Άρθρο 12 – 11. Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης

Στις περιοχές που καθορίζονται ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης και μπορούν να εγκαθίστανται εγκαταστάσεις βιομηχανίας – βιοτεχνίας (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) και Επιχειρηματικά Πάρκα υψηλής όχλησης, επιτρέπονται μόνο :

(1) Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας
(2) Κοινωνική πρόνοια
(5) Αθλητικές εγκαταστάσεις
(8) Εμπορικά καταστήματα (8.1), καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2) και εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα (8.7)
(9) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
(11) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης χωρίς νοσηλεία και μόνον εφόσον έχει πολεοδομηθεί η περιοχή
(12) Χώροι συνάθροισης κοινού
(13) Εστίαση
(14) Αναψυκτήρια
(17) Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους
(18) Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου
(19) Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων
(20) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, μηχανημάτων έργων (ΣΕΜΕ) και αγροτικών μηχανημάτων
(21) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης)
(22) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)
(23) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
(24) Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και υποστηρικτικές δραστηριότητες
(25) Επαγγελματικά εργαστήρια
(26) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις
(27) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων – Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων
(28.2) Ελικοδρόμιο
(28.4) Σιδηροδρομικοί σταθμοί
(28.6) Σιδηροδρομικά αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες και σταθμοί διαλογής
(28.7) Σταθμοί αστικών υπεραστικών λεωφορείων
(28.10) Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ
(29) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)
(30) Κέντρα μεταφόρτωσης απορριμμάτων
(31) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών
(32) Πράσινα σημεία
(34) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
(35) Δεξαμενές νερού – αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές
(37) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ
(38) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Οι πιο πάνω με κωδικό (1), (2), (5), (12), (13) και (14) ειδικές χρήσεις, επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές σε ποσοστό έως 40% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του υποδοχέα, συμπεριλαμβανομένων και των υπόλοιπων χρήσεων του τριτογενούς τομέα

 • 17 Μαρτίου 2017, 14:11 | Ιωάννα Μαϊστρέλλη

  Να προστεθούν οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα ADR. Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα κομβικό εμπορικό σημείο της ευρώπης με αποτέλεσμα να εισέρχεται μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων που μεταφέρουν τέτοια εμπορεύματα και καθώς δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι στάθμευσης οι οδηγοί αναγκάζονται να σταθμεύουν στα parking της εθνικής οδού με κίνδυνο φυσικά να προκληθούν διαφόρου τύπου ατυχήματα.

  Ιωάννα Μαϊστρέλλη
  Πολιτικός Μηχανικός

 • 17 Μαρτίου 2017, 09:48 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Να συμπεριληφθεί και το (36) Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου με την ακόλουθη διατύπωση και διαίρεση σε υποκατηγορίες:
  – 36.1. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών.
  – 36.2. Εγκαταστάσεις μεταφοράς, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών.

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:33 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Οι υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητες σε όλο το φάσμα των χρήσεων γης, ακόμα και στις περιοχές αποκλειστικής κατοικίας.

  Συνεπώς στα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 να συμπεριληφθεί η χρήση: 36.2 «Υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδά έργα αυτών».

  Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με:
  • το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 128/2008) «Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής. Για το σκοπό αυτόν, με το παρόν πλαίσιο, επιδιώκεται:… Η βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών» (άρθρο 2).
  • το Άρθρο 190 του Νόμου 4001 (ΦΕΚ 179Α/22.08.2011): σύμφωνα με το οποίο «Σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καθορίζονται στο π.δ. της 232/6.3.1987 (Δ’ 166) ή σε άλλα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α’ 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α’ 308) και ισχύει, ή προβλέπονται από τον χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου, περιλαμβάνεται ως επιτρεπτή χρήση η εγκατάσταση Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδευτικών αυτών έργων και υπόγειων καλωδιακών δικτύων», (ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων).

 • 1. Το (18) να αντικατασταθεί ως εξής:
  «(18) Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»

  2. Προτείνεται η διαγραφή των χρήσεων 13 και 14 στην τελευταία παράγραφο και η αντικατάστασή της ως εξής:
  «Οι πιο πάνω με κωδικό (1), (2), (5) και (12) ειδικές χρήσεις, επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές σε ποσοστό έως 40% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του υποδοχέα, συμπεριλαμβανομένων και των υπόλοιπων χρήσεων του τριτογενούς τομέα»

  Αιτιολόγηση
  Έχει παραμείνει από τον προηγούμενο νόμο ότι οι χρήσεις 13 και 14 επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Αυτό όμως εμποδίζει τη λειτουργία τους αυτοτελώς ή εντός χώρων πρατηρίων υγρών καυσίμων.

 • Να διορθωθεί το (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) σε (ΒΙΠΕ) καθώς σύμφωνα με τον Ν. 2545/1997 δεν επιτρέπονται δραστηριότητες υψηλής όχλησης σε ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ.

 • Να προστεθεί η εγκατάσταση εργοταξίου – αμαξοστασίου δημοσίων και δημοτικών σκοπών.

 • Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά στο:
  Άρθρο 12 Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης, σελ.12
  Οι Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών είναι συνήθως σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1:
  «38. Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών».
  Επίσης, να προστεθεί και η κατηγορία 36.2, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1.

 • Στην περίπτωση «11.Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης χωρίς νοσηλεία και μόνον εφόσον η περιοχή έχει πολεοδομηθεί»
  προτείνεται η απαλοιφή των λέξεων «χωρίς νοσηλεία», διότι τόσο στις δημόσιες δομές, όσο και στους ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν υφίσταται νοσηλεία. Επομένως η εν λόγω διατύπωση είναι εκ του περισσού.

 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Άνω Λεχώνια 10 – 3 – 2017
  ΠΗΛΙΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
  Έδρα: Άνω Λεχώνια Μαγνησίας
  Τηλ. 2428093572 – 2428093963
  Fax. 2428094654

  ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στη διαβούλευση
  για το σχέδιο Π.Δ. «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  και Πρόταση Νομοθετικής Ρύθμισης για αδειοδοτήσεις αγροτικών βιομηχανιών του Α.Σ. Π. – Β.Σ. στα Άνω Λεχώνια.

  Α. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πηλίου – Β. Σποράδων (καθολικός διάδοχος της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πηλίου – Β. Σποράδων) είναι η συνεταιριστική οργάνωση των αγροτών της περιοχής Πηλίου και Βορείων Σποράδων ( Σκιάθου – Σκοπέλου – Αλοννήσου ) .
  1. Είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου συνολικής έκτασης 46 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή Άνω Λεχωνίων, εκτός σχεδίου, στο οποίο έχει αναπτύξει όλες τις δραστηριότητες του, μετά τη μετακόμιση του από τις παλιές εγκαταστάσεις του στην Αγριά (εντός σχεδίου).
  2. Συγκεκριμένα τα κτίρια που στεγάζουν τις δραστηριότητες του είναι τα ακόλουθα.
  α) Ψυγείο – συσκευαστήριο φρούτων (οικοδομική άδεια 244/81 και επέκταση με οικ. άδεια 229/85)
  β) Αποθήκη δεξαμενών λαδιού (οικοδομική άδεια 1599/83)
  γ) Αποθήκη (Κονσερβοποιείο) βρώσιμης ελιάς (οικοδομική άδεια 26/93)
  δ)Αποθήκη (Τυποποιητήριο) διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου (οικοδομική άδεια 33/93)
  ε)Αποθήκη ζωοτροφών – λιπασμάτων και γραφεία διοίκησης (οικοδομική άδεια 249/01 και άδεια αλλαγής χρήσης μέρους του κτιρίου από αποθήκη σε γραφεία)
  Από τα παραπάνω κτίρια, αυτά που στεγάζουν βιομηχανικές δραστηριότητες (χαμηλής όχλησης) είναι τα κτίρια α, γ, δ (ψυγείο – συσκευαστήριο φρούτων, κονσερβοποιείο ελιάς, τυποποιητήριο ελαιολάδου αντίστοιχα). Το ψυγείο – συσκευαστήριο είναι εφοδιασμένο με όλες τις απαραίτητες άδειες καθώς και με την άδεια λειτουργίας από τη Δ/νση Βιομηχανίας. Όμως τόσο το κονσερβοποιείο ελιάς όσο και το τυποποιητήριο ελαιολάδου, έχουν μεν οικοδομικές άδειες αποθηκών ελιάς και ελαιολάδου αντίστοιχα, αλλά δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να λάβουν άδεια βιομηχανικής εγκατάστασης και λειτουργίας. Σήμερα λειτουργούν με άδειες επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, με περιορισμό ισχύος λειτουργίας. Η αιτία, σύμφωνα με τις Δ/νσεις Πολεοδομίας και Βιομηχανίας , είναι το άρθρο 8 του Π.Δ. «Περί όρων δομήσεως των οικισμών του Πηλίου» που δεν επιτρέπει βιομηχανική χρήση γης σε εκτός σχεδίου οικόπεδα, ( ενώ εντός σχεδίου την επιτρέπει ! ).
  3. Η μη χορήγηση αδειών λειτουργίας για όλες τις εγκαταστάσεις του βιομηχανικού συγκροτήματος συντήρησης, επεξεργασίας,διαλογής και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, που είναι βασικά η ίδια δραστηριότητα πάνω στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας που είναι αποκλειστικά και μόνον φρούτα ( μήλα, αχλάδια κ.α.), ελιές και ελαιόλαδο δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στον Συνεταιρισμό που αφορούν ποινικές ευθύνες σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος και, κυρίως, αδυναμία ένταξης σε προγράμματα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων.
  4. Να σημειωθεί ότι η οργάνωση, που είναι το στήριγμα της απασχόλησης και του εισοδήματος των αγροτών της περιοχής έχει εκσυγχρονίσει το σύνολο των εγκαταστάσεων της και λειτουργεί αποδοτικά. Αυτή τη χρονική περίοδο μάλιστα τρέχει επένδυση εκσυγχρονισμού του βιολογικού καθαρισμού των εγκαταστάσεων της, για καλύτερη λειτουργία και προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.

  Β. Κατά την άποψη μας, και εν όψει πιθανής και απαραίτητης νέας αναπροσαρμογής του Π.Δ. «Περί όρων δομήσεως των οικισμών του Πηλίου», μία ρύθμιση που θα έλυνε το πρόβλημα θα ήταν η τροποποίηση του άρθρου 8 του Π.Δ. με την προσθήκη ότι «Συνεχίζεται να εξαιρείται η δόμηση που περιγράφεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 24/5/85 – ΦΕΚ 270Δ – 31/5/85 (βιομηχανικές εγκαταστάσεις) εκτός από αυτή που αναφέρεται σε δραστηριότητες που αφορούν επεξεργασία (συντήρηση, μεταποίηση, διαλογή, τυποποίηση) τοπικών φυσικών προϊόντων.
  Εναλλακτικά, θα μπορούσε, στα πλαίσια του υπό διαβούλευση Σχεδίου Π.Δ., να χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο οικόπεδο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου – Β. Σποράδων, ως χώρος όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων τοπικών φυσικών προϊόντων (αγροτικές βιομηχανίες).

  Γ. Πρόθυμοι για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και ελπίζοντας για την επίλυση του προβλήματος.

  Με τιμή

  Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  Αλέξανδρος Σβερώνης Αναστάσιος Ψοφογιώργος
  Μηχανολόγος Μηχανικός Οικονομολόγος

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  . Ιωάννης Διανελλάκης

 • Νομίζω ότι με κωδικό (27α) θα πρέπει να εντάξετε και τους
  «Σταθμούς (parking) για την στάθμευση αυτοκινήτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR)».
  Η αιτιολόγηση έχει ως εξής:
  Η στάθμευση βυτιοφόρων/φορτηγών που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο, εύφλεκτα αέρια υπό πίεση κ.τ.λ.) στην παρούσα φάση δεν καλύπτεται, στη χώρα μας, από κάποιο νομοθετικό πλαίσιο. Δεν θα πρέπει να συγχέονται με τους σταθμούς βαρέων οχημάτων (υποσύνολο των βαρέων οχημάτων είναι τα οχήματα μεταφοράς επικινδύνων υλών (ADR)).
  Ο αριθμός των οχημάτων που εισέρχονται στην χώρα μας από γειτονικές ή μη χώρες, με σκοπό τον ανεφοδιασμό με καύσιμα, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, είναι εξαιρετικά μεγάλος. Παράλληλα, μεγάλος είναι και ο αριθμός των οχημάτων εταιρειών ή εργολάβων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια και διενεργούν εθνικές μεταφορές επικινδύνων φορτίων μέσα στον χρόνο. Τα προαναφερθέντα οχήματα σταθμεύουν κατά την διάρκεια της νύχτας σε παραδρόμους ή στις Λ.Ε.Α. εθνικών οδών, στα διόδια των εθνικών δρόμων και σε βιομηχανικές περιοχές (για παράδειγμα Ασπρόπυργος Αττικής, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) αλλά αρκετές φορές και εντός πόλεων (π.χ. στον περιφερειακό στα Τουρκοβούνια της Αθήνας). Αυτοί οι «χώροι» στάθμευσης, δεν είναι κατάλληλοι για την στάθμευση τέτοιων οχημάτων και είναι προφανείς οι κίνδυνοι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης αλλά και οι περιπτώσεις κλοπών, βανδαλισμών κ.ά. Επίσης οι υπάρχοντες χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων λειτουργούν ατύπως, διότι στερούνται αδείας (αφού το ΥΠΕΚΑ απαξιώνει επί έτη να συνυπογράψει το σχέδιο της σχετικής Κ.Υ.Α. που έχει συνταχθεί από το συναρμόδιο Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ) και δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές απαιτήσεις στάθμευσης τέτοιων οχημάτων, όπως αυτές καθορίζονται στην διακρατική συμφωνία ADR, όπως η τελευταία ισχύει. Η πρόβλεψη λοιπόν από πλευράς χρήσεων γης θα διευκολύνει την (μελλοντική) εγκατάσταση τέτοιων σταθμών (parking), όταν θα έλθει το πλήρωμα του χρόνου για την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. ,με θέμα τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR).
  Ας είμαστε προνοητικοί και όχι «επιμηθείς» … Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ
  Βαγγέλης Διεννης
  Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ – Α.Μ. ΤΕΕ :13.771
  Κίρκης 8 – 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ

 • Δεν περιλαμβάνεται η ειδική κατηγορία 33 (χώροι επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών/τοξικών αποβλήτων).
  Στο ίδιο άρθρο, δε γίνεται αναφορά για βιομηχανικά συγκροτήματα που χαρακτηρίζονται ως «μεμονωμένοι βιομηχανικοί πόλοι» σύμφωνα με το αντίστοιχο Ειδικό Χωροταξικό, όπως πχ το Αλουμίνιον της Ελλάδος και η ΛΑΡΚΟ

 • 5 Μαρτίου 2017, 00:22 | ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα

  Σε συνέχεια της προτεινόμενης εισαγωγής Ειδικής Κατηγορίας Χρήσης Κτιρίων 9.2 “Επαγγελματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας αγαθών ασκούμενες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου” (βλ.σχόλιο επί του αρθ.1), είναι αναγκαία νομίζω η ακόλουθη προσθήκη στα επιτρεπόμενα μέσα στις περιοχές Παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης:

  9.2 Επαγγελματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας αγαθών ασκούμενες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκευσης εμπορεύσιμων αγαθών.

 • Με βάση τον Ν. 4277/2014 προβλέπεται η χωροθέτηση αποτεφρωτηρίου σε Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης. Επιθυμούμε να προβλεφθεί και από το παρόν ΠΔ.