τότε για τις νέες επενδύσεις ΑΠΕ που θα υλοποιούνται τότε καθώς και ότι μπορεί να έχουν έσοδα από μηχανισμούς εγγυήσεων προέλευσης ή πράσινων πιστοποιητικών ή άλλων.
  Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί τι θα ισχύει στην περίπτωση όπου κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ο σταθμός προβεί σε νέα επένδυση αντικατάστασης ή αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού με αποτέλεσμα να νοείται ως νέα επένδυση η οποία χρήζει απόσβεσης.
  Τέλος θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένη παράγραφος δεν βρίσκει εφαρμογή στις υφιστάμενες συμβάσεις για τις οποίες ισχύει το μέχρι 31.12 2015 νομικό πλαίσιο.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:00 | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

  ΑΡΘΡΟ 1:
  Νέο Καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

  Παράγραφος 5,
  • για τους νέους ΜΥΗΣ που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2016, προτείνεται το όριο ισχύος κάτω από το οποίο οι Σταθμοί αυτοί θα αποζημιώνονται με τις τιμές Αναφοράς του Πίνακα 1 (ήτοι τα 100 €/MWh) να είναι τα 3MW όπως προβλέπεται και για τους Αιολικούς Σταθμούς και όχι τα 500 kW, καθώς επί της ουσίας Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί κάτω από 500 kW αφορούν σε πολύ μικρά έργα MicroHydro και όχι στα ΜΥΗΕ.

  • Αντί του μεγίστου ορίου ισχύος των 3 MW για τις αιολικές εγκαταστάσεις που μπορούν εφόσον το επιθυμούν να εντάσσονται σε σχήμα υποστήριξης σταθερής εγγυημένης τιμής (FiT), προτείνεται μέγιστο όριο ισχύος 5 MW (αποδιδόμενης και όχι εγκατεστημένης ισχύος) που προκύπτει τόσο από την περιβαλλοντική αδειοδότηση (άρθρο 8 Νόμου 4014/2011 και πίνακας 5 Υπουργικής Απόφασης 20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β/8.5.2012)) όσο και από την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας (παράγραφος ΙΓ Νόμου 4254/2014).

  παράγραφος 11
  Δεδομένου ότι η διάρκεια ισχύος των Αδειών Εγκατάστασης είναι δύο (2) έτη σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 10 του Νόμου 3468/2006, η προθεσμία της 31ης Μαρτίου 2018 για αιολικούς και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς θα πρέπει να είναι δύο (2) έτη μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου ή ακόμα καλύτερα με την πλήρη ενεργοποίησή του όταν «λειτουργήσει » ο Νόμος αυτός με την ψήφιση όλων των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
  Ειδικά στις περιπτώσεις α) συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα (150) MW, β) έργων ΑΠΕ που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το διάστημα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η Άδεια Εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, όπου επιτρέπεται η παράταση ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον κάτοχο της Άδειας σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 10 του Νόμου 3468/2006, η σχετική προθεσμία του άρθρου 1 παρ. 11 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) ετών και να διαμορφωθεί αναλόγως.

 • 1) Προτείνεται να υπάρξει πρόβλεψη στον νόμο για τις υφιστάμενες επιχορηγήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί βάσει του Ν.3908/2011 για έργα ΑΠΕ και να γίνεται εξειδίκευση του τρόπου αποζημίωσής τους.

  2) Τα έργα ΑΠΕ για τα οποία έχει ήδη εγκριθεί επιχορήγηση βάσει του Ν.3908/2011, προτείνεται να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την ακύρωση της ενίσχυσης εφόσον δεν έχουν λάβει κανένα μέρος της.

  3)Προτείνεται να ξεκαθαριστεί επακριβώς ο τρόπος υπολογισμού του ΣΑΚ και να οριστεί με σαφήνεια η τιμή του επιτοκίου ανάκτησης.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:20 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Η παρ. 17 του Άρθρου 1 αναφέρεται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτηρίων» (Β’1079/2009), των οποίων η παραγωγή θα αποζημιώνεται βάσει αυτού του νόμου του 2009, ειδικότερα στο Άρθρο 3 παρ. 3 αυτού του νόμου για εφαρμογές μέχρι το 2019. Είναι περίεργο που το Ν/Σ γυρίζει πίσω και βασίζεται σε νόμους που δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά ενώ είχαν μεγάλες συνέπειες στην οικονομία και τους καταναλωτές. Προτείνεται η απάλειψη αυτής της παρ. 17 και αντί αυτής να καθορισθούν νέες τιμές που ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς, αποφεύγοντας τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις στους καταναλωτές.

 • 27 Ιουνίου 2016, 11:14 | Γιώργος

  Στη παράγραφο 11.1 του παρόντος άρθρου, να γίνει πρόβλεψη και για τους σταθμούς που έχουν υποβάλει έγκυρο αίτημα για ηλέκτριση στον αρμόδιο διαχειριστή έως 31 Μαρτίου 2018

 • 27 Ιουνίου 2016, 10:28 | Γιώργος Πρασκευόπουλος

  Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την παράλειψη(?) της εισαγωγής του <= στο όριο των 500kw στις ισχείς των μονάδων για το feed-in tariff.

 • 27 Ιουνίου 2016, 09:23 | NUR-MOH Ηλιοθερμική

  Άρθρο 1, Παρ 7: Υπάρχουν κατηγορίες επενδυτικών ενισχύσεων οι οποίες από Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαιτούνται να μην καταλογίζονται ως Κρατική Ενίσχυση (State Aid) και, για την αποφυγή παρεξηγήσεως θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα αντίστοιχα προγράμματα εξαιρούνται από την απομείωση της Λειτουργικής Ενίσχυσης. Μία εκ των περιπτώσεων είναι το επενδυτικό πρόγραμμα NER300 για καινοτόμες ΑΠΕ, όπου αναφέρεται ρητά ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως Κρατική Ενίσχυση (2014/C200/01), θεσπίζοντας έτσι μία ενίσχυση η οποία δεν επιτρέπεται να απομειωθεί εμμέσως.

 • 27 Ιουνίου 2016, 08:17 | ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

  ΘΕΜΑ: Εγγυοδοσία σύμβασης ΔΕΔΔΗΕ-Προθεσμία ενεργοποίησης σύνδεσης
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Στο τέλος του Άρθρου 1 προτείνεται να προστεθεί η Παράγραφος 20 ως εξής:
  «20. Η προθεσμία των δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή Σύμβασης με ΔΕΔΔΗΕ για την ενεργοποίηση της σύνδεσης και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον παραγωγό (άρθρο 4 της Υ.Α.Π.Ε. Φ1/οικ. 24839/ΦΕΚ 1901/3.12.2010), εφ’ όσον λήγει μετά την 29 Ιουνίου 2015 (έναρξη εφαρμογής capital controls) και πριν την 30 Δεκεμβρίου 2017, παρατείνεται κατά δώδεκα (12) επί πλέον μήνες».

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Με την Υ.Α.Π.Ε. Φ1/οικ. 24839/ΦΕΚ 1901/3.12.2010 (Άρθρο 3.1) ορίσθηκε η εγγυοδοσία για υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ στο υψηλό ποσόν των 150€/KW.
  Με την ίδια απόφαση (Άρθρο 4) καθορίσθηκε οτι η ενεργοποίηση της Σύνδεσης πραγματοποιείται το αργότερο σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης, εάν δε ο παραγωγός δεν προβεί στην Ενεργοποίηση της Σύνδεσης εντός του χρονικού διαστήματος των 18 μηνών, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του αρμόδιου Διαχειριστή.

  Με τον Ν. 4152-ΦΕΚ107Α-9.5.2013 (Άρθρο πρώτο, Παρ. Ι, Υποπαρ. Ι.1, εδάφιο 3) μειώθηκε, από 1.1.2015, σημαντικά το ύψος της εγγυοδοσίας Σύμβασης ΔΕΔΔΗΕ σε 15€/KW (μέχρι 1MW και κλιμακωτά ακόμα μικρότερη για μεγαλύτερα μεγέθη).
  Με τον Ν. 4342-ΦΕΚ143Α-9.11.2015 (Άρθρο 34, Παρ. 7 και 8) μειώθηκε από 1.2.2016 περαιτέρω κατά 30% το ύψος της εγγυοδοσίας Σύμβασης ΔΕΔΔΗΕ σε 10,5€/KW (ομοίως μέχρι 1MW και κλιμακωτά μικρότερη για μεγαλύτερα μεγέθη).

  Το αποτέλεσμα είναι ότι, ενώ το ύψος των νέων εγγυήσεων Σύμβασης ΔΕΔΔΗΕ έχει ορισθεί σε εύλογα επίπεδα, οι παλαιές Συμβάσεις (προ της ισχύος του Ν. 4152) έχουν δεσμευθεί με υψηλότατες εγγυήσεις – περίπου 14 φορές υψηλότερες από αυτές που ισχύουν σήμερα.

  Η γενική επενδυτική ύφεση των τελευταίων ετών δυσχέρανε την εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων για την έναρξη των επενδύσεων αυτών.
  Με την έναρξη των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), που τέθηκαν σε εφαρμογή την 29 Ιουνίου 2015 και της γενικευμένης ανησυχίας και του κλίματος αναμονής και αναβλητικότητας που επικράτησε, έγινε δυσχερέστερη και χρονοβόρα η ολοκλήρωση δανειακών συμβάσεων με τις Ελληνικές Τράπεζες για την διασφάλιση των απαραίτητων δανειακών κεφαλαίων.
  Οι ίδιοι δε οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) δημιούργησαν πρόσθετες δυσχέρειες και πολύμηνες καθυστερήσεις στις παραγγελίες εξοπλισμού και εργασιών από το εξωτερικό.
  Εξ αιτίας των περιορισμών αυτών, πολλές επενδύσεις έμειναν πίσω στο πρόγραμμα υλοποίησης και ολοκλήρωσής τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με κατάπτωση των υψηλότατων εγγυήσεών τους .

  Κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης κατά δώδεκα (12) μήνες στις επενδύσεις των οποίων οι προθεσμίες ολοκλήρωσης και ενεργοποίησης επηρεάσθηκαν από την επιβολή των capital controls και έμειναν πίσω στην υλοποίησή τους, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν χωρίς ποινές και εξοντωτικές επιβαρύνσεις.

 • Προς:
  Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  Κύριο Παναγιώτη Σκουρλέτη
  Μεσογείων 119, Αθήνα 101 92
  Κοιν:
  • Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
  • Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Αξιότιμοι Κύριοι

  Με την παρούσα υποβάλουμε υποβάλλουμε τις απόψεις και προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το σχέδιο νόμου για το νέο μηχανισμό στήριξης των Α.Π.Ε.

  Κατ’ αρχήν παρατηρούμε είναι ότι το σχέδιο κινείται σε σχετικά γενικό επίπεδο. Πάρα πολλές κρίσιμες λεπτομέρειες θα καθορισθούν στο μέλλον με αποφάσεις, είτε του Υπουργού είτε της ΡΑΕ.. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα, επειδή η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ετοιμαστούν, να εκδοθούν και να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή έγκαιρα όλες αυτές οι αποφάσεις που προβλέπονται. Εκφράζουμε λοιπόν το φόβο ότι ελάχιστα νέα αιολικά πάρκα θα μπορέσουν να υπογράψουν τις νέες προβλεπόμενες συμβάσεις και να ενταχθούν στο νέο σύστημα μέχρι το τέλος του 2016.
  Από 1.1.2017 ξεκινά ένας ακόμη Γολγοθάς για την Αιολική Ενέργεια. Το σχέδιο νόμου προβλέπει μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα για τις αποφάσεις σχετικά με τις τεχνολογίες για τις οποίες θα γίνουν διαγωνισμοί. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ο ρυθμός ανταπόκρισης σε τέτοιες αλλαγές είναι καταστροφικά αργός. Ελπίζουμε να διαψευστούμε, αλλά φοβούμαστε πως το καλύτερο σενάριο είναι ότι εάν η Κυβέρνηση αποφασίσει να διενεργήσει διαγωνισμούς, ο πρώτος θα γίνει μετά το καλοκαίρι του 2017. Αυτό σημαίνει ότι – αν όλα πάνε καλά – νέες συμβάσεις μετά από διαγωνισμό μπορεί να φθάσουν να υπογραφούν μέσα στο 2018. Αν ληφθεί υπόψη, ο κίνδυνος που προαναφέραμε να μην προλάβουν να υπογραφούν νέες συμβάσεις FiP μέσα στο 2016 ή να υπογραφούν για ελάχιστα έργα, τότε διαγράφεται το φάσμα ενός υπερδιετούς παγώματος της αγοράς, που διαρκεί ήδη από 1.1.2016 και το οποίο θα είναι καταστρεπτικό για τις εταιρείες του κλάδου, που είναι ήδη επιβαρυμένες από την οικονομική κρίση και τις διάφορες επιβαρύνσεις (Διακοψιμότητα) και φορολογία.
  Δύο λύσεις υπάρχουν. Η πρώτη είναι προφανής αλλά κινείται στο χώρο της φαντασίας. Να προσπαθήσει η Κυβέρνηση να ανατρέψει τις παραπάνω προβλέψεις, να διαψεύσει την προηγούμενη εμπειρία και να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα, αποτελεσματικά και έγκαιρα. Το θεωρούμε αδύνατο και απίθανο να συμβεί.
  Η δεύτερη είναι να προσπαθήσει η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα περιθώρια που δίνουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές και βασισμένη στην τεκμηρίωση που παρείχε η ΕΛΕΤΑΕΝ, να ζητήσει εξαίρεση από τις διαγωνιστικές διαδικασίες για ένα τουλάχιστον έτος.

  Η δεύτερη παρατήρηση που αφορά τους διαγωνισμούς – αν αυτοί αποφασισθούν – σχετίζεται με τον ορίζοντα προβλεψιμότητας που θα προσφέρουν. Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι θα εκδίδεται ξεχωριστή Προκήρυξη για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Είναι η συνταγή της αποτυχίας και της αέναης αναμονής. Μετά βεβαιότητας οι Προκηρύξεις θα καθυστερούν.
  Όταν η Ελλάδα παύσει στο μέλλον να πληροί τα κριτήρια εξαίρεσης και εφαρμοσθούν τότε και για την αιολική ενέργεια ανταγωνιστικές διαδικασίες, αυτές πρέπει να είναι αυτοματοποιημένες, ηλεκτρονικές, πλήρως και ακριβώς καθορισμένες (ισχύς, ημερομηνίες διαγωνισμού κλπ) για ικανό βάθος χρόνου, τουλάχιστον έως το τέλος του 2020 και να μην εξαρτώνται από τη βούληση του όποιου Υπουργού, πολιτικού ή υπηρεσιακού παράγοντα, ή του Ρυθμιστή να εκδώσει μια απόφαση για την προκήρυξη της κάθε μίας από αυτές.
  Ένα τέτοιο δεσμευτικό και αναλυτικό Πρόγραμμα που θα το ξέρουν εκ των προτέρων όλοι (η αγορά αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες που θα το εκτελούν) το οποίο θα εφαρμόζεται χωρίς την ανάγκη άλλων αποφάσεων από υπερκείμενες αρχές, μπορεί να προσφέρει την αναγκαία προβλεψιμότητα και επομένως σταθερότητα επενδυτικού περιβάλλοντος. Εάν ο Υπουργός επιθυμεί μπορεί ενδιαμέσως να εκδίδει αποφάσεις για αλλαγές στο Πρόγραμμα (π.χ. ως προς την ακριβή ισχύ ή άλλες λεπτομέρειες). Αλλά εάν δεν εκδοθεί τέτοια απόφαση, το Πρόγραμμα θα εκτελείται ως έχει.

  Τρίτη παρατήρηση: Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι οι Α.Π.Ε. θα αποκτήσουν υποχρεώσεις πρόβλεψης ή γενικά υποχρεώσεις αγοράς, το ακριβές περιεχόμενο των οποίων θα καθορισθεί με διαδοχικές αποφάσεις. Όμως δεν αποσαφηνίζεται ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα υπάρξουν αφού θα έχουν διαμορφωθεί τα θεσμικά εργαλεία, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, που θα επιτρέπουν στις Α.Π.Ε. να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυτές. Για να υπάρξει η υποχρέωση ακριβούς πρόβλεψης θα πρέπει να έχουν προηγηθεί η διαμόρφωση του πλαισίου για τους Φορείς Συγκέντρωσης, η θέσπιση, οργάνωση και λειτουργία του Φορέα Συγκέντρωσης Τελευταίου Καταφυγίου και η εμφάνιση Φορέων Συγκέντρωσης στην αγορά. Για να επιβληθούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης θα πρέπει να προηγηθεί και η λειτουργία ενδοημερησίας αγοράς με επαρκή ρευστότητα όπως προϋποθέτουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές.
  Όλα αυτά δείχνουν ότι για τα επόμενα έτη, η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα προέλθει από τα ώριμα αδειοδοτικά έργα που έχουν υπογράψει συμβάσεις με το παλαιό καθεστώς έως 31.12.2015. Είναι θετικό που το σχέδιο νόμου αποσαφηνίζει ότι τα έργα αυτά παραμένουν στο Feed-in Tariff με τις τιμές που ίσχυαν κατά την 31.12.2015. Πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι τα έργα αυτά δεν θα χάνουν το δικαίωμά τους αυτό αν καθυστερήσει η υλοποίησή τους για λόγους που δεν ευθύνονται (π.χ. για δικαστικές εμπλοκές) ή αν έχουν έγκαιρα παραγγείλει και πληρώσει αποδεδειγμένα τον αναγκαίο εξοπλισμό ακόμα και εάν δεν ολοκληρωθούν εντός των προβλεπόμενων από το σχέδιο 27 μηνών.

  Μια ακόμα παρατήρηση αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης: Το παλαιότερο κείμενο διαβούλευσης που είχε ανακοινώσει το ΥΠΕΝ και επί του οποίου υποτίθεται ότι στηρίχθηκε το παρόν σχέδιο νόμου ήταν πιο σαφές και συγκεκριμένο στο συγκεκριμένο σημείο. Προσπαθούσε να εισάγει διαδικασίες έτσι ώστε η συνολική αξία που προσφέρουν οι Α.Π.Ε. στην αγορά να απεικονίζεται στους πόρους που καταβάλουν οι Προμηθευτές στον Ειδικό Λογαριασμό. Αν και η τότε πρόταση δεν αντιμετώπιζε πλήρως τις υφιστάμενες στρεβλώσεις, ήταν σαφώς προς τη θετική κατεύθυνση. Το σχέδιο νόμου κινείται σε πιο αφαιρετικό επίπεδο. Επιτρέπει οι υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν να υιοθετήσουν τις αρχικές προτάσεις του ΥΠΕΝ αλλά δεν τις υποχρεώνει. Αυτό πρέπει να διορθωθεί.
  Σε κάθε περίπτωση, κρίνουμε ως επιτακτική ανάγκη τη λήψη επαρκών μέτρων και αναπροσαρμογών για την άμεση αντιμετώπιση του ελλείμματος στον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ χωρίς να θιγούν οι υφιστάμενες συμβάσεις, κάτι που αποτελεί αφενός κρίσιμη παράμετρο για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και αφετέρου συμβατική και νομική υποχρέωση της Χώρας. Η παρέμβαση αυτή βρίσκεται σε απόλυτη συσχέτιση με το παρόν σχέδιο νόμου, διότι η μη επίλυση του θα αποτελέσει τροχοπέδη στην επιτυχή προώθηση των επενδυτικών σχεδίων και κατά συνέπεια το νέο σύστημα τιμολόγησης δεν βρει πεδίο εφαρμογής.

  Στο συνημμένο υπόμνημα θα βρείτε τις αναλυτικές παρατηρήσεις μας οργανωμένες στις ακόλουθες θεματικές:
  Α. Υφιστάμενες συμβάσεις
  Β. Καθορισμός της Ειδικής Τιμής Αγοράς (ΕΤΑ)
  Γ. Χειρισμός της ενίσχυσης
  Δ. Ανταγωνιστικές διαδικασίες
  Ε. Συμμετοχή στην αγορά
  ΣΤ. Ετήσια αναπροσαρμογή Τ.Α. (άρθρο 2)
  Ζ. Λοιπές παρατηρήσεις

  Τέλος, αιτούμαστε μια συνάντηση με τον αξιότιμο κ. Γενικό Γραμματέα και τους αρμόδιους παράγοντες προκειμένου να παρουσιάσουμε αναλυτικά το υπόμνημα.

  με εκτίμηση,

  —————————————————————-
  Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης
  Πρόεδρος ΔΣ
  Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας – ΕΛΕΤΑΕΝ

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  «ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ»

  27 Ιουνίου 2016

  Α. Υφιστάμενες συμβάσεις
  1) Είναι θετικό ότι λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα έργα που έχουν υπογράψει συμβάσεις PPA έως την 31.12.2015 να παραμείνουν στο παλαιό καθεστώς FiT με τις τιμές που ίσχυαν κατά την 31.12.2015. Θεωρούμε όμως ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 11 του αρ. 1 είναι άδικες και μπορεί να οδηγήσουν σε αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκεται. Σημειώνεται ειδικά ότι το μεγάλο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την 31.12.2015 έχει στην πράξη συμπιέσει την προβλεπόμενη προθεσμία. Για αυτό προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
  « 11. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015 και :
  1. για αιολικούς και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν δήλωση ετοιμότητας σύνδεσης μέχρι την 31η Μαρτίου του 2018,
  2. για τους λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν τεθεί ή τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017
  δεν λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση του παρόντος άρθρου και δεν υπόκεινται στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3, αλλά αποζημιώνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, εκτός εάν επιλέξουν διαφορετικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος.
  Οι ανωτέρω προθεσμίες των σημείων 1 και 2 της παρούσας παραγράφου παρατείνονται για όσο χρόνο υφίσταται αναστολή της ισχύος οποιασδήποτε άδειας της επένδυσης, για οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων. Περαιτέρω, η υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών αυτών αίρεται πλήρως εάν έως την 31.12.2016 έχει συναφθεί σύμβαση για την προμήθεια του παραγωγικού εξοπλισμού (π.χ. ανεμογεννητριών) και έχει καταβληθεί στον προμηθευτή προκαταβολή ή έχει εκδοθεί προς αυτόν εγγυητική επιστολή από τον φορέα της επένδυσης».
  2) Πέραν των ανωτέρω, εκτιμούμε ότι είναι κρίσιμη, σκόπιμη και εύλογη η διατήρηση των ώριμων αιολικών πάρκων του Ειδικού Έργου Εύβοιας (Νέα Μάκρη – Πολυπόταμος) στο σύστημα της εγγυημένης τιμής πώλησης FiT. Συγκεκριμένα, τα έργα αυτά έχουν ήδη διέλθει από μια εξαιρετικά χρονοβόρα, υπερ-δεκαπενταετή φάση ανάπτυξης κατά την οποία έχει αποδειχθεί η δέσμευση των επενδυτικών τους φορέων μέσω της εγγυοδοσίας που έχουν παράσχει. Η τελευταία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει καταστήσει την επένδυση αμετάκλητη (παρ. 19.43 των Κατευθυντήριων Γραμμών) και ότι συνιστά επιβεβαίωση της ενίσχυσης λειτουργίας από το κράτος. Περαιτέρω, η διασφάλιση με τον τρόπο αυτό της ομαλής χρηματοδότησης και υλοποίησης των ώριμων αυτών επενδύσεων, ευνοεί τα μέγιστα την έγκαιρη επιστροφή στον ΑΔΜΗΕ του αναλογούντος σε αυτές κόστους του δικτύου που έχει κατασκευάσει στην περιοχή και την αποφυγή της επιβάρυνσης των καταναλωτών.
  Εναλλακτικώς προτείνεται η κατηγορία αυτή των έργων να ενταχθεί στο σύστημα FiP αλλά χωρίς διαγωνισμούς ασχέτως του πότε θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Εάν ούτε αυτό γίνει αποδεκτό, προτείνεται τα έργα αυτά να ενταχθούν στο Άρθρο 2 παράγραφος 10 μαζί με τα Νησιά, τις βραχονησίδες και τις θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις.

  Β. Καθορισμός της Ειδικής Τιμής Αγοράς (ΕΤΑ)
  Είναι θετικό ότι το σχέδιο νόμου αναγνωρίζει και προσπαθεί να θεραπεύσει τη σημαντική στρέβλωση που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Όπως η ΕΛΕΤΑΕΝ και άλλοι φορείς του κλάδου έχουν προσπαθήσει να τεκμηριώσουν εδώ και τουλάχιστον 6 έτη, τα ποσά που καταβάλουν οι προμηθευτές στον Ειδικό Λογαριασμό δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία των ΑΠΕ στην αγορά με αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλείμματος που θίγει τις ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα:
  1) Ο ορισμός των Μηχανισμών Χονδρεμπορικής Αγοράς (ΜΧΑ) είναι ασαφής. Είναι απαραίτητο να οριστούν σε σχέση με την αληθινή τους λειτουργία που είναι η διασφάλιση πρόσθετων αποζημιώσεων στους συμβατικούς παραγωγούς πέραν του ΗΕΠ. Για αυτό προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση (αρ. 1Β, παρ. 10):
  «10. Μηχανισμοί Χονδρεμπορικής Αγοράς: Το σύνολο των μηχανισμών, στους οποίους περιλαμβάνονται μηχανισμοί αποζημίωσης των συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των μεγάλων υδροηλεκτρικών πέραν του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, με βάση τους οποίους διαμορφώνεται το ποσό πίστωσης που αντιστοιχεί στην εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά τη συμμετοχή του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιπλέον των εσόδων του από τη συμμετοχή του στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμός».
  2) Προκειμένου να μην μείνει ημιτελής η προσπάθεια διόρθωσης της στρέβλωσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η αξία που προσφέρουν οι ΑΠΕ λόγω του merit order effect. Για αυτό προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση (αρ. 4, παρ. 1):
  «1. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται ως Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής (δηλαδή αιολικούς, φωτοβολταϊκούς και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς) του άρθρου 1Β, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογίας Α.Π.Ε. υπολογίζεται με βάση την ανηγμένη μηνιαία μεσοσταθμική αξία ηλεκτρικής ενέργειας της εκάστοτε τεχνολογίας Α.Π.Ε. που προκύπτει στη βάση της Οριακής Τιμής Συστήματος όπως θα διαμορφωνόταν αν εξέλιπε η παραγωγή από Α.Π.Ε. και των λοιπών Μηχανισμών της Χονδρεμπορικής Αγοράς (Μ.Χ.Α.) για την αντίστοιχη μηνιαία περίοδο υπολογισμού. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που χαρακτηρίζονται ως Ελεγχόμενης Παραγωγής (οι λοιπές κατηγορίες σταθμών Α.Π.Ε. και σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α.), η Ε.Τ.Α. υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία μέση τιμή της Οριακής Τιμής Συστήματος όπως θα διαμορφωνόταν αν εξέλιπε η παραγωγή από Α.Π.Ε. και των λοιπών Μ.Χ.Α. για την αντίστοιχη μηνιαία περίοδο υπολογισμού. (….)»
  3) Η λειτουργία του μηχανισμού προστασίας του ΜΜΚΘΣ είναι ασαφής σε αντίθεση με το κείμενο που είχε τεθεί σε διαβούλευση. Επιπλέον δεν είναι κατανοητό γιατί η προστασία αυτή τίθεται μόνο για ένα μεταβατικό διάστημα. Για αυτό προτείνεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του αρ. 4 να αντικατασταθεί ως εξής:
  «1. (…) Σε κάθε περίπτωση η ωριαία αξία ηλεκτρικής ενέργειας της εκάστοτε τεχνολογίας Α.Π.Ε. με βάση την οποία υπολογίζεται η Ε.Τ.Α. δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ωριαίο Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών που λειτουργούν τη συγκεκριμένη ώρα ή θα λειτουργούσαν αν εξέλιπε η παραγωγή από Α.Π.Ε.».

  Γ. Χειρισμός της ενίσχυσης
  Σε σχέση με τις παρ. 7-10, προτείνονται τα εξής:
  1) Στην παρ. 8 πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως ενίσχυση νοείται αυτή που πραγματικά έχει καταβληθεί και όχι απλά έχει εγκριθεί.
  Επιπλέον –και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δεν είναι κεφαλαιακή αλλά άλλης μορφής που εκτείνεται σε βάθος χρόνου- δεν είναι δυνατό ο συντελεστής Σ.Α.Κ να υπολογίζεται άπαξ όπως προβλέπει η παρ. 9. Π.χ. είναι αντιληπτό ότι μια φορολογική ενίσχυση που σήμερα ισχύει για αναπτυξιακούς λόγους πιθανόν να καταργηθεί μετά από λίγα χρόνια, όποτε ο Σ.Α.Κ. θα πρέπει να επαναϋπολογισθεί με βάση το αληθινό ύψος της ενίσχυσης και φυσικά τις αυξημένες απομειώσεις που έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
  2) Στην παρ. 9 ως επιτόκιο ανάκτησης ορίζεται αυτό της ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων. Κατά την κατανόησή μας το επιτόκιο αυτό είναι αυξημένο κατά 100 μονάδες βάσης σε σχέση με το βασικό επιτόκιο κάθε χώρας όπως αυτό ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ελλάδα το εανακτ είναι της τάξης του 1,5%. Το επιτόκιο εανακτ αυτό θεωρείται ως το ανώτατο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους λόγους:
  α) ο πληθωρισμός είναι μηδενικός
  β) η ανάκτηση της ενίσχυσης δεν εμπεριέχει κανένα ρίσκο αφού διενεργείται αυτόματα από το φορέα που καταβάλει την αποζημίωση στον παραγωγό και παρακρατά αυτόματα το προβλεπόμενο μέρος πριν την καταβολή της αποζημίωσης.
  Με βάση ανωτέρω είναι σαφές ότι το επιτόκιο ανάκτησης δεν πρέπει να συγχέεται με κανένα επιτόκιο επενδυτικού κινδύνου (τον οποίο αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ΑΠΕ εκ της φύσης της επένδυσής τους και όχι ο ΛΑΓΗΕ που ανακτά μετά βεβαιότητα την ενίσχυση).
  γ) τα τρέχοντα επιτόκια χρηματαγοράς, ειδικά για επενδύσεις μηδενικού κινδύνου, βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά
  δ) το επιτόκιο αυτό χρησιμοποιείται για την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων και, υπ’ αυτή την έννοια, είναι αυξημένο προκειμένου να εμπεριέχεται κολασμός της παράνομης ενίσχυσης. Όμως στην περίπτωση που εξετάζουμε δεν τίθεται θέμα παράνομης ενίσχυσης.
  ε) τα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 28 κράτη μέλη, όπως αυτά ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών. Το επιτόκιο ανάκτησης που χρησιμοποιεί το Υπουργείο είναι υψηλό και δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες τιμές που ισχύουν για την Ελλάδα.
  3) Στην παρ. 10 πρέπει να προβλεφθεί ότι ο παραγωγός Α.Π.Ε. έχει δικαίωμα να διενεργεί αυξημένες (επιταχυνόμενες) επιστροφές προς τον ΛΑΓΗΕ της ενίσχυσης που έλαβε ή και επιστρέψει ανά πάσα στιγμή πλήρως το μέρος που δεν έχει ακόμα ανακτηθεί. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο νέος μειωμένος Σ.Α.Κ. θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικά εναπομείναν μέρος της ενίσχυσης ή και θα μηδενίζεται.

  Δ. Ανταγωνιστικές διαδικασίες
  1) Η Κυβέρνηση, χωρίς ουσιαστικό διάλογο, επιμένει στη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασίων από 1.1.2017 (αρ. 5). Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση έχει πλήρως αγνοήσει την αναλυτική τεκμηρίωση που της έχει κοινοποιήσει η ΕΛΕΤΑΕΝ με τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για αιολικά πάρκα. Η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά σαφή και συγκεκριμένη απάντηση επί των επιχειρημάτων αυτών.
  Επιπλέον, είναι προφανές ότι η καθυστέρηση στην εφαρμογή του Συστήματος FIP δεν έδωσε το ελάχιστο μεταβατικό περιθώριο του ενός έτους ώστε να γίνει πιο ομαλή η εισαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών και κατά συνέπεια είναι επιτακτική η μετάθεση εφαρμογής τους τουλάχιστον κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Επιπροσθέτως δεν υπάρχουν πλέον τα χρονικά περιθώρια ώστε να αξιολογηθούν επαρκώς τα αποτελέσματα του πιλοτικού διαγωνισμού για τα φωτοβολταικά εντός του 2016 και να ληφθούν υπόψη κατά τη διενέργεια της μείζονος διαδικασίας που κινδυνεύει να εντάξει ακρίτως και άλλες τεχνολογίες όπως τα αιολικά.
  Τα ανωτέρω σημεία θα μπορούσαν να προστεθούν στο σχέδιο νόμο ως επιπλέον κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση της γνώμης της ΡΑΕ.
  2) Πέραν αυτού –που είναι το εξόχως σημαντικότερο- το σχέδιο νόμου θέτει τις βάσεις για ένα νέο και διαρκές πάγωμα της αγοράς αφού οδηγεί σε μια συνεχή αναμονή υπουργικών ή ρυθμιστικών αποφάσεων που σε μερικές περιπτώσεις δεν χαρακτηρίζονται καν από ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Ενδεικτικά:
  α) Στην παρ. 2 του αρ. 5 προβλέπεται ότι μέχρι τις 30.11.2016 η ΡΑΕ θα υποβάλει στον ΥΠΕΝ τη γνώμη της σχετικά με τις τεχνολογίες ΑΠΕ που θα ενταχθούν σε διαγωνισμό και τις λοιπές βασικές λεπτομέρειες που καθορίζονται στην ίδια παράγραφο. Υποτίθεται ότι ο Υπουργός θα εκδώσει απόφαση με βάση αυτή τη γνώμη εντός ενός μήνα! Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί! Και έτσι για άλλη μια φορά θα έχουμε μπει στο 2017, θα έχει παραβιαστεί άλλη μια προθεσμία και η αγορά δεν θα γνωρίζει τι θα ακολουθήσει. Άρα η αιτιολογημένη γνώμη της ΡΑΕ θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα (30.9.2016) και σε περίπτωση που ο Υπουργός δεν αποφασίσει εντός του 2016, θα πρέπει να παρατείνεται το υφιστάμενο καθεστώς μέχρι της τελικής αποφάσεως.
  β) Ομοίως απελπισία προκαλεί η βούληση του νομοθέτη να εκδίδεται ξεχωριστή προκήρυξη για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία (παρ. 6). Δυστυχώς το πολιτικό δυναμικό της χώρας δεν έχει διδαχθεί τίποτα από τις εμπειρίες των προηγούμενων δεκαετιών. Η συνταγή αυτή είναι η συνταγή της αποτυχίας και της αέναης αναμονής. Μετά βεβαιότητας οι Προκηρύξεις θα καθυστερούν. Ως ένα απλό παράδειγμα –που προέρχεται από τον κλάδο μας- αναφέρουμε απλά τους διαγωνισμούς που προβλεπόντουσαν για τα νησιά Κρήτη, Ρόδο και Κω στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τελικά προκηρύχθηκε μόνο ένας –μετά πολλών βασάνων- στην Κρήτη ενώ στα άλλα νησιά δεν έγιναν ποτέ.
  Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση να μελετηθεί το αναλυτικό πλαίσιο των προτάσεων που έχει ήδη καταθέσει για το θέμα αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ στην Κυβέρνηση: όταν η Ελλάδα παύσει στο μέλλον να πληροί τα κριτήρια εξαίρεσης και εφαρμοσθούν τότε και για την αιολική ενέργεια ανταγωνιστικές διαδικασίες, αυτές πρέπει να είναι αυτοματοποιημένες, ηλεκτρονικές, πλήρως και ακριβώς καθορισμένες (ισχύς, ημερομηνίας διαγωνισμού κλπ) για ικανό βάθος χρόνου έως το τέλος του 2020 και να μην εξαρτώνται από τη βούληση του όποιου Υπουργού, πολιτικού ή υπηρεσιακού, ή του Ρυθμιστή να εκδώσει μια απόφαση για την προκήρυξη της κάθε μίας από αυτές.
  Ένα τέτοιο δεσμευτικό και αναλυτικό Πρόγραμμα που θα το ξέρουν εκ των προτέρων όλοι (και η αγορά και οι αρμόδιες υπηρεσίες που θα το εκτελέσουν) το οποία θα εφαρμόζεται χωρίς την ανάγκη άλλων αποφάσεων από υπερκείμενες αρχές, μπορεί να προσφέρει την αναγκαία προβλεψιμότητα (predictability). Εάν ο Υπουργός επιθυμεί μπορεί ενδιαμέσως να εκδίδει αποφάσεις για αλλαγές στο Πρόγραμμα (π.χ. ως προς την ακριβή ισχύ ή άλλες λεπτομέρειες). Αλλά εάν δεν εκδοθεί τέτοια απόφαση, το Πρόγραμμα θα εκτελείται ως έχει.
  Η ανάγκη αυτή προφανώς δεν καλύπτεται από την πρόνοια της παρ. 3 να καθορισθεί η ισχύς που θα δημοπρατείται κατά το τρέχον ή και το επόμενο έτος. Η πρόνοια αυτή είναι ανεπαρκέστατη και δεν θα έχει καμία πρακτική σημασία.
  γ) Σύγχυση υπάρχει ως προς το πεδίο εφαρμογής των διαγωνισμών για τις μικρές εγκαταστάσεις. Κατ’ αρχήν στην παρ. 5 του αρ. 1 καθορίζεται ότι ακόμα και για αυτές τις μικρές εγκαταστάσεις μπορεί να διενεργηθούν ανταγωνιστικές διαδικασίες κατά το αρ. 5. Από αυτό εξαιρούνται ρητώς τα ΦΒ στις στέγες (παρ. 17, αρ. 1) και τα ΦΒ κάτω των 500kW (παρ. 18, αρ.1) για τα οποία όμως στην παρ. 3 του αρ. 2 προβλέπεται τελικά η δυνατότητα διαγωνισμών.
  Το ερώτημα λοιπόν είναι: γιατί έχει επιλεγεί η συγκεκριμένη διατύπωση στην παρ. 5 του αρ. 1. Έχει την πρόθεση η Κυβέρνηση να προκηρύξει διαγωνισμούς ακόμα και για αιολικά πάρκα κάτω των 3MW παρά τις διαβεβαιώσεις της ότι θα εξαντλήσει τα όρια που προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές;
  H ίδια υπόνοια ότι η Κυβέρνηση έχει τέτοια πρόθεση προκύπτει από την παρ. 4 του αρ. 5 όπου προβλέπονται Σ.Ε.Σ.Τ κατόπιν διαγωνισμού. Αν αυτό αφορά μόνο τα μικρά ΦΒ όπως έλεγε μέχρι τώρα η Κυβέρνηση, να οριστεί ρητώς.

  Ε. Συμμετοχή στην αγορά
  Το σχέδιο νόμου κινείται πέραν των υποχρεώσεων που καθορίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές και προσπαθεί να επιβάλει στις ΑΠΕ υποχρεώσεις χωρίς ταυτόχρονα να τους παρέχει τα προβλεπόμενα θεσμικά εργαλεία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν.
  1) Στην παρ. 6 του αρ. 3 προβλέπεται ότι στους σταθμούς ΑΠΕ θα επιβληθούν υποχρεώσεις Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ακόμα και πριν τη λειτουργία του target model. Η σχετική διατύπωση της διάταξης είναι εξαιρετικά ευρεία. Πρέπει να διαγραφεί πλήρως η παρ. 6 του αρ. 3.
  2) Στην παρ. 7 του αρ. 3 προβλέπεται ότι οι ΑΠΕ αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης στο πλαίσιο του target model χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στις σχετικές προϋποθέσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών. Για αυτό πρέπει να προστεθεί στο τέλος σχετική διευκρίνιση:
  «7. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης στο πλαίσιο εφαρμογής του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του κεφαλαίου 4.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’94) και κατά τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται από τους οικείους Κώδικες Προημερήσιας Αγοράς, Ενδοημερήσιας Αγοράς, Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Η υποχρέωση αυτή άρχεται με την ανάπτυξη Ενδοημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω μοντέλου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας στην Ενδοημερήσια Αγορά η οποία διαπιστώνεται με αιτιολογημένη απόφαση της ΡΑΕ.»
  3) Στην παρ. 8 του αρ. 3 προβλέπεται η εφαρμογή του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Ήδη από τη φάση της προηγούμενης διαβούλευσης η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει εξηγήσει ότι προϋπόθεση για αυτό πρέπει να είναι η ύπαρξη ικανού αριθμού ΦοΣΕ και η ύπαρξη και λειτουργία ΦοΣΕΤεΚ. Φαίνεται όμως ότι η Κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα αυτή και έτσι η παρ. 8 προβλέπει ο Μεταβατικός Μηχανισμός Πρόβλεψης θα καθορισθεί εντός τριών μηνών ήτοι νωρίτερα από τη θέσπιση του ΦοΣΕΤεΚ που θα γίνει εντός τεσσάρων μηνών κατά την παρ. 5 και φυσικά πολύ νωρίτερα από την πλήρη λειτουργία και οργάνωση του ΦοΣΕΤεΚ ή άλλων ΦοΣΕ.
  Για αυτό η σχετική παράγραφος πρέπει να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «8. Μέχρι τη λειτουργία του νέου μοντέλου εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάληψης των σχετικών υποχρεώσεων εξισορρόπησης, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι ΦοΣΕ που τους εκπροσωπούν, υπόκεινται μεταβατικά στην ανάληψη υποχρεώσεων βέλτιστης ακρίβειας πρόβλεψης της δηλούμενης ποσότητας έγχυσης στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, διαδικασία η οποία εφεξής ονομάζεται Μεταβατικός Μηχανισμός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Το πλαίσιο εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναφορικά με τη λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έπειτα από εισήγηση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και γνώμη της Ρ.Α.Ε.
  Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 8 είναι η ύπαρξη επαρκούς πλήθους ΦοΣΕ και η θέσπιση και λειτουργία του ΦοΣΕΤεΚ κατά την παράγραφο 5, που διαπιστώνονται με αιτιολογημένη απόφαση της ΡΑΕ.»
  4) Στην παρ. 10 του αρ. 3 το όριο των 2 διαδοχικών ωρών είναι πολύ μικρό και πρέπει να αυξηθεί.
  5) Σύγχυση υπάρχει από το συνδυασμό της παρ. 12 του αρ. 1 και της παρ. 11 του αρ. 3. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι σταθμοί που είχαν υπογράψει PPA έως 31.12.2015 και μεταπίπτουν στο νέο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης επειδή δεν τήρησαν τις προθεσμίες της παρ. 11 του αρ. 1, θα έχουν ή όχι τις υποχρεώσεις συμμετοχής στην αγορά του αρ. 3. Η κατανόησή μας είναι πως δεν θα έχουν τέτοιες υποχρεώσεις άλλως δεν δικαιολογείται η εξαίρεσή τους από την Προσαύξηση Ανάπτυξης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (management premium) κατά την παρ. 11 του αρ. 3. Επομένως θα πρέπει να γίνει σχετική διευκρίνιση.
  6) Η Προσαύξηση Ανάπτυξης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας στην παρ. 11 του αρ. 1 είναι εξαιρετικά χαμηλή και πρέπει να αυξηθεί κατά 1,5 ευρώ/MWh.
  7) Τα κριτήρια για τους ΦοΣΕ στην παρ. 3 του αρ. 3 πρέπει να είναι εξαιρετικά απλά και τυπικά ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και να λειτουργήσει η αγορά με ευθύνη των επιχειρήσεων (και των παραγωγών και των ΦοΣΕ).

  ΣΤ. Ετήσια αναπροσαρμογή Τ.Α. (άρθρο 2)
  Είναι πλέον καιρός να πάψει η καινοφανής ρύθμιση της προηγούμενης Κυβέρνησης που κατήργησε την ετήσια αναπροσαρμογή των τιμών με τον πληθωρισμό. Η ρύθμιση αυτή στερείται οικονομικής λογικής και προφανώς εδράζεται στην εσφαλμένη αντίληψη ότι οι ΑΠΕ, επειδή δεν έχουν κόστος καυσίμου, δεν έχουν λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τον πληθωρισμό. Για αυτό στο τέλος του άρθρου 2 πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος με το ακόλουθο περιεχόμενο:
  «11. Η Τ.Α. που έχει καθορισθεί για έναν συγκεκριμένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε με βάση την παρ. 1 είτε μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του αρ. 5, αυξάνεται ετησίως με το 80% του δείκτη τιμών καταναλωτή (πληθωρισμός) του προηγούμενου έτους εφόσον αυτός είναι θετικός»

  Ζ. Λοιπές παρατηρήσεις
  1) Άρθρο 9: Είναι λυπηρό που επισημοποιείται το πάγωμα της αγοράς ακόμα και για τις μικρές εγκαταστάσεις. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ότι ειδικά για τις εγκαταστάσεις της παρ. 5 του αρ. 1 ο ΛΑΓΗΕ θα συνεχίσει να υπογράφει τις υφιστάμενες συμβάσεις PPA με τιμή αυτή που προβλέπεται στο αρ. 2.
  2) Η παρ. 19 του αρ. 1 πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:
  «19. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ. και συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης αυτής χωρίς να προβούν σε νέες επενδύσεις αντικατάστασης ή αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού (repowering) και υπό την προϋπόθεση της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας τους και των λοιπών αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία, η παραγόμενη από αυτούς ενέργεια δε λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση αλλά αποζημιώνεται μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής του εκάστοτε σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».
  Εφόσον οι σταθμοί προβούν σε νέες επενδύσεις αντικατάστασης ή αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού (repowering) νοούνται ως νέοι και θα αδειοδοτούνται, λειτουργούν και αμείβονται σύμφωνα με το πλαίσιο που θα ισχύει τότε.
  3) Παρ. 10 του αρ. 2: Δεν είναι κατανοητό γιατί εγκαταλείπεται η διαφάνεια και ισοτιμία που διασφάλιζε ο προηγούμενος μαθηματικός τύπος. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους επιτάχυνσης η απόφαση θα μπορούσε να λαμβάνεται μόνο από τη ΡΑΕ όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παρ 9. Τέλος, στο επιπλέον ποσοστό αποζημίωσης πρέπει να προστεθούν και οι αιολικές εγκαταστάσεις σε Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθώς το κόστος της υποθαλάσσιας διασύνδεσης βαρύνει το ίδιο όλες τις κατηγορίες νησιών.
  Εναλλακτικώς όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (Άρθρο 2, παρ 11) να ενταχθούν και τα αιολικά πάρκα του Ειδικού Έργου Εύβοιας (Νέα Μάκρη – Πολυπόταμος).

 • 24 Ιουνίου 2016, 16:39 | ΕΛΕΑΒΙΟΜ

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης της Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) έχει τις κάτωθι επισημάνσεις:

  – Στην παράγραφο 5 είναι σκόπιμο να γίνει η απαραίτητη διευκρίνιση:

  «Οι Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ της παραγράφου 5 του άρθρου 1, εξαιρούνται από τη διαδικασία του άρθρου 5, δηλαδή τη διαδικασία συμμετοχής σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, οι οποίες πρέπει να αφορούν μόνο έργα που που ανήκουν στην κατηγορία Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαρμογής».

  Αιτιολόγηση:
  Δεδομένου του γενικότερου επενδυτικού περιβάλλοντος, είναι κρίσιμο για τους μικρούς και μικρομεσαίους επενδυτές και αγρότες να γνωρίζουν ότι εφόσον επενδύσουν σε μικρά έργα βιομάζας δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία με μεγάλους επενδυτές και funds οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν χαμηλότερες τιμές προσφερόμενης τιμής λόγω οικονομιών κλίμακας. Ιδίως για τη βιοενέργεια, είναι βασικό να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης πολλών και μικρών αποκεντρωμένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό δεν μπορεί να γίνει εφόσον αναγκαστούν να συμμετάσχουν σε διαγωνιστική διαδικασία παράλληλα με μεγάλες μονάδες.

  – Στην παράγραφο 12 να γίνει η πρόβλεψη ώστε εκτός της περίπτωσης όπου έχει υπογραφεί Σύμβαση Πώλησης με τον αρμόδιο διαχειριστή μέχρι 31.12.15 θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για όσους έχουν εκδώσει τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές για την κατοχύρωση των όρων σύνδεσης, σύμφωνα με τον Ν.4152/13.

  Αιτιολογία:
  Αποτελεί ξεκάθαρη αδικία το γεγονός ότι υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι, αν και έχουν λειτουργήσει σύμφωνα με τον Ν.4152/13, όπως ισχύει, και έχουν εκδώσει (παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες χρηματοοικονομικές συνθήκες) και υποβάλει εγγυητικές επιστολές για την κατοχύρωση των οριστικών όρων σύνδεσης ενός συγκεκριμένου έργου με ήδη υπολογισμένη απόδοση, σύμφωνα με τον προτεινόμενο υπό Διαβούλευση Σχέδιο Νόμου, τίθεται εκ των υστέρων εν αμφιβόλω αυτή η απόδοση. Συνέπεια τούτου είναι να υφίσταται σοβαρότατος κίνδυνος κατάπτωσης πολλών εγγυητικών δίχως οι επενδυτές να φέρουν την οποιαδήποτε ευθύνη. Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αγορά.

 • ΣΧΟΛΙΑ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
  ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΄΄ΣΤΕΓΗ΄΄

  Ως ο μόνος πανελλήνιος σύνδεσμος που εκπροσωπεί τους αυτό παραγωγούς από ενεργειακό συμψηφισμό και ως ο σύνδεσμος που πέτυχε την εφαρμογή του στην Ελλάδα σας κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο τι ειπώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά.
  Στο θέμα του Net metering και ενεργειακού συμψηφισμού ο Κος Πετράκος μας δήλωσε αρωγός και υποστηρικτής του και μας διαβεβαίωσε για επέκταση του και με virtual net metering για Δήμους και Περιφέρειες αλλά και για δίκαιη μεταχείριση και εφαρμογή του στους μικρούς και μικρομεσαίους και στήριξη του με προγράμματα ΕΣΠΑ και χρηματοδότησης. Παρακάτω ακολουθεί το δελτίο τύπου που εξέδωσε προς τον σύνδεσμο μας ο Κος Πετράκος του ΣΥΡΙΖΑ.

  ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
  Γραφεία : ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ιατροπούλου & Δαγρέ 2 Τ.Κ 24100
  Τηλ: 2721087191, fax : 2721087191
  email: thanasispetrakos@gmail.com, th.petrakos@parliamnet.gr
  20 /01/2015
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Συνάντηση του Υποψήφιου Βουλευτή Μεσσηνίας Θανάση Πετράκου με το προεδρείο του συνδέσμου ΣΤΕΓΗ.

  Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπεύθυνου Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Θανάση Πετράκου και του Προεδρείου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Παραγωγών Αυτοπαραγωγών Οικιακών Κτιριακών Φωτοβολταϊκών «Στέγη».
  Κατά την συνάντηση αυτή ο κος Πετράκος διαβεβαίωσε το προεδρείο του συνδέσμου ότι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά παραμένουν σταθερές. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ότι θα επανεξετάσει τις μειώσεις των εγγυημένων τιμών στα μικρά Φ/Β , με κριτήρια:
  • Καμία αύξηση στο ΕΤΜΕΑΡ.
  • Δίκαιη διευθέτηση του σημερινού αδιεξόδου, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, το κόστος υλοποίησης και την ενδεχόμενη επιδότηση.
  • Ανάληψη μέρους της επιβάρυνσης από τις τράπεζες μέσα από σημαντική μείωση του επιτοκίου των δανείων.
  • Ιδιαίτερη μέριμνα για τα οικιακά φωτοβολταϊκά και τις μονάδες μέχρι 100 KW ανά ΑΦΜ με στόχο την μηδενική ως ελάχιστη μείωση για αυτά.
  • Κατάργηση των επιδοτήσεων στις μονάδες φυσικού αερίου και ακύρωση της απόφασης που αφορούν την σκανδαλώδη μετατροπή των ΣΥΘ σε ΣΥΘΗΑ».

  Τέλος θα ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να προωθήσει την αυτοπαραγωγή και τον ενεργειακό συμψηφισμό για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους μονάδες των ΑΠΕ σε νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις και αγρότες. Ιδίως ως προς το θέμα της αυτοπαραγωγής ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με προτάσεις των φορέων ώστε να προωθηθεί η αυτοπαραγωγή ως ενεργειακή λύση

  Το Γραφείο Τύπου

  ΖΗΤΟΥΜΕ
  Επιδιώκουμε να πετύχουμε την συναίνεση της πολιτείας στην ανεξαρτητοποίηση του κλάδου των «Οικιακών – Κτιριακών Φωτοβολταϊκών», ώστε να χαραχθεί μια νέα σταθερή και μακροπρόθεσμη πολιτική ανάπτυξης του κλάδου, προς όφελος της κοινωνίας και των χιλιάδων εργαζομένων στο χώρο μας και με την σωστή εφαρμογή του Net metering και του Virtual net metering.
  Η παραγωγή ρεύματος μέσω Α.Π.Ε Φ/Β να παραμείνει σε όσο μεγαλύτερο βαθμό γίνεται προνόμιο του οικιακού καταναλωτή, του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του μέσου Έλληνα επιχειρηματία και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έτσι, μόνο, τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες θα μεγιστοποιηθούν και με την εφαρμογή του Net metering δεν επιβαρύνεται ο λογαριασμός του ΛΑΓΗΕ. Να προωθηθεί το net metering που δεν επιβαρύνει καθόλου τον ΛΑΓΗΕ και είναι η μόνη θετική εξέλιξη στα τελευταία χρόνια του ΥΠΕΚΑ είναι η ψήφιση της αυτό παραγωγής και ο σύνδεσμος μας ΣΤΕΓΗ ζητά από τα υπουργεία ΠΕΚΑ και Ανάπτυξης να συνεργαστούν και να συνοδεύσουν το νέο μέτρο για ενεργειακό συμψηφισμό με επιχορήγηση της αγοράς και τοποθέτησης συστημάτων αυτό παραγωγής, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και επιχορήγηση από ΕΣΠΑ, που θα καθορίζεται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ως προς το ποσοστό επιδότησης καθώς και από χρηματοδοτικά εργαλεία από τον Τραπεζικό τομέα.
  Ζητούμε επέκταση και σε εξ αποστάσεως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ( virtual net metering ) για να λυθούν θέματα αγροτών ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων και Δήμων που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν μονάδες σε όμορα χωράφια η εντός της ιδιοκτησίας τους , του μέτρου του net metering έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τον ΔΕΔΔΗΕ που περιμένουμε τις αιτήσεις σε εφαρμογή του ΦΕΚ προς όφελος της πλειοψηφίας του κοινωνικού συνόλου και θα φέρει ανακούφιση σε χιλιάδες νοικοκυριά, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δήμους και περιφέρειες της χώρας μας αξιοποιώντας τον ελληνικό ήλιο για ιδία χρήση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και θέρμανσης ψύξης μέσω αντλιών θερμότητας αλλά και δωρεάν μετακινήσεων με χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων μελλοντικά.
  Υπάρχει άμεσα η αναγκαιότητα συνέπειας και αξιοπιστίας του ελληνικού κράτους έναντι των επενδυτών πλέον και συναλλασσομένων με το κράτος χωρίς εκπλήξεις και αλλαγές συμβάσεων και όρων με ένα σταθερό νομικό θεσμικό επενδυτικό πλαίσιο να δοθούν και περαιτέρω κίνητρα για επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ και χρηματοδότηση μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων , ούτως ώστε να είναι ελκυστικό και για τους ιδιώτες και για τους επιχειρηματίες το συνολικό πακέτο φωτοβολταικών μεσω NET METERING σε συνδυασμό και με αντλίες θερμότητας ή και ηλεκτρικό αυτοκίνητο αργότερα να είναι μια λύση ελκυστική για τους έλληνες επενδυτές ιδιώτες επιχειρηματίες αγρότες χωρίς νομοθετικά προβλήματα όπως πχ στους αγρότες με την γη υψηλής παραγωγικότητας και στους ιδιώτες να πλησιάζει η απόσβεση την επιθυμητή πενταετία και όχι 8-10 χρόνια.
  Αναμένουμε άμεσα τις απαντήσεις σας και την συνάντηση μας, και ελπίζουμε πως εσείς σε αντίθεση με τον Κο Λαφαζάνη και Πετράκο θα κάνετε πράξη τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις επιδότησης μεσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού net metering με Φωτοβολταϊκά σε ιδιώτες επιχειρήσεις ξενοδοχεία αλλά και αγρότες και εξ αποστάσεως μέσω του virtual net metering και επίσης να σας αναφέρω πως ο σύνδεσμος μας στρατηγικά συνεργάζεται με την ομάδα του PV NET METERING του Α.Π.Θ. που εκπροσωπεί την Ελλάδα και έχουμε προτάσεις τεκμηριωμένες.
  Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου: “Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας – Promotion of PV energy through net metering optimization (PV-NET)”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED.
  Το έργο είχε στόχο τη διερεύνηση των ενεργειακών πολιτικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στη Μεσόγειο, με σκοπό την καλύτερη, από άποψη κόστους και απόδοσης, αξιοποίηση της φ/β τεχνολογίας. Εστιάζεται, ειδικότερα, στη βέλτιστη ένταξη φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας στα δίκτυα με την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού. Ο ενεργειακός συμψηφισμός μπορεί να αποτελέσει μια νέα βιώσιμη πολιτική ενίσχυσης των φ/β συστημάτων με σημαντικά οφέλη για τους νέους καταναλωτές-παραγωγούς, πολύ πιο φιλική στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
  Κατά τη διάρκεια του έργου εγκαταστάθηκε μετρητικός εξοπλισμός σε συνολικά 19 πιλοτικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο, στην Πορτογαλία και στη Σλοβενία. Συλλέχθηκαν αναλυτικά δεδομένα για κάθε εγκατάσταση, όπως κατανάλωση, φωτοβολταϊκή παραγωγή, κλιματικά δεδομένα κ.α., δίνοντας τη δυνατότητα για μια πληρέστερη εικόνα του τρόπου λειτουργίας του ενεργειακού συμψηφισμού σε πραγματικές εγκαταστάσεις. Από τις μετρήσεις προέκυψε ότι η ιδιοκατανάλωση της ενέργειας που παράγεται από το φ/β σύστημα μπορεί να φτάσει έως και το 48%. Τα επιστημονικά αποτελέσματα των πιλοτικών εγκαταστάσεων παρουσιάστηκαν ή θα παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
  Παράλληλα, σημαντικά αποτελέσματα του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός διαδικτυακού εργαλείου βελτιστοποίησης φ/β εγκαταστάσεων με συμψηφισμό ενέργειας. Σύμφωνα με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Γρηγόρη Παπαγιάννη «το εργαλείο αυτό θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς, με την ολοκλήρωση του έργου στο τέλος Ιουνίου και μπορεί να προτείνει στους ενδιαφερόμενους μια βέλτιστη εγκατεστημένη ισχύ για δεδομένη κατανάλωση, στη βάση οικονομικών δεικτών. Το λογισμικό αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τη διαμόρφωση πολιτικών συμψηφισμού, μεταβάλλοντας τις σημαντικότερες παραμέτρους που καθορίζουν την κάθε πολιτική.
  Για την Ελλάδα, όπου ο συμψηφισμός ενέργειας από Φ/Β έχει μόλις ξεκινήσει στις 8 Μαΐου, η ελκυστικότητα της επένδυσης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το ύψος της κατανάλωσης, το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης και φυσικά το κόστος εγκατάστασης. Θεωρώντας ένα κόστος εγκατάστασης στα 1400€/kWp, συντελεστή ιδιοκατανάλωσης 30% και μια τυπική οικιακή κατανάλωση 2200kWh/τετράμηνο, μαζί με άλλες παραδοχές, το βέλτιστο μέγεθος της ΦΒ εγκατάστασης προκύπτει περίπου στα 3 kWp, με τυπικούς χρόνους αποπληρωμής μεταξύ 6 και 9 χρόνια».
  Τις ελπίδες για την αναθέρμανση της αγοράς φωτοβολταϊκών μέσα από το net-metering, καθώς και προτάσεις για επιδότηση από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, διατύπωσαν οι εκπρόσωποι του κλάδου κατά τη χθεσινή, δεύτερη ημέρα των εργασιών του αναπτυξιακού – επενδυτικού φόρουμ «Επενδύσεις και Υποδομές για την Πράσινη Ανάπτυξη και την Καινοτομία» που διοργάνωσε η Επενδυτική Πρωτοβουλία Α-Energy Investments στην Αθήνα, με την υποστήριξη της ελληνικής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη συμμετοχή του ΥΠΑΠΕΝ, του υπουργείου Οικονομικών και της ΚΕΔΕ.
  Στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΑΠΕΝ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΣΕΦ και της «Στέγης», καθώς και άλλων φορέων της αγοράς, τέθηκε επίσης ο προβληματισμός σχετικά με το αν υπάρχει ολοκληρωμένος προγραμματισμός για την προβλεπόμενη διείσδυση των Φ/Β στο σύστημα και συγκεκριμένα κατά πόσον έχει συνυπολογισθεί στην αντοχή του δικτύου, την ισορροπία των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και την τελική επιβάρυνση των καταναλωτών.
  Επίσης, τέθηκε το θέμα για το ποιος θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επιδότησης από το ΕΣΠΑ, εφόσον αυτός καταστεί τελικά δυνατός.
  Υπογραμμίστηκε ακόμα, η σημασία μίας ειδικής καμπάνιας για τη σωστή αξιοποίηση του net-metering, καθώς η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με συμψηφισμό αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία των καταναλωτών για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.
  Ο σύνδεσμος ΣΤΕΓΗ, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα του «net-metering» στην Ελλάδα, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα γόνιμου διάλογου και προβληματισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς των φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την αντικειμενική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την αναζήτηση καλών πρακτικών και να καταλήξει σε συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από αρμόδιους φορείς και την κυβέρνηση και υπουργεία για την χρηματοδότηση και επιδότηση του με κίνητρα για τους πολίτες και επιχειρηματίες και δημόσιο τομέα.

 • 24 Ιουνίου 2016, 10:14 | Βασίλειος Λουλέλης

  Η αδειοδοτική διαδικασία ξεκίνησε το 2010 για όλους τους ενδιαφερόμενους, ταυτόχρονα, στη βάση της απαραβίαστης σειράς προτεραιότητας και με δεδομένο απόλυτο ότι η μη αποδοχή των όρων σύνδεσης αποτελεί αυτοδίκαια την ΑΠΟΒΟΛΗ όσων αιτήσεων δεν υπογράψουν όρους σύνδεσης με το κάλεσμα από τον ΔΕΔΔΗΕ.

  ΟΛΑ τα φ/β πάρκα συμμετείχαν στην ίδια διαδικασία, με τους ίδιους όρους, την ίδια χρονική στιγμή εκκίνησης για την εξασφάλιση της άδειας κατασκευής φ/β πάρκου έως 500 kW, δηλαδή πήραν τη δυνατότητα κατασκευής τους ΤΑΥΧΡΟΝΑ και ΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ πρέπει να αντιμετωπισθούν το ίδιο.

  Αυτοί οι όροι επιβάλουν ισονομία, ισοτιμία και δικαιοσύνη για όλους τους επιχειρηματίες. Όσοι λοιπόν είχαν πληροφορίες περί επανόδου των υπό απόρριψη ΑΙΤΗΣΕΩΝ, αποχώρησαν οικειοθελώς, γνωρίζοντας το όφελος, πετυχαίνοντας την φυγάδευση κεφαλαίων.

  Προς αποκατάσταση της δικαιοσύνης, οι φ/β σταθμοί που συνδέθηκαν το 2015 θα πρέπει να λάβουν την ενίσχυση Σταθερή Τιμής που θα λάβουν όσοι από τους παραπάνω προκριθούν από την ανταγωνιστική διαδικασία.

  Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Βερροιόπουλος, προερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα, ΔΕ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ σε όσους είχαν εσωτερικές πληροφορίες να κερδοσκοπήσουν εις βάρος των πραγματικών επιχειρηματιών/επενδυτών, που επένδυσαν το 2015.
  Η σημερινή κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των επιχειρηματιών, αλλά κυρίως όχι αυτών που πετύχαιναν με εσωτερική πληροφόρηση να κερδοσκοπούν όλα τα προηγούμενα χρόνια εις βάρος των έντιμων και πραγματικών επενδυτών.

  ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

  ΥΓ: Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά στο μοναδικό φ/β πάρκο που κατασκευάστηκε το 2015 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και σε άλλα 5 το πολύ στην υπόλοιπη Ελλάδα, με πίστη στην ειλικρίνεια της πολιτείας περί τήρησης των νόμων που αυτή συνέταξε.

 • 24 Ιουνίου 2016, 09:35 | Αρμοδιος Βωβος

  Δυο (2 ) παρατηρησεις εχω σχετικα με το προσχεδιο .
  1. Οσοι επενδυτες ειχαν υπογραψει συμβαση συνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ πριν την 1/1/2016 και δεν εχουν υπογραψει συμβολαιο πωλησης με τον ΛΑΓΗΕ , βρισκονται σε δυσκολη θεση . Δεν μπορουν να υπογραψουνσυμβαση πωλησης με τον ΛΑΓΗΕ μεχρι να ψηφιστη το νεο καθεστως στηριξης των ΑΠΕ , σχεδον σιγουρα θα λαβουν χαμηλοτερη τιμη αποζημειωσης απο αυτην που υπολογιζανοταν πληρωναν στον ΔΕΔΔΗΕ τη συμβαση συνδεσης και θα χασουν οσα χρηματα εχουν πληρωση η επενδυση εως τωρα εαν δεν υλοποιησουν .
  Σημερα εχουν σταματησει ολες τις ενεργειες εως να ξεκαθαρισει το κατεστως , ενω παραλληλα τρεχει το 18μηνο υλοποπιησης του εργου , ωστε να παραλλαβει ο ΔΕΔΗΕ .
  Ειναι αδικα εγκλωβισμενοι .
  Η προταση μας ειναι , Οσοι ειχαν δεσμευτει οικονομικα και ειχαν καταβαλει χρηματα στον ΔΕΔΔΗΕ , να εχουν την ιδια μεταχειριση με οσους , ειχαν υπογραψει συμβαση πωλξσξς με τον ΛΑΓΗΕ . Παραλληλα να λαβουν , ισοποση παραταση χρονου 8 μηνων για αποπερατωση του εργου ΑΠΕ.
  2. Δεν ειναι κατανοητο γιατι η τιμη ΑΠΕ βιομαζας απο καυση βαινει συνεχως μειουμενη . Ολες οι εγκαταστασεις ΑΠΕ βιομαζας στην ευρωπη ειναι απο καυση , ολες οι ΣΥΘΗΑ , ειναι καυση. Στην ελλαδα η τιμη μειωνεται συνεχως .Καυση ειναι η μονη οριμη τεχνολογια , με εκατονταδες εγκαταστεις στην ευρωπη και θα επρεπε να υποστηριχθει κ στην Ελλαδα για την διαχειριση των αγροτικων υπολλειματων.
  Η προταση μας ειναι για καυση εως 1.0 MW ηλετρικη ισχυ η τιμη ΑΠΕ να παραμεινει στα 198 ε/ MW .

  Με εκτιμηση

  Αρμοδιος Βωβος
  Μηχανολογος Μηχ.

 • 23 Ιουνίου 2016, 19:31 | Δέλτα

  Παράγραφος 5α (όρια ισχύος σταθμών για ΣΕΣΤ) :

  Η μη συμπεριληψη της φρασης «ή 3 μοναδων παραγωγης» στην κατηγορια της ισχυος εως 3MW για τους αιολικους σταθμους που θα εντασσονται στο νεο σχημα υποστηριξης με μορφη αποζημιωσης FIT βρισκεται σε διαφωνια και παραποιει το οριο που τιθεται πανευρωπαϊκά με την EEAG. Εαν ο νομοθετης επιθυμει να θεσει ενα και μόνο οριο με βαση την ισχυ και μονο τοτε ορθοτερο και σε καλυτερη συμφωνια με την EEAG ειναι να επιλεξει καποιο που να συνδυαζει τις δυο διατυπωσεις. Το οριο των 5MW που υπηρχε και παλαιοτερα ειναι για παραδειγμα ορθοτερο.

  Παράγραφος 9 (απομείωση λειτουργικής ενίσχυσης λόγω επενδυτικής ενίσχυσης) :

  Η έναρξη της απομείωσης είναι δίκαιο και νόμιμο να γινει μονον εφοσον εχει πραγματικά εισπραχθει επενδυτική ενισχυση και όχι εάν πρόκειται να εισπραχθεί. Η απομείωση θα κλιμακώνεται όσο θα αυξάνεται η είσπραξη της επενδυτικής ενίσχυσης και ο επενδυτής θα έχει την υποχρέωση να δηλώνει άμεσα (εντός 15 ημερών) την είσπραξη κάθε επενδυτικής ενίσχυσης. Παρόμοια πρόβλεψη υπήρχε δικαίως στην υποπαράγραφο ΙΓ.2, Παρ.1 του Ν.4254/2014 για τους εν λειτουργία τότε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Εάν τώρα δεν συμπεριληφθεί, τότε θα συντελείται παραβίαση της ίσονομίας και ίσης μεταχείρισης των επενδυτών.

  Η απομείωση που θα εφαρμοστει τελικά θα πρεπει να λαβει υποψη και το κοστος υπαγωγης σε προγραμμα κεφαλαιακης ενισχυσης και διαχειρισης της ενισχυσης το οποιο ειναι τουλαχιστον της ταξης του 5%.

  Η απομείωση δεν θα πρεπει σε καμια περιπτωση να ακυρωνει την καφαλαιακη ενισχυση με την εννοια του αντικινητρου.

  Τα ανωτερω επειδη σχετιζονται με την ευρωπαικη νομοθεσια απαιτειται να υλοποιηθουν με απολυτη νομιμοτητα και να εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση, διαφορετικα θα οδηγησουν σε προσβολη στα ευρωπαικα δικαστηρια και γενικα διαβλητοτητα του πλαισιου ενισχυσης.

 • 23 Ιουνίου 2016, 16:26 | Vasiliki

  Όντως τα λιγα πάρκα που φτιάχτηκαν με ΟΤΣν-1 * 1,2 μάλλον θα μας αφήσουν χρόνους. Γνωστός μου διαπραγματεύεται να πουλήσει τον εξοπλισμό και να κλείσει την επιχείρηση.
  Βέβαια μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να γίνει και σε διπλανό χωράφι με νεο ΑΦΜ και αποζημίωση με όρους 2016!
  Είμαι σίγουρη ότι εαν το υπουργείο δεν ρυθμίσει το θέμα, η αγορά θα αυτορυθμιστεί, ίσως με μικρό επιπλέον κόστος για όσους κατασκευασαν το 2015.
  Κατά τα άλλα, η «αριστερή» κυβέρνηση ενδιαφέρεται μόνο για μεγάλες επενδύσεις. Πετάει και το καρότο «συλλογιών σχημάτων» λες και θα γίνει καμία τέτοια επένδυση.

 • 23 Ιουνίου 2016, 11:25 | Βασίλειος Λουλέλης

  Όσα (ελάχιστα) Φ/Β πάρκα φτιάχτηκαν έως 31/12/2015 αποζημιώνονται με βάση τη μέση ετήσια Οριακή Τιμή Συστήματος του έτους, που για το 2016 οδηγεί σε αποζημίωση έως 62 €/MWh. Αντίθετα, όσα Φ/Β πάρκα <500 kW φτιαχτούν από 1/1/2016 θα αποζημιώνονται με ευνοϊκότερη τιμολόγηση στη βάση Σταθερής Τιμής που μπορεί να φτάνει έως και 100 €/ΜWh, πράγμα που τα καθιστά βιώσιμα.

  Αυτή η νέα απόφαση του υπουργείου είναι σωστή, γιατί μόνο έτσι καθίστανται βιώσιμες μικρές Φ/Β μονάδες <500kW. Ταυτόχρονα όμως, με το νέο νόμο, δεν αποκαθίσταται η αδικία τιμολόγησης για τα προ τριμήνου μικρά Φ/Β πάρκα (<500 kW) που παραμένουν πλέον σε καθεστώς πιθανής πτώχευσης και τραπεζικής ομηρίας.

  Ζητούμε για λόγους ΙΣΟΤΙMIΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ των λίγων επενδυτών που ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, ισότιμη μεταχείριση τιμολογιακής αποζημίωσης, ώστε οι επενδύσεις τους να γίνουν και αυτές βιώσιμες. Να λάβουμε υπόψη ότι αυτές οι λίγες επενδύσεις, από μικρούς παραγωγούς, έγιναν σε περίοδο που οι περισσότεροι φυγάδευαν χρήματα, υποσκάπτοντας το μέλλον της χώρας μας.

  Επομένως θα πρέπει να επιτραπεί η ένταξη των φωτοβολταϊκών σταθμών <500kW που υπέγραψαν Σύμβαση Πώλησης και συνδέθηκαν το 2015 στο νέο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Σταθερής Τιμής.

  Νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας παραγωγής
  «ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»

 • Άρθρο 1, παρ. 5α: το όριο να μειωθεί από 3MW σε 2MW.

  Άρθρο 1, παρ. 7 & 9: η λογική της εγγυημένης ανάκτησης κεφαλαίου πρέπει είτε να ισχύει για όλες τις επενδύσεις σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας είτε να καταργηθεί απ’ το νόμο για τις ΑΠΕ, καθώς στρεβλώνει τον ανταγωνισμό: διαφορετικοί επενδυτές μπορεί να αποδέχονται διαφορετικούς Συντελεστές Ανάκτησης Κεφαλαίου.

  Άρθρο 1, παρ 12α. οι αναφερόμενες ημερομηνίες να γίνουν 31η Αυγούστου του 2017 ή ένα έτος απ’ την ψήφιση του νόμου. Ένα έτος απ’ τη διαβούλευση ή την ψήφιση του νόμου αρκεί για την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων.

 • 23 Ιουνίου 2016, 09:00 | Γεώργιος Τσολάκος

  Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 1, δεν δίνεται δυνατότητα στους σταθμούς που υπέγραψαν Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και την 31/12/2015 και έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι την 31/12/2017, να μεταβούν σε καθεστώς ενίσχυσης στη βάση Σταθερής Τιμής, ακόμα και αν δεν υπερβαίνουν τα όρια εγκατεστημένης ισχύος της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου (φωτοβολταϊκά κάτω των 500kW).

  Οι ελάχιστοι επενδυτές που τόλμησαν να κατασκευάσουν φωτοβολταϊκό σταθμό το 2015, με κόστος επένδυσης υψηλότερο του σημερινού, σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ελληνικής κρίσης, ειδικά μετά από την επιβολή των capital controls, είχαν ως μοναδική επιλογή την αποζημίωση με βάση την Οριακή Τιμή Συστήματος. Αυτό οδήγησε στη μη βιωσιμότητα των λιγοστών επενδύσεων που έγιναν, σε συνδυασμό με την τεράστια πτώση της ΟΤΣ.

  Την παραπάνω κατάσταση πολύ σωστά επιθυμεί να διορθώσει το νέο σχέδιο νόμου, το οποίο ενισχύει στη βάση Σταθερής Τιμής τους νέους φ/β σταθμούς με ισχύ <500kW από 1η Ιανουαρίου 2016, ώστε να αποτελέσουν βιώσιμες επενδύσεις.

  Θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο για φ/β σταθμούς με ισχύ <500kW που υπέγραψαν Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και τέθηκαν σε λειτουργία το 2015. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί είχαν κόστος επένδυσης μεγαλύτερο από το σημερινό και είναι άδικο να έχουν διαφορετική μεταχείριση από αυτούς που υπογράφουν Σύμβαση Πώλησης ενέργειας και τίθενται σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, σε ευνοϊκότερες επενδυτικές συνθήκες σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2015.

  Επομένως, θα πρέπει να αφαιρεθεί η παράγραφος 11 και να συμπεριληφθούν στην παράγραφο 12 οι σταθμοί που τέθηκαν σε λειτουργία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

  Γεώργιος Τσολάκος,
  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ

 • 22 Ιουνίου 2016, 10:09 | Σαμπάνης Δημήτρης

  Θα πρέπει το Υπουργείο να λάβει υπόψιν του οτι σήμερα οι τράπεζες δεν δίνουν δάνειο σε κανέναν και επίσης ο νέος αναπτυξιακός δεν προβλέπει προκαταβολή επιχορήγησης με αποτέλεσμα να είναι πολύ δυσκολο να υλοποιηθεί κάποια επενδυση μεγάλης ισχύος στην βιομάζα.
  Για αυτό Θα πρέπει ο νομος να δίνει την δυνατότητα στον επενδυτή που θέλει να εγκαταστήσει ένα εργο αεριοποίησης ή καύσης βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας να μπορεί να εγκαθιστά την ισχύ την οποία έχει αδειοδοτήσει σε περισσότερα απο ένα στάδια. Πχ αν κάποιος έχει έργο αδειοδοτημενο έργο για 500 kw να μπορεί να εγκαθιστά αρχικά 250 kw και μετα απο 2 χρόνια και τα υπόλοιπα 250 kw.Εκτός της οικονομικού κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε πολλούς επενδυτές να εξοικειωθούν με την λειτουργία της μονάδάς (διαχείρηση πρώτης ύλης, μηχανολογικός εξοπλισμός, διαχείρηση της θερμότητας) και μετά να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.

 • 21 Ιουνίου 2016, 11:59 | Δημήτρης Τζάγκας

  Στην παράγραφο 5.β αναφέρεται «λοιποί σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης των 500kW» ενώ στο προσχέδιο αναφερόταν » Ισχύς μέχρι ΚΑΙ 500kW για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ εκτός από τα αιολικά πάρκα για τα οποία το όριο τίθεται στα 3MW. »
  Θεωρώ ότι θα πρέπει να διασαφηνιστεί και να ισχύει το <=500kW, συμπεριλαμβάνοντας και τις μονάδες των 500kW, ακολουθώντας τον κανόνα των διαβαθμίσεων των ισχύων όπως εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες (π.χ.<=1MWe, ≤3 MWe, 5Mwe κ.ο.κ.)

  Τζάγκας Δημήτρης
  Διπλ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – MSc

 • 21 Ιουνίου 2016, 08:04 | Σαμπάνης Δημήτρης

  Αξιότιμοι Κύριοι,
  Η εταιρεία μας έχει κατασκευάσει βιομηχανική μονάδα παραγωγής συσσωματωμάτων βιομάζας (pellet) στην Τρίπολη Αρκαδίας.
  Από το 2011 η εταιρεία μας ξεκίνησε την διαδικασία έκδοσης των αδειών για την κατασκευή (πλησίον της μονάδας παραγωγής pellets) μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με αεριοποίηση βιομάζας ισχύος 0.99 ΜW. Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας με αεριοποίηση βιομάζας σε συνδυασμό με την παραγωγή pellets αποτελεί πρότυπο πλήρους ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας.
  Μετά από 4 χρόνια προσπάθειας και εξόδων η επένδυσή έλαβε το 2015 οριστικούς όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ (τους οποίους και αποδεχτήκαμε προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή 60.000 ευρώ), έλαβε και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η τιμή αποζημίωσης της κιλοβατώρας στην οποία είχαμε στηρίξει το επενδυτικό μας πλάνο και με βάση την οποία είχαμε αποφασίσει να επενδύσουμε και να αφιερώσουμε χρόνο, κόπο και χρήματα ήταν αυτή που προέβλεπε ο νόμος δηλαδή 0,198 ευρώ.
  Τον Φεβρουάριο 2016 τέθηκε σε διαβούλευση το νέο σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης των ΑΠΕ σύμφωνα με το οποίο θα καταργηθεί η ενδιάμεση κατηγορία των έργων μέχρι 1 MW και η τιμή αποζημίωσης της κιλοβατώρας θα γίνει 0,162 ευρώ (20% χαμηλότερη από την αρχική). Η διαβούλευση αυτή αποδείχτηκε αρκετή για να ακυρωθεί κάθε επενδυτικό ενδιαφέρον από την πλευρά μας και να γκρεμιστεί μία προσπάθεια 5 χρόνων για την εγκατάσταση μονάδας βιομάζας και προκειμένου να μην χάσουμε ακόμα 60.000 ευρώ ζητήσαμε και μας επεστράφει η εγγυητική επιστολή απο τον ΔΕΔΔΗΕ.
  Στο προσχέδιο που έβγαλε τώρα το υπουργείο προς διαβούλευση τα πράγματα φαίνονται καλύτερα για τα έργα βιομάζας αφού επανήλθε η κατηγορία έργων μέχρι 1 Μw καθώς και η τιμή αποζημίωσης της KWh για τα έργα αεριοποίησης μέχρι 500 kw θα είναι 0,193 ευρώ/κιλοβατόρα.
  Οι παρατήρησεις που έχω να κάνω είναι οι εξής
  1. θα πρέπει στο νέο νόμο να υπάρχει μία πρόβλεψη που να δίνεται η δυνατότητα σε όσους επενδυτές πήραν πίσω απο τον ΔΕΔΔΗΕ τις εγγυητικές επιστολές που είχαν προσκομίσει(τρομοκρατημένοι από όσα διάβασαν στο σχέδιο που τέθηκε προς διαβούλευση τον Φεβρουάριο 2016)να προσκομίσουν (εντός ενός μήνα) νέα εγγυητική επιστολή στον ΔΕΔΔΗΕ και να μην χάσουν τους οριστικούς όρους σύνδεσης που είχαν λάβει και να μπορέσουν να υλοποοιήσουν τις επενδύσεις.
  2. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη στο νέο νόμο ώστε η εξόφληση απο τον ΛΑΓΗΕ των παραγωγων ενέργειας απο βιομάζα να γίνεται εντός μηνός και όχι εντός 8 μηνών που γίνεται σήμερα με τα Φωτοβολταικά και τα Αιολικά πάρκα. Η βιομάζα έχει μεγάλα λειτουργικά έξοδα (αγορά πρώτης ύλης, μισθοδόσία προσωπικού, ηλεκτρική κατανάλωση) και δεν νομίζω οτι μπορεί κανείς σήμερα στην Ελλάδα να παραμένει απλήρωτος για 7-8 μήνες και να συνεχίζει να λειτουργεί την μονάδα του.

  Με εκτίμηση,

  Σαμπάνης Δημήτρης
  Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

 • 18 Ιουνίου 2016, 06:14 | kostas papadopoulos

  στην παράγραφο 5.Η Λειτουργική Ενίσχυση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πληρούν κάποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  να προστεθή και η κατηγορία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με κυψέλες καυσίμου .