Άρθρο 1α – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη ενός νέου καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) .) συμβατού, πέραν των άλλων, με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/C 200/01). Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου αναμορφώνεται το καθεστώς στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή ενσωμάτωση και συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με το βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία.

2. Η αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα, καθώς συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μίγματος και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

3. Η επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων, όπως προβλέπονται από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και το ν. 3468/2006 και αφορούν σε συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το έτος 2020. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του παρουσιαζόμενου καθεστώτος στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εντάσσεται στο πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αφορά ειδικότερα τον τομέα των Α.Π.Ε. και σχετίζεται με την επίτευξη του στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας.

4. Η υποστήριξη της λειτουργίας των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. , καθώς οδηγεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ και των όσων επίσης προβλέπονται με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ και το ν. 4342/2015.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:59 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Με το παρόν σχέδιο νόμου εισερχόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο προς την χρηματιστηριακή αγορά της ενέργειας. Είναι αμφίβολο ότι όλα αυτά που αναφέρονται μπορούν να υλοποιηθούν τεχνικά και μάλιστα σε πολύ περιοριστικό χρονικό πλαίσιο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η αλλαγή αυτή και το μεταβατικό στάδιο, θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην υλοποίηση νέων έργων.
  Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη χρονική περίοδος για την εφαρμογή του FiP (τουλάχιστον μέχρι 30.06.2017) για να μπορέσει να δοκιμαστεί και να εφαρμοστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο αλλά και για να έχουμε τα περιθώρια διορθωτικών κινήσεων.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:41 | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

  Προτάσεις της ΔΕΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε προς βελτίωση/τροποποίηση – διευκρίνιση, που αφορούν στον υπό διαβούλευση νέο Νόμο για τη λειτουργική στήριξη των ΑΠΕ:
  Αθήνα 27 Ιουνίου 2016

  ΑΡΘΡΟ 1:
  Νέο Καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

  Παράγραφος 5,
  • για τους νέους ΜΥΗΣ που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2016, προτείνεται το όριο ισχύος κάτω από το οποίο οι Σταθμοί αυτοί θα αποζημιώνονται με τις τιμές Αναφοράς του Πίνακα 1 (ήτοι τα 100 €/MWh) να είναι τα 3MW όπως προβλέπεται και για τους Αιολικούς Σταθμούς και όχι τα 500 kW, καθώς επί της ουσίας Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί κάτω από 500 kW αφορούν σε πολύ μικρά έργα MicroHydro και όχι στα ΜΥΗΕ.

  • Αντί του μεγίστου ορίου ισχύος των 3 MW για τις αιολικές εγκαταστάσεις που μπορούν εφόσον το επιθυμούν να εντάσσονται σε σχήμα υποστήριξης σταθερής εγγυημένης τιμής (FiT), προτείνεται μέγιστο όριο ισχύος 5 MW (αποδιδόμενης και όχι εγκατεστημένης ισχύος) που προκύπτει τόσο από την περιβαλλοντική αδειοδότηση (άρθρο 8 Νόμου 4014/2011 και πίνακας 5 Υπουργικής Απόφασης 20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β/8.5.2012)) όσο και από την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας (παράγραφος ΙΓ Νόμου 4254/2014).

  παράγραφος 11
  Δεδομένου ότι η διάρκεια ισχύος των Αδειών Εγκατάστασης είναι δύο (2) έτη σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 10 του Νόμου 3468/2006, η προθεσμία της 31ης Μαρτίου 2018 για αιολικούς και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς θα πρέπει να είναι δύο (2) έτη μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου ή ακόμα καλύτερα με την πλήρη ενεργοποίησή του όταν «λειτουργήσει » ο Νόμος αυτός με την ψήφιση όλων των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
  Ειδικά στις περιπτώσεις α) συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα (150) MW, β) έργων ΑΠΕ που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το διάστημα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η Άδεια Εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, όπου επιτρέπεται η παράταση ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον κάτοχο της Άδειας σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 10 του Νόμου 3468/2006, η σχετική προθεσμία του άρθρου 1 παρ. 11 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) ετών και να διαμορφωθεί αναλόγως.

  ΑΡΘΡΟ 2:
  Τιμές αναφοράς για την αποζημίωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
  Παράγραφος 1
  Οι προτεινόμενες τιμές αναφοράς για τα έργα γεωθερμίας κρίνονται οριακές όσον αφορά τα μικρά έργα (≤ 5MW).
  Επίσης και για σταθμούς μεγαλύτερους των 20 MW οι τιμές αναφοράς μεταξύ 100 και 110 €/MWh (όπως τα 108 που προτείνονται) κρίνονται ανεπαρκείς ως οριακές.
  Επομένως, οι Τιμές Αναφοράς αποζημίωσης σταθμών γεωθερμίας του Πίνακα 1 είναι ιδιαίτερα χαμηλές και προτείνεται να αυξηθούν κατά 30 €/MWh και στις δυο κατηγορίες. Επιπλέον, προτείνεται να αυξάνονται:
  • Κατά 30 €/MWh σε περίπτωση που εφαρμόζεται ολική επανεισαγωγή του γεωθερμικού ρευστού.
  • Κατά 15 €/MWh για γεωθερμικές μονάδες στις οποίες εφαρμόζονται τεχνολογίες μέσω των οποίων επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών υδροθείου που προκύπτουν κατά την εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων, καθώς οι τεχνολογίες αυτές είναι σημαντικές για την αποδοχή του έργου από τις τοπικές κοινωνίες.
  Παράγραφος 4
  • Είναι πολύ σημαντικό για την επίτευξη χρηματοδότησης νέων έργων γεωθερμίας με δεδομένες τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, να υπάρχει εξασφάλιση της Τ.Α. η οποία αν δεν δύναται να αποτυπώνεται στο σώμα των ΣΕΔΠ ή ΣΕΣΤ τουλάχιστον να καθορίζεται με την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης. Δηλαδή η λειτουργική ενίσχυση να συνδέεται με την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης και όχι την ημερομηνία σύνδεσης του σταθμού. Στην περίπτωση αυτή ο επενδυτής ήδη θα έχει καταβάλει «εγγυήσεις» για την υλοποίηση του έργου του: τέλος άδειας παραγωγής, τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές για την οριστικοποίηση των όρων σύνδεσης και τις προκαταβολές που θα έχουν πληρωθεί για την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης, συνεπώς δεν τίθεται θέμα περί αδράνειας της αδειοδότησης του έργου και της μη υλοποίησης του. Δεδομένου αυτού, προτείνουμε το παρακάτω να διαμορφωθεί ως εξής:
  • Για τον υπολογισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ χρησιμοποιείται η Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού.

  • Οι Τ.Α. του πίνακα 1, δηλαδή 100€/MWh για ΜΥΗΕ 3MW προτείνεται να αναθεωρηθούν προς τα πάνω, καθώς για τους υπολογισμούς τους έχουν ληφθεί υπόψη μειωμένα CAPEX και OPEX σε σχέση με τα πραγματικά των Έργων, αλλά και υψηλότερος συντελεστής χρησιμοποίησης του 36% σε σχέση με τον πραγματικό μέσο συντελεστή χρησιμοποίησης των Έργων ΜΥΗΕ στην Ελλάδα. Εξάλλου ήδη οι νέες προτεινόμενες τιμές είναι μειωμένες κατά 5% περίπου σε σχέση με τις σήμερα ισχύουσες τιμές πώλησης της ενέργειας.
  • Στην περίπτωση έργων γεωθερμίας τα οποία ως γνωστόν απαιτούν πολύχρονες έρευνες, θα πρέπει, εφόσον προφανώς εξαιρεθούν από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 5, και εφόσον πρόκειται να τροποποιηθούν οι Τ.Α. μέσω της Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι νέες Τ.Α. να ισχύουν μετά από τέσσερα ημερολογιακά έτη από την παρέλευση του έτους έκδοσής της απόφασης.

  Για αυτό προτείνουμε:
  Οι Τ.Α. του πίνακα 1 του παρόντος άρθρου, τροποποιούνται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η οποία δύναται να εκδίδεται εντός του α’ τριμήνου του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. Η Απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζει τις Τιμές Αναφοράς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μετά την παρέλευση ενός ημερολογιακού έτους από την παρέλευση του έτους έκδοσης της Απόφασης αυτής, με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του Πίνακα 1 του παρόντος άρθρου, όπου ισχύουν κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος από την παρέλευση του έτους έκδοσή της και των σταθμών γεωθερμίας του Πίνακα 1 του παρόντος άρθρου, όπου ισχύουν μετά την παρέλευση τριών ημερολογιακών ετών από την παρέλευση του έτους έκδοσης της Απόφασης αυτής. Η Ρ.Α.Ε. υποβάλλει την αιτιολογημένη γνώμη της παρούσας παραγράφου τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
  Παράγραφος 9 & 10
  Στην κατηγορία των έργων που θα μπορούν λάβουν επιπλέον ποσοστό αποζημίωσης το οποίο καθορίζεται με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της ΡΑΕ, πρέπει να προστεθούν πρωτίστως τα έργα γεωθερμίας σε νησιά, τα οποία λόγω της πολυπλοκότητας τους και του υψηλού κόστους έρευνας που προϋποθέτουν για την εύρεση του απαραίτητου γεωθερμικού δυναμικού, δεν εμφανίζονται στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Επιπλέον στην περίπτωση ανάπτυξης έργων γεωθερμίας σε νησιά, ο επενδυτής εκτός από το κόστος της έρευνας επιβαρύνεται εξολοκλήρου και το κόστος της υποθαλάσσιας διασύνδεσης.
  Ειδικότερα στις συγκεκριμένες παραγράφους προβλέπεται προσαύξηση της τιμής του ανωτέρω Πίνακα 1 ως και 25% για αιολικά έργα σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, εφόσον ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος της νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης.
  Η συγκεκριμένη πρόβλεψη πρέπει να επεκταθεί και για τα έργα γεωθερμίας, που επίσης αντιμετωπίζουν πρόβλημα διοχέτευσης της παραγόμενης ενέργειας και απαιτούν κατασκευή υποθαλάσσιας διασύνδεσης.

  ΑΡΘΡΟ 4:
  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Υπολογισμού Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
  1. Δεν υπάρχει τύπος υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς στη βάση της οποίας υπολογίζεται και η Διαφορική Προσαύξηση.
  2. Δεν αποσαφηνίζεται η βάση στην οποία θα υπολογίζεται η Διαφορική Προσαύξηση.
  3. Είναι κρίσιμο να προηγηθεί διαβούλευση για τον τρόπο υπολογισμού.

  ΑΡΘΡΟ 5:
  Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
  Παράγραφος 1
  Σταθμοί γεωθερμίας (που εγκαθίσταται στο διασυνδεδεμένο σύστημα ή σε νησιά) και οι οποίοι απαιτούν πολύχρονη και υψηλού κόστους έρευνα και ιδιαιτέρως μεγάλα χρονικά διαστήματα ανάπτυξης θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.

  παράγραφοι. 10 και 11.
  Θα πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά για δυνατότητα συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των οποίων η αδειοδοτημήνη ισχύς είναι μεγαλύτερη των 10 MW.
  Τα έργα αυτά όμως θα υποβάλλουν προσφορά για ισχύ μικρότερη των 10 MW. Αυτό γίνεται με τη δυνατότητα τμηματικής ηλέκτρισης και τμηματικής Άδεια Λειτουργίας ακόμα και για ισχύ μικρότερη του 50% της αρχικής.

  ΑΡΘΡΟ 6:
  Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
  Παράγραφος 4
  Προτείνεται, μετά τη διασύνδεση με το σύστημα ενός ΜΔΝ, (είτε την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά), κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, να εφαρμοστεί η μετάπτωση σταθμού παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης σε βάση Διαφορικής Προσαύξησης, υπό την μόνη προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει κατάλληλο χρονικό διάστημα από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού, ώστε να έχει σε μεγάλο βαθμό αποσβεστεί η σχετική επένδυση (π.χ. 10-12 έτη). Επιπλέον στην περίπτωση μετάπτωσης σε νέο καθεστώς, να μην υπάρξει αλλαγή στην τιμή αναφοράς της αρχικής σύμβασης σταθερής τιμής.

  ΑΡΘΡΟ 7: Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α

  παράγραφος 2
  Προβλέπεται ότι η διάρκεια της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης είναι είκοσι (20) έτη με εξαίρεση τα ηλιοθερμικά όπου είναι είκοσι πέντε (25) έτη.
  Προτείνεται για τα γεωθερμικά έργα να έχει διάρκεια ίση με τη διάρκεια μίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης και σε περίπτωση επέκτασης των δικαιωμάτων αυτών (σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία) να επεκτείνεται αντίστοιχα και η ανωτέρω σύμβαση.
  Άρθρο 7Α και 7Β

  Ισχύει το ίδιο σχόλιο με το προηγούμενο άρθρο για τη διάρκεια των μισθώσεων γεωθερμικών περιοχών και τη διάρκεια των συμβάσεων ενίσχυσης.

  ΑΡΘΡΟ 8: Μηχανισμός Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α.

  Στην Παράγραφο 1 συστήνεται «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης». Στο σημείο (ζ) ορίζονται ως μέλη της επιτροπής τρεις (3) ειδικοί εμπειρογνώμονες.
  Προτείνεται να εξειδικευτεί περισσότερο και να οριστεί ένας εμπειρογνώμονας για κάθε μορφή ΑΠΕ (ηλιακά, αιολικά, γεωθερμία, βιομάζα, ΜΗΥΕ)

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις
  • Παρά το γεγονός ότι ο νέος Νόμος ουσιαστικά αναφέρεται σε νέα Έργα, θεωρούμε αναγκαίο για τους ΜΥΗΣ οι οποίοι βρίσκονται εν λειτουργία με υφιστάμενες πριν το τέλος του 2015 υπογεγραμμένες συμβάσεις Πώλησης, να διευκρινιστεί ρητά ότι θα παραμείνουν στο σύστημα εγγυημένων τιμών FiT, αποζημιούμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

  • Για τους ΜΥΗΣ οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία και αφενός ο Η/Μ εξοπλισμός τους βρίσκεται σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση και αφετέρου λήγει η Σύμβαση Πώλησής τους τα επόμενα χρόνια, προτείνεται να προβλεφθεί ειδική διάταξη στο Νόμο με βάση την οποία οι Σταθμοί αυτοί να μπορούν να παρατείνουν ή να ανανεώνουν ή να εκδίδουν νέα Σύμβαση Πώλησης παραμένοντας στο σύστημα εγγυημένων τιμών FiT, αποζημιούμενοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

  • Για την περίπτωση της ανακαίνισης παλαιών ΜΥΗΣ προτείνεται να προβλεφθεί ειδική διάταξη με βάση την οποία να ξεκαθαρίζεται ότι θα μεταπίπτουν, ως νέα Έργα, σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση της Διαφορικής Προσαύξησης, για τα έργα η ισχύς των οποίων θα είναι άνω των 3MW ή στη βάση Σταθερής Τιμής (Τ.Α) για Έργα των οποίων η ισχύς θα είναι κάτω των 3MW.

  • Η ετήσια Τ.Α. προτείνεται να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την εξέλιξη του πληθωρισμού καθώς με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η επένδυση.

  • Δεν διευκρινίζονται στο παρόν σχέδιο Νόμου πολλά από τα κρίσιμα θέματα εφαρμογής και διαδικασιών, καθώς αναφέρεται ότι θα προκύψουν μετά από απόφαση του Υπουργού και με τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ.

  • Ο καθορισμός των Τ.Α. και τα όρια ισχύος των Σταθμών ΑΠΕ αναφέρεται ότι μπορεί να τροποποιούνται μετά από απόφαση του Υπουργού και με τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ, το οποίο δύναται να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή.

  • Θεωρούμε ασαφές το πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών, το οποίο θα επιθυμούσαμε να περιγραφεί με λεπτομέρεια.

 • 27 Ιουνίου 2016, 12:46 | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις
  • Παρά το γεγονός ότι ο νέος Νόμος ουσιαστικά αναφέρεται σε νέα Έργα, θεωρούμε αναγκαίο για τους ΜΥΗΣ οι οποίοι βρίσκονται εν λειτουργία με υφιστάμενες πριν το τέλος του 2015 υπογεγραμμένες συμβάσεις Πώλησης, να διευκρινιστεί ρητά ότι θα παραμείνουν στο σύστημα εγγυημένων τιμών FiT, αποζημιούμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

  • Για τους ΜΥΗΣ οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία και αφενός ο Η/Μ εξοπλισμός τους βρίσκεται σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση και αφετέρου λήγει η Σύμβαση Πώλησής τους τα επόμενα χρόνια, προτείνεται να προβλεφθεί ειδική διάταξη στο Νόμο με βάση την οποία οι Σταθμοί αυτοί να μπορούν να παρατείνουν ή να ανανεώνουν ή να εκδίδουν νέα Σύμβαση Πώλησης παραμένοντας στο σύστημα εγγυημένων τιμών FiT, αποζημιούμενοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

  • Για την περίπτωση της ανακαίνισης παλαιών ΜΥΗΣ προτείνεται να προβλεφθεί ειδική διάταξη με βάση την οποία να ξεκαθαρίζεται ότι θα μεταπίπτουν, ως νέα Έργα, σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση της Διαφορικής Προσαύξησης, για τα έργα η ισχύς των οποίων θα είναι άνω των 3MW ή στη βάση Σταθερής Τιμής (Τ.Α) για Έργα των οποίων η ισχύς θα είναι κάτω των 3MW.

  • Η ετήσια Τ.Α. προτείνεται να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την εξέλιξη του πληθωρισμού καθώς με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η επένδυση.

  • Δεν διευκρινίζονται στο παρόν σχέδιο Νόμου πολλά από τα κρίσιμα θέματα εφαρμογής και διαδικασιών, καθώς αναφέρεται ότι θα προκύψουν μετά από απόφαση του Υπουργού και με τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ.

  • Ο καθορισμός των Τ.Α. και τα όρια ισχύος των Σταθμών ΑΠΕ αναφέρεται ότι μπορεί να τροποποιούνται μετά από απόφαση του Υπουργού και με τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ, το οποίο δύναται να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή.

  • Θεωρούμε ασαφές το πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών, το οποίο θα επιθυμούσαμε να περιγραφεί με λεπτομέρεια.
  Ειδικά ως προς το ΑΡΘΡΟ 1:
  Νέο Καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

  Παράγραφος 5,
  • για τους νέους ΜΥΗΣ που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2016, προτείνεται το όριο ισχύος κάτω από το οποίο οι Σταθμοί αυτοί θα αποζημιώνονται με τις τιμές Αναφοράς του Πίνακα 1 (ήτοι τα 100 €/MWh) να είναι τα 3MW όπως προβλέπεται και για τους Αιολικούς Σταθμούς και όχι τα 500 kW, καθώς επί της ουσίας Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί κάτω από 500 kW αφορούν σε πολύ μικρά έργα MicroHydro και όχι στα ΜΥΗΕ.

  • Αντί του μεγίστου ορίου ισχύος των 3 MW για τις αιολικές εγκαταστάσεις που μπορούν εφόσον το επιθυμούν να εντάσσονται σε σχήμα υποστήριξης σταθερής εγγυημένης τιμής (FiT), προτείνεται μέγιστο όριο ισχύος 5 MW (αποδιδόμενης και όχι εγκατεστημένης ισχύος) που προκύπτει τόσο από την περιβαλλοντική αδειοδότηση (άρθρο 8 Νόμου 4014/2011 και πίνακας 5 Υπουργικής Απόφασης 20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β/8.5.2012)) όσο και από την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας (παράγραφος ΙΓ Νόμου 4254/2014).

  παράγραφος 11
  Δεδομένου ότι η διάρκεια ισχύος των Αδειών Εγκατάστασης είναι δύο (2) έτη σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 10 του Νόμου 3468/2006, η προθεσμία της 31ης Μαρτίου 2018 για αιολικούς και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς θα πρέπει να είναι δύο (2) έτη μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου ή ακόμα καλύτερα με την πλήρη ενεργοποίησή του όταν «λειτουργήσει » ο Νόμος αυτός με την ψήφιση όλων των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
  Ειδικά στις περιπτώσεις α) συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα (150) MW, β) έργων ΑΠΕ που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το διάστημα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η Άδεια Εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, όπου επιτρέπεται η παράταση ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον κάτοχο της Άδειας σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 10 του Νόμου 3468/2006, η σχετική προθεσμία του άρθρου 1 παρ. 11 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) ετών και να διαμορφωθεί αναλόγως.

 • VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  1) Προτείνεται η αυτοδίκαιη παράταση των αδειών εγκατάστασης κατά χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με αυτό της καθυστέρησης που θα υπάρξει στη δυνατότητα σύναψης «Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης».

  2) Δεδομένου ότι κατά το στάδιο ανάπτυξης ενός αιολικού πάρκου, ο επενδυτής υποχρεούται στην τήρηση χρονικών ορίων και στην υποβολή εγγυητικών επιστολών, προτείνεται εφόσον παρατηρείται καθυστέρηση στην υλοποίηση μιας επένδυσης χωρίς να είναι υπαίτιος ο επενδυτής (π.χ. έλλειψη νομοθετικού πλαισίου σύναψης Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης, καθυστέρηση σύναψης συμβάσεων με ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ, κλπ.) να δίνονται και οι ανάλογες παρατάσεις, όπως π.χ. στην ισχύ της άδειας εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση στη σχέση ανάμεσα στον επενδυτή και στο κράτος.

 • 27 Ιουνίου 2016, 11:35 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Η αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού των ΑΠΕ αποτελεί κεντρικό εθνικό ενεργειακό στόχο, καθώς συμβάλλει τόσο στη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μίγματος όσο και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος είναι επίσης η υποχρέωση της χώρας να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να επιτύχει κατ’ ελάχιστον ένα ποσοστό διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας βάσει των ενεργειακών στόχων.

  Με το παρόν Ν/Σ με τίτλο «Νέο Καθεστώς Στήριξης των Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» γίνεται μια πρώτη προσπάθεια μετά από μεγάλη καθυστέρηση για την είσοδο των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τους μηχανισμούς υποστήριξης, δημιουργώντας έτσι ελκυστικό περιβάλλον για τις επενδύσεις και την αξιοποίηση του πολύτιμου δυναμικού των ΑΠΕ που έχει ανάγκη η χώρα. Επιπλέον, υποστηρίζεται η ενεργειακή αποδοτικότητα με τεχνολογίες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης με οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
  Το ΙΕΝΕ επικροτεί και στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία και επιθυμεί να συμβάλλει στην επιτυχή ολοκλήρωση και εφαρμογή με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στη χώρα, παραθέτοντας ως πρώτο σχόλιο:

  Το Ν/Σ χαρακτηρίζεται ως στροφή προς την αγορά για τις εφαρμογές των ΑΠΕ, σύμφωνα και με τις σχετικές Οδηγίες, δημιουργώντας την γέφυρα μετάβασης από την μέχρι τούδε κατάσταση προς το μέλλον. Εκτός όμως από τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες για την είσοδο των ΑΠΕ στην αγορά που περιλαμβάνονται στο Ν/Σ, χρειάζεται και ο μετασχηματισμός των δικτύων με νέες ιδέες και καινοτόμες τεχνολογίες για να είναι εφικτή η σύνδεση και η ενσωμάτωση των αυξανόμενων εφαρμογών ΑΠΕ στα δίκτυα. Αυτό αποτελεί επείγον έργο και δεν πρέπει να μετατίθεται για το μέλλον, γι’ αυτό χρειάζονται νέες πρωτοβουλίες και υποστήριξη. Επίσης, οι αδειοδοτικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες με σημαντικές παραμέτρους κόστους και χρόνου, ενίοτε και με αβεβαιότητες, δρουν ανασταλτικά στο ρυθμό των εφαρμογών και πρέπει να βελτιωθούν περιορίζοντας δραστικά τα “soft costs” και τον χρόνο.
  Επομένως, απαιτούνται νέες πρωτοβουλίες για την συνολική αντιμετώπιση των εφαρμογών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αίροντας τα εμπόδια και δημιουργώντας ένα σταθερό και φιλικό επενδυτικό περιβάλλον με τα βέλτιστα αποτελέσματα στην οικονομία και την κοινωνία. Ο δρόμος είναι μακρύς για την μεγάλη διείσδυση αυτών των ώριμων πλέον τεχνολογιών στα ηλεκτρικά δίκτυα και οι σχετικές πρωτοβουλίες χρειάζονται τώρα.

 • 27 Ιουνίου 2016, 11:21 | ΕΣΣΗΘ

  O Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ως Επιστημονικός φορέας που προωθεί τη διάδοση της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και τις επενδύσεις στον τομέα αυτό στην Ελλάδα, θεωρεί ότι το Σχέδιο Νόμου θα μπορούσε να επιτυχει το βασικό σκοπό του, δηλαδή τη στήριξη της ΣΗΘΥΑ, αλλα και των ΑΠΕ, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ο ΕΣΣΗΘ πιστεύει ότι η ΣΗΘΥΑ είναι μια τεχνολογία που αποδεδειγμένα: Συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 20%, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στην εποχή των πανάκριβων εισαγόμενων στη χώρα μας ορυκτών καυσίμων.
  Αποκεντρώνει το συχνά ελλειμματικό Ελληνικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, συμβάλλοντας στην ευστάθεια και την εξοικονόμηση ενέργειας από τις απώλειες μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού.
  Συνεισφέρει στην εξισορρόπηση μεταξύ παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις περιόδους αιχμιακής ζήτησης, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσης του ηλεκτρικού δικτύου (black-outs)και
  συνεισφέρει στον περιορισμό εκπομπών αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην επίτευξη των στόχων της Σύμβασης Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή.
  Οι επενδύσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας δημιουργούν θέσεις εργασίας, σε τοπικό επίπεδο, ενώ βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης που είναι εγκατεστημένη.
  Η ΣΗΘΥΑ δεν αποτελεί μια αυτοτελή επιχείρηση παραγωγής Η.Ε ή/και Θ.Ε, αλλά εντάσσεται στα πλαίσια μιας παραγωγικής διαδικασίας. Εν προκειμένω, οι μονάδες μας ΣΗΘΥΑ ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας σε όποιο κλάδο και αν ενταχθούν (αγροτικό, βιομηχανικό, Νοσοκομεία, τουρισμός, λιανεμπόριο, οικιακός τομέας, κλπ).
  Το σημερινό περιβάλλον της Ελληνικής ενεργειακής αγοράς καθιστά απαγορευτική κάθε σκέψη για νέες επενδύσεις στον κλάδο της ΣΗΘΥΑ στη χώρα μας, αλλά το πλέον απογοητευτικό στοιχείο είναι ότι σήμερα σχεδόν καμία από τις ιδιωτικές επενδύσεις ΣΗΘ που έγιναν με τη στήριξη όλων των ΚΠΣ δεν είναι σε λειτουργία.
  Σε αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να ασχοληθεί ο προτεινόμενος Νόμος και δυστυχώς δεν το επιτυγχάνει, αφού παραμένει η γενική του φιλισοφία αγκυλωμένη σε επιστημονικά ατεκμηρίωτες θέσεις, αναλύσεις και εξισώσεις, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και αναλύσεις του ΕΣΣΗΘ τόσο στη σημεριμή όσο και τις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου.

 • Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) καλωσορίζει την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ να παρουσιάσει ένα νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη βάση των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί άλλωστε πάγιο αίτημα του ΣΕΦ ήδη από το 2014.

  Χαιρετίζει ακόμη το γεγονός ότι το νομοσχέδιο επαναβεβαιώνει την προσήλωση της χώρας στην επίτευξη των στόχων για τις ΑΠΕ ως το 2020 που ετέθησαν το 2010 (ν.3851/2010), παρόλο που κατά καιρούς ακούστηκαν και φωνές για μείωση των στόχων αυτών με πρόσχημα την οικονομική κρίση. Ορθώς η Πολιτεία θεωρεί την ανάπτυξη των ΑΠΕ ως “προτεραιότητα” για τη χώρα και ως μοχλό για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

 • 25 Ιουνίου 2016, 09:53 | Β.Ιακωβίδης

  Χρειάζεται τροπολογία προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου να δίδεται η δυνατότητα στους κατόχους άδειας παραγωγής διάρκειας 15 (δέκα πέντε ετών )στα Μ.Δ.Ν. να ενταχθούν στον ισχύοντα νόμο 3468/2006 άρθρο 3 παραγ.4 επεκτείνοντας από τα 15 έτη σε 25 έτη ) εφ΄ όσον έχουν υπογράψει όρους σύνδεσης με εγγυητική επιστολή και διαθέτουν άδεια εγκατάστασης .
  Oι λόγοι για τους οποίους προτείνεται η παράταση είναι απολύτως αντικειμενικοί : Kαθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας – κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών -έλλειψη ρευστότητας , τραπεζικής υποστήριξης περιορισμός κίνησης κεφαλαίων

 • 23 Ιουνίου 2016, 19:01 | Δέλτα

  Απαιτειται να διασφαλιστει οτι η αναπτυξη ολων των τεχνολογιων ΑΠΕ των οποιων η ισχυς υπολειπεται των στοχων του 2020, δεν θα εμποδιστει περαιτερω απο την υλοποιηση εργων τεχνολογιών που έχουν φτάσει τους αντίστοιχους στόχους και τα οποια εκτος των αλλων εχουν κορεσει τα δικτυα διανομης.

  Επισης απαιτειται να διασφαλιστει οτι οποιεσδηποτε προθεσμιες (αδειων ή εγγυητικων ή εγκρισεων ενισχυσης) παρερχονται ή μειωνονται εν τις πραγμασει λογω της καθυστερησης / αναστολής υπογραφης συμβασεων αγοραπωλησιας που οφειλεται στην απουσια νομοθετημενου πλαισιου ενισχυσης των ΑΠΕ επί σχεδόν 1 έτος, θα αναπληρωθουν και παραταθουν.

  Τέλος απαιτείται να ενθαρρυνθεί έμπρακτα η αποκεντρωμένη και διεσπαρμένη ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ (μικρότεροι σταθμοί), που έχει μεγαλύτερα οφέλη για το δίκτυο διανομής και τις τοπικές κοινωνίες. Πώς ? 1. μειώνοντας τις τιμές λειτουργικής ενίσχυσης για μεγαλύτερα έργα και αυξάνοντας τις για τα μικρότερα και 2. μειώνοντας τις τιμές λειτουργικής ενίσχυσης σε περιοχές με υψηλό δυναμικό και μεγάλη συγκέντρωση και αυξάνοντας τις σε περιοχές με μέσο δυναμικό και χαμηλή συγκέντρωση εγκαταστάσεων.

 • Η χώρα μπορεί και πρέπει ν’ αξιοποιήσει τις ΑΠΕ για την κατά προτεραιότητα μείωση της εξάρτησης απ’ το κατά 99% εισαγόμενο πετρέλαιο. Η μεγάλη μείωση του κόστους των Φ/Β, τα οποία παρέχουν αξιοπιστία ισχύος ασύγκριτα μεγαλύτερη απ’ τα αιολικά, επιτρέπει την εξέταση της ηλεκτροκίνησης. Αν το Υπουργείο ενδιαφέρεται, το Greeklignite.blogspot.com μπορεί να προτείνει καινοτόμο σχέδιο ταχείας εισαγωγής ηλεκτροκίνησης για τα νησιά (ιδίως τα τουριστικά) και τα μεγάλα αστικά κέντρα, που θα συμβάλει στη μείωση εισαγωγών πετρελαίου, στη μείωση του θορύβου (ιδίως στα νησιά), στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και στη μείωση των εκπομπών «αερίων του θερμοκηπίου». Δεν είναι απαραίτητο πάντα να παρακολουθούμε τις εξελίξεις της ηλεκτροκίνησης στη Γερμανία, μπορούμε να κινηθούμε και μόνοι μας ως χώρα.

 • Πρέπει να προβλεφθεί σε νέο άρθρο η αυτοδίκαιη λήξη ισχύος όλων των αδειών για νέες ΑΠΕ που έχουν εκδοθεί τα προηγούμενα χρόνια απ’ τη ΡΑΕ και τα έργα δεν θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι 31.12.2016 ή ένα έτος απ’ την ψήφιση του νόμου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση με τα απαιτούμενα νέα έργα δικτύων ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

  Πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση A.Y./Φ1/οικ.19598/01 Οκτωβρίου 2010 (ΦΕΚ τ. Β 1630) «για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», με ΜΕΓΑΛΗ απομείωση του μεριδίου των αιολικών και αύξηση του μεριδίου των Φ/Β, κυρίως σε εκείνα τα Μη Διασυνδεμένα Νησιά για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη διασύνδεσής τους στο ηπειρωτικό σύστημα την προσεχή 15ετία και με ενίσχυση του προγράμματος «Φ/Β σε στέγες». Δεν υπάρχει επίσης καμιά πρόβλεψη για ενίσχυση έργων κυματικής ενέργειας, όταν η χώρα μας έχει πολλά νησιά και μάλιστα μη διασυνδεμένα, και ενώ έχει ήδη τεθεί σε εμπορική λειτουργία αντίστοιχο έργο στο Γιβραλτάρ, με πολύ πιο χαμηλό κόστος κατασκευής απ’ τα έργα του Άρθρου 2. Πρέπει να αποσαφηνιστεί αν εντάσσονται στην κατηγορία «Λοιπές ΑΠΕ» του άρθρου, με σαφή αποτύπωση της Τιμής Αναφοράς.

 • 21 Ιουνίου 2016, 15:02 | Zaxos

  Ένα τόσο δύσκολο, στην αποκωδικοποίηση κείμενο, με παραπομπές σε νόμους που άλλαξαν – αλλάζουν με υπουργικές αποφάσεις, μόνο διαφάνεια δεν προσδίδει ως προς τους υποψηφίους επενδυτές.

  Εν τάχει, το κείμενο φαίνεται να επιβραβεύει όσους δεν υπέβαλλαν εγγυητικές όπως όριζε ο νόμος. Εύγε λοιπόν σε όσους δεν ακολουθούν τους νόμους και συγχαρητήρια στο Υπουργείο που τους επιβραβεύει.

  Αντίθετα, δεν επιβραβεύει έργα που κατασκευάστηκαν στη δύσκολη περίοδο παγώματος της αγοράς, μην επιτρέποντάς να συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά κλειδώνοντάς τα στην τιμή της σύμβασης με την ΛΑΓΗΕ. Συγχαρητήρια και πάλι στο Υπουργείο που επιβραβεύει όσους δεν ακολουθούν τους νόμους.

  Το κείμενο φαίνεται να προωθεί «μεγάλες» επενδύσεις. Καλό θα ήταν το Υπουργείο να παρουσιάσει έστω μια οικονομική ανάλυση στην οποία τα οφέλη της ελληνικής κοινωνίας είναι τουλάχιστον μεγαλύτερα στην περίπτωση μεγάλων επενδύσεων συγκριτικά με τις μικρές επενδύσεις. Έτσι αναμένει η Ελληνική κυβέρνηση να κινητοποιήσει τα κεφάλαια που έχουν φύγει από το τραπεζικό σύστημα; Χάνετε μια χρυσή ευκαιρία να επαναφέρετε μικρά σχετικά κεφάλαια στο τραπεζικό σύστημα η προσέλκυση των οποίων θα είχε πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλη την οικονομία. Προτείνεται να προβλεφθεί τουλάχιστον μια ειδική κατηγορία στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών (συμπεριλαμβανομένης και της πιλοτικής) του άρθρου 5 με ελάχιστη δημοπρατούμενη ισχύ για έργα που εξαιρούνται άδειας παραγωγής.

  Το κείμενο δεν φαίνεται να ρυθμίζει τις περιπτώσεις επέκτασης (στον ίδιο χώρο εγκατάστασης) υφιστάμενων σταθμών (προ 1/1/2016) εξαιρούμενων ή μη άδειας παραγωγής. Έτσι πολλαπλασιάζονται τα κόστη σύνδεσης εφόσον de facto θα πρόκειται για διαφορετικό νομικό ή φυσικό πρόσωπο σε περίπτωση επέκτασης (στον ίδιο χώρο εγκατάστασης). Προτείνεται οι υφιστάμενοι σταθμοί με έναρξη λειτουργίας προ της 1/1/2016) εξαιρούμενων ή μη άδειας παραγωγής να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν για το σύνολο της παραγωγής (υφιστάμενη και επέκταση) στις ρυθμίσεις του νέου νόμου, τουλάχιστον με συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένης και της πιλοτικής)υποβολής προσφορών του άρθρου 5 (χωρίς να υπόκεινται στην εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο άρθρο 3). Επιπλέον για αυτές τις περιπτώσεις, να μην απαιτούνται προσωρινοί ή οριστικοί όροι σύνδεσης για συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 5.

 • 21 Ιουνίου 2016, 11:11 | Eleni

  Συγνώμη σε ποιά ΧΩΡΑ βρίσκεστε???