Άρθρο 6 – Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

1. Μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) όλοι οι νέοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία στα Μ.Δ.Ν. εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μιας Σταθερής Τιμής και συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ. με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε .

2. Η Σταθερή Τιμή που διέπει τη σύμβαση Σ.Ε.Σ.Τ. της προηγούμενης παραγράφου, ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς, της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμού, του Πίνακα 1 του άρθρου 2, ή με την Τ.Α. που προέκυψε από την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με το άρθρο 5.

3. Για τους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. που συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ. και στους οποίους χορηγείται παράλληλα Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 1.

4. Στην περίπτωση διασύνδεσης με το Σύστημα ενός Μ.Δ.Ν. οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ. και οι οποίοι δεν πληρούν καμία από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1, μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και απευθείας συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 1 και 3. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρούσας παραγράφου συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη έως τη λύση της προηγούμενης σύμβασης Σ.Ε.Σ.Τ. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία μετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

5. Με την ολοκλήρωση των απαραιτήτων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ. και δεν πληρούν καμία από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 όπως ισχύουν για τα ΜΔΝ, μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του εν λόγω ΜΔΝ και συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την Απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 7Β. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη έως τη λύση της προηγούμενης σύμβασης Σ.Ε.Σ.Τ. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται η διαδικασία μετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α., καθώς και κάθε άλλο θέμα, το οποίο ρυθμίζεται στον παρόντα νόμο και το οποίο χρήζει τροποποίησης/προσαρμογής σε ότι αφορά τα ΜΔΝ.

6. Οι Σ.Ε.Δ.Π. και Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. που συνάπτονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου διέπονται από την ίδια Τ.Α. της αρχικά συναφθείσας Σ.Ε.Σ.Τ., με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:51 | ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

  Στα μη συνδεδεμένα νησιά γίνονται περικοπές στην παραγωγή των αιολικών σταθμών από το κέντρο ελέγχου των ΑΣΠ, όταν υπάρχει χαμηλό φορτίο. Ποια η σχετική πρόβλεψη για την αντιστάθμιση αυτών των περικοπών που μέχρι τώρα υπήρχε με υψηλότερη τιμή.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:11 | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

  ΑΡΘΡΟ 6:
  Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
  Παράγραφος 4
  Προτείνεται, μετά τη διασύνδεση με το σύστημα ενός ΜΔΝ, (είτε την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά), κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, να εφαρμοστεί η μετάπτωση σταθμού παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης σε βάση Διαφορικής Προσαύξησης, υπό την μόνη προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει κατάλληλο χρονικό διάστημα από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού, ώστε να έχει σε μεγάλο βαθμό αποσβεστεί η σχετική επένδυση (π.χ. 10-12 έτη). Επιπλέον στην περίπτωση μετάπτωσης σε νέο καθεστώς, να μην υπάρξει αλλαγή στην τιμή αναφοράς της αρχικής σύμβασης σταθερής τιμής.

 • 27 Ιουνίου 2016, 11:50 | ΕΣΣΗΘ

  Οι όροι που ισχύουν για την πώληση ηλεκτρισμού στα Μη διασυνδεδεμένα δίκτυα για επενδύσεις ΣΗΘΥΑ που λειτουργούν με Φ/Α πρέπει να είναι ίδιοι και για την περίπτωση χρήσεως υγροποιημένου αέριου (LPG) ή συμπιεσμένου αερίου (CNG).
  Τα οφέλη που έχει ένας επενδυτής από μία ΣΗΘΥΑ που λειτουργεί σε περιοχή που δεν υπάρχει Φ/Α, πρέπει να είναι ίδια με τα οφέλη που θα είχε αν υπήρχε Φ/Α.
  Ο Νόμος δεν θα πρέπει να αδικεί τους επενδυτές των περιοχών που δεν υπάρχει Φ/Α και χρησιμοποιούν άλλο καύσιμο.

 • 27 Ιουνίου 2016, 09:22 | NUR-MOH Ηλιοθερμική

  Άρθρο 6, Παρ 4: Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο ορισμός του όρου «Διασύνδεση». Πρέπει να αποσαφηνιστεί αν η συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αγορά του Ηπειρωτικού ή του ΜΔΝ. Λογικά, η διασύνδεση έχει διασφαλιστεί όταν η αγορά του ΜΔΝ ταυτίζεται με την αγορά του Ηπειρωτικού δικτύου, και όχι όταν η διασύνδεση είναι τόσο μικρή που δεν επιτρέπει την απεξάρτηση του ΜΔΝ από τοπικές θερμικές μονάδες. Ακόμα και η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης (2x350MW) δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης αν για μεγάλο χρονικό διάστημα (ειδικά το καλοκαίρι) υπάρχουν τοπικές πετρελαϊκές μονάδες που καλύπτουν την ζήτηση σε κόστος πολύ μεγαλύτερο από το Ηπειρωτικό. Βάση ποιας τιμής θα υπολογίζεται η Διαφορική Προσαύξηση, της αγορά του Ηπειρωτικού Συστήματος, ή της αγοράς του ΜΔΝ, που ενδέχεται να διαφέρει.
  Επίσης, να καθοριστεί ημερομηνία για την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος της τελευταίας πρότασης του Άρθρου.

  Άρθρο 6, Παρ 5: να καθοριστεί ημερομηνία για την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος της τελευταίας πρότασης του Άρθρου.

 • 27 Ιουνίου 2016, 09:15 | NUR-MOH Ηλιοθερμική

  Άρθρο 6, Παρ 3: Υπάρχουν κατηγορίες επενδυτικών ενισχύσεων οι οποίες από Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαιτούνται να μην καταλογίζονται ως Κρατική Ενίσχυση (State Aid) και, για την αποφυγή παρεξηγήσεως θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα αντίστοιχα προγράμματα εξαιρούνται από την απομείωση της Λειτουργικής Ενίσχυσης. Μία εκ των περιπτώσεων είναι το επενδυτικό πρόγραμμα NER300 για καινοτόμες ΑΠΕ, όπου αναφέρεται ρητά ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως Κρατική Ενίσχυση (2014/C200/01), θεσπίζοντας έτσι μία ενίσχυση η οποία δεν επιτρέπεται να απομειωθεί εμμέσως.

 • 18 Ιουνίου 2016, 11:58 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ

  Αγαπητοί κύριοι,
  «όλοι οι νέοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία στα Μ.Δ.Ν. εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μιας Σταθερής Τιμής και συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ. με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε».
  Αν δηλαδή κάποιος ιδιώτης δεν θέλει την κρατική στήριξη θα πρέπει να του επιβληθεί;
  Δεν θα έπρεπε να του προσφέρεται φοροαπαλλαγή;
  Δεν θα έπρεπε να του προσφέρεται ανθρώπινο δυναμικό με επιδότηση από το κράτος; (μείωση της ανεργίας)