Άρθρο 8 – Μηχανισμός Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., αποστολή της οποίας είναι η παρακολούθηση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» αποτελείται από:
(α) Τρείς (3) εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
(β) 1 εκπρόσωπος από τη ΡΑΕ,
(γ) 1 εκπρόσωπος από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.,
(δ) 1 εκπρόσωπος από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
(ε) 1 εκπρόσωπος από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,
(στ) 1 εκπρόσωπος από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
(ζ) 3 ειδικούς εμπειρογνώμονες

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του, η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και καθορίζονται θέματα λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την πραγματοποίηση του έργου της.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α υποβάλλει ανά εξάμηνο προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγήσεις με προτάσεις για τα ακόλουθα:
1. Τροποποιήσεις στη μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α.
2. Τροποποιήσεις των Τ.Α. του Πίνακα 1 του άρθρου 2 ή και καθορισμού των ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών υποβολής προσφορών στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
3. Αλλαγές στις κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α του Πίνακα 1 του άρθρου 2.

4. Tροποποιήσεις των μαθηματικών τύπων καθορισμού των Τ.Α. για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α.

5. Τροποποιήσεις στα όρια εγκατεστημένης ισχύος της παραγράφου 5 του άρθρου 1.

6. Αναπροσαρμογές της Προσαύξησης Ανάπτυξης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας της παραγράφου 12 του άρθρου 3.

7. Προβλέψεις για το ύψος Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τα επόμενα έτη.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:37 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Άρθρο 8. Μηχανισμός παρακολούθησης
  Θεωρούμε ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φορέων όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:58 | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

  ΑΡΘΡΟ 8: Μηχανισμός Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α.

  Στην Παράγραφο 1 συστήνεται «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης». Στο σημείο (ζ) ορίζονται ως μέλη της επιτροπής τρεις (3) ειδικοί εμπειρογνώμονες.
  Προτείνεται να εξειδικευτεί περισσότερο και να οριστεί ένας εμπειρογνώμονας για κάθε μορφή ΑΠΕ (ηλιακά, αιολικά, γεωθερμία, βιομάζα, ΜΗΥΕ)

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:55 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Το Ν/Σ παρουσιάζει μια ελαστικότητα σε ό,τι αφορά σε προσαυξήσεις με διάφορες αιτιολογίες (με την εξαίρεση των ΜΔΝ) δημιουργώντας και προσδοκίες σε αναμονή των αποφάσεων. Αντιθέτως, η είσοδος των ΑΠΕ στην αγορά είναι ένα δύσκολο θέμα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τον διαχειριστή του δικτύου και τον λειτουργό της αγοράς με συνέπειες και στους παραγωγούς. Επομένως, θα χρειασθούν τα κατάλληλα εργαλεία για χρήση από όλους τους εμπλεκόμενους με σχετικές έρευνες και μελέτες, ιδιαίτερα για ακριβέστερη και έγκαιρη πρόβλεψη παραγωγής των ΑΠΕ. Καθώς κρίνεται αναγκαία η έρευνα εδώ, προτείνεται η δημιουργία ενός ταμείου στον ΛΑΓΗΕ με μια μικρή επιβάρυνση σε κάθε εκκαθάριση που θα προβλέπεται και θα δικαιολογείται, ώστε τόσο ο ΑΔΜΗΕ όσο και η ΡΑΕ να συμβάλλουν και να συντονίσουν σχετικές έρευνες και μελέτες για την ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων πρόβλεψης παραγωγής, χρήσιμα και για τους παραγωγούς ώστε να εισέρχονται στην αγορά με περιορισμένα ρίσκα, καθώς και για την διαχείριση των ΑΠΕ στο σύστημα και της αγοράς.

  Τέλος, κρίνεται τελείως αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο Ν/Σ ότι διατηρείται σταθερό το φορολογικό καθεστώς και ο καθορισθείς μηχανισμός υποστήριξης για την διάρκεια που έχει ορισθεί (πχ 20 έτη), ιδιαίτερα για τα έργα με τις διαγωνιστικές διαδικασίες, ώστε να υπάρχει ένα φιλικό και σταθερό επενδυτικό περιβάλλον για την προσέλκυση και ανάπτυξη των επενδύσεων. Αυτό θα συμβάλλει και στην διευκόλυνση των χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες με μειωμένο κόστος, μια σημαντική προσφορά του νόμου και προς αυτήν την κατεύθυνση, όπου πρέπει να προσανατολίζονται για να γίνουν επενδύσεις σε έναν καίριο τομέα με μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:52 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Στο Άρθρο 8 αναφέρεται η σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με 11 μέλη από διάφορους οργανισμούς. Η ομάδα αυτή δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο της και στην αποστολή της για το έργο που περιγράφεται λόγω της φύσεώς του και προτείνεται αυτό να αναληφθεί από την ΡΑΕ, η οποία θα ζητά και τη γνώμη των εμπλεκομένων φορέων για την τελική εισήγηση.

 • 24 Ιουνίου 2016, 13:46 | ΚΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Ο ΛΑΓΗΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ , ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ / ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΥΠΕΡΟΓΚΑ.

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΥΕΒΟΝΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

 • Η «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α» δεν χρειάζεται, το αντικείμενό της καλύπτεται απ’ τη ΡΑΕ και τον ΑΔΜΗΕ.