Άρθρο 13 – 12. Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας

Στις περιοχές εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας μπορεί να καθορίζεται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις:

(28.7) Σταθμοί αστικών υπεραστικών λεωφορείων
(28.10) Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ
(30) Κέντρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων
(31) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών
(32) Πράσινα Σημεία
(33) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/ επεξεργασία, διάθεση στερεών τοξικών αποβλήτων
(34) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
(35) Δεξαμενές νερού – αφάλατωσης, λιμνοδεξαμενές
(36) Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, και συναφείς εγκαταστάσεις

(37) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ
(38) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό επιτρέπεται να επιλέγονται χρήσεις του άρθρου αυτού, ανάλογα με την επιδιωκόμενη μορφή ανάπτυξης και τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής. Επιτρέπεται επίσης στις ανωτέρω περιοχές να καθορίζονται επιπλέον, οι απαραίτητες συνοδές χρήσεις για την εξυπηρέτησή τους.

 • 15 Μαρτίου 2017, 20:04 | Ευτυχία Νεστορίδη

  Αναφορικά με το υπό διαβούλευση νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης», στο οποίο καθορίζεται το εύρος και περιεχόμενο των νέων κατηγοριών χρήσεων γης, η ΕΥΔΑΠ έχει τις παρακάτω παρατηρήσεις τις οποίες θα ήθελε να φέρει σε γνώση του Υπουργείου.

  Πρόβλεψη χωροθέτησης Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας – Υποδομών Ύδρευσης – Αποχέτευσης
  Επειδή:
  α. Οι υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης είναι υποδομές Κοινής Ωφέλειας, απαραίτητες για την στήριξη όλων των χρήσεων, ιδίως δε των χρήσεων κατοικίας
  β. Σύμφωνα με την νομοθεσία περί οικιστικής ανάπτυξης, είναι υποχρέωση της πολιτείας να προβλέψει την χωροθέτηση και κατασκευή των απαραίτητων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των οικισμών.
  γ. Η χωροθέτηση των υποδομών αυτών είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μονοδιάστατη (π.χ. η χωροθέτηση ενός αντλιοστασίου ύδρευσης ή αποχέτευσης καθορίζεται αρχικά από την μορφολογία και τα υψόμετρα του εδάφους) και προφανώς εξυπηρετεί δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης των κατοικιών.
  δ. Για τις υποδομές αυτές (εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με το δίκτυο συλλεκτήρων και τα αντλιοστάσια, Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ύδατος με τα συνοδά αντλιοστάσια και δεξαμενές, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης κ.λπ.) εκπονούνται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου μελετάται η χωροθέτησή τους και επιλέγονται οι πλέον βέλτιστες τεχνικά και περιβαλλοντικά λύσεις
  πρέπει οπωσδήποτε να δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης αυτών των υποδομών σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες – χρήσεων γης.
  Δυστυχώς, είναι δεδομένο ότι σε ελάχιστες περιοχές στην Ελλάδα οι οικισμοί έχουν εξελιχθεί βάσει σωστής πολεοδομικής μελέτης, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι αρμόδιοι πάροχοι ύδρευσης – αποχέτευσης να προτείνουν λύσεις εκ των υστέρων για την ορθή ύδρευση – αποχέτευση οικισμών, χωροθετώντας εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους ή σε κενά οικόπεδα εντός του αστικού ιστού. Εάν δεν προβλέπετε η χρήση «εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης» σε όλες τις κατηγορίες, ένας πάροχος ύδρευσης – αποχέτευσης αδυνατεί να χωροθετήσει και στη συνέχεια να εξασφαλίσει τις κατάλληλες άδειες λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις που υποχρεούται να κατασκευάσει για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Δεν μπορεί μην επιτρέπεται, η έστω κατ’ εξαίρεση, χωροθέτηση εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης όταν απαιτούνται σε οποιαδήποτε περιοχή – από την παραλιακή ζώνη μέχρι τις δασικές ορεινές ζώνες.
  Αυτό δεν αφορά μόνο τις περιοχές αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ αλλά συνολικά τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας. Στο παρελθόν έχουμε διαπιστώσει σημαντικά προβλήματα ακόμη και κατασκευής αναγκαίων υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης σε μικρά άνυδρα νησιά καθώς οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν κατηγορία όχλησης και εξ αυτού δεν ήταν δυνατόν να χωροθετηθούν εντός οικισμών ή σε παράκτια ζώνη. Παρομοίως, αδυνατούμε να χωροθετήσουμε δεξαμενές νερού (αναγκαίες για δράσεις πυρόσβεσης) σε δασικές περιοχές.
  Προφανώς, η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης μπορεί να επιτρέπεται υπό όρους για την ελαχιστοποίηση της όχλησης ή την προστασία της αισθητικής της εκάστοτε περιοχής.
  Πρόταση Τροποποίησης Σχεδίου Π.Δ.
  Προτείνεται να υπάρχει ξεχωριστό άρθρο ή να συμπεριληφθεί στο Άρθρο 13 «Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφελείας», διατύπωση που να επιτρέπει τις υποδομές ύδρευσης -αποχέτευσης σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, όπως αναφέρεται παρακάτω:
  «Επιτρέπεται η χωροθέτηση Εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ως εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας σε κάθε κατηγορία χρήσεων γης του παρόντος ΠΔ. Ενδεικτικά τέτοιες εγκαταστάσεις είναι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ύδατος (Διυλιστήρια, Μονάδες Αφαλάτωσης, Μονάδες επαναχρησιμοποίησης), Αντλιοστάσια Ύδρευσης, Δεξαμενές Ύδρευσης, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων, Αντλιοστάσια Αποχέτευσης Λυμάτων και συνοδές τους υποδομές όπως Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, βοηθητικά κτίρια».
  Επισημαίνεται ότι στην σημερινή διατύπωση του άρθρου 13, προβλέπονται μόνο οι κατηγορίες εγκαταστάσεων «34» Χώροι επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και «35» Δεξαμενές Νερού, και μόνο σε ορισμένες κατηγορίες χρήσης γης. Στην κατηγορία «36» που αναφέρεται σε εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβάνεται ως υποσημείωση η φράση εγκαταστάσεις ύδρευσης αλλά η κατηγορία αυτή, «36» δεν προβλέπεται σε καμία από τις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης του διατάγματος.

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:08 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Αναφέρει: «(36) Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, και συναφείς εγκαταστάσεις».
  Αναφέρει: «Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό επιτρέπεται να επιλέγονται χρήσεις του άρθρου αυτού, ανάλογα με την επιδιωκόμενη μορφή ανάπτυξης και τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής. Επιτρέπεται επίσης στις ανωτέρω περιοχές να καθορίζονται επιπλέον, οι απαραίτητες συνοδές χρήσεις για την εξυπηρέτησή τους».

  Να προστεθεί: «Υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν νόμιμα, παραμένουν στη θέση που ήδη βρίσκονται, λειτουργούν και δύναται να εκσυγχρονιστούν σύμφωνα με τις Άδειες παραγωγής, τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών τους Όρων και τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό».

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:35 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Οι υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητες σε όλο το φάσμα των χρήσεων γης, ακόμα και στις περιοχές αποκλειστικής κατοικίας.

  Συνεπώς στα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 να συμπεριληφθεί η χρήση: 36.2 «Υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδά έργα αυτών».

  Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με:
  • το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 128/2008) «Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής. Για το σκοπό αυτόν, με το παρόν πλαίσιο, επιδιώκεται:… Η βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών» (άρθρο 2).
  • το Άρθρο 190 του Νόμου 4001 (ΦΕΚ 179Α/22.08.2011): σύμφωνα με το οποίο «Σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καθορίζονται στο π.δ. της 232/6.3.1987 (Δ’ 166) ή σε άλλα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α’ 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α’ 308) και ισχύει, ή προβλέπονται από τον χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου, περιλαμβάνεται ως επιτρεπτή χρήση η εγκατάσταση Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδευτικών αυτών έργων και υπόγειων καλωδιακών δικτύων», (ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων).

 • Να προστεθεί κατηγορία:
  «(18) Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»

  Αιτιολόγηση:
  Δεν είναι δυνατόν να μην προβλέπονται πρατήρια καυσίμων, λόγω και των Σταθμών αστικών υπεραστικών λεωφορείων, κλπ.

 • Να προστεθεί η εγκατάσταση εργοταξίου – αμαξοστασίου δημοσίων και δημοτικών σκοπών.

 • Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά στο:
  Άρθρο 13 Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας, σελ.12
  Οι Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών είναι συνήθως σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1:
  «38. Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών».
  Επίσης, να προστεθεί και η κατηγορία 36.2, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1.

 • 5 Μαρτίου 2017, 01:08 | ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα

  Στις περιοχές Εγκαταστάσεων Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας και ΜΟΝΟΝ κατά τη γνώμη μου, επιβάλλεται όντως να είναι δυνατή η εγκατάσταση Αποτεφρωτηρίων. Η συγκεκριμένη Ειδική Χρήση δεν έχει θέση στις περιοχές χονδρεμπορίου, τις οποίες προφανώς ενοχλέι, αλλά ούτε και στις περιοχές Παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης από τις οποίες προφανώς το Αποτεφρωτήριο ενοχλείται και οι χρήστες του «τιμωρούνται» υφιστάμενοι περιβάλλον υψηλής όχλησης.

  Το θέμα αυτό δεν μπορεί πλέον να αγνοείται και να αποσιωπάται, είναι ζήτημα στοιχειώδους σεβασμού του δικαιώματος των πολιτών να αποφασίζουν για τη διάθεση του νεκρού τους σώματος.

 • Με βάση τον Ν. 4277/2014 προβλέπεται η χωροθέτηση αποτεφρωτηρίου σε Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας. Επιθυμούμε να προβλεφθεί και από το παρόν ΠΔ.