Άρθρο 11 – 10. Τεχνολογικό Πάρκο

Στις περιοχές Τεχνολογικού Πάρκου, επιτρέπονται μόνο:

(1) Κατοικία για εργαζόμενους στο πάρκο
(3) Εκπαίδευση (μόνο Τριτοβάθμια εκπαίδευση)
(4) Κέντρα Έρευνας
(8) Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2)
(9) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
(10) Διοίκηση
(13) Εστίαση
(14) Αναψυκτήρια
(17.1) Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων
(18) Πρατήρια υγρών καυσίμων
(21) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής όχλησης)
(22) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)
(23) Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων
(24) Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και υποστηρικτικές δραστηριότητες
(25) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
(26) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης
(27) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων
(28.2) Ελικοδρόμιο
(32) Πράσινα σημεία
(34) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
(37) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ
(38) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας

Οι με κωδικό (25) και (26) χρήσεις αφορούν μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική κλπ.) και αναπτύσσονται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του υποδοχέα/ πάρκου.,

 • 17 Μαρτίου 2017, 14:22 | Ιωάννα Μαϊστρέλλη

  *Να προστεθούν τα ξενοδοχεία
  *Να προστεθούν τα συνεδριακά κέντρα
  *Να προστεθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις

  Ιωάννα Μαϊστρέλλη
  Πολιτικός Μηχανικός

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:03 | Κατερίνα Δαναδιάδου, Σοφία Παρθενοπούλου

  1. Προτείνεται η προσθήκη της πρωτοβάθμιας νοσηλείας

  για το ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:12 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Οι υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητες σε όλο το φάσμα των χρήσεων γης, ακόμα και στις περιοχές αποκλειστικής κατοικίας.

  Συνεπώς στα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 να συμπεριληφθεί η χρήση: 36.2 «Υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδά έργα αυτών».

  Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με:
  • το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 128/2008) «Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής. Για το σκοπό αυτόν, με το παρόν πλαίσιο, επιδιώκεται:… Η βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών» (άρθρο 2).
  • το Άρθρο 190 του Νόμου 4001 (ΦΕΚ 179Α/22.08.2011): σύμφωνα με το οποίο «Σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καθορίζονται στο π.δ. της 232/6.3.1987 (Δ’ 166) ή σε άλλα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α’ 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α’ 308) και ισχύει, ή προβλέπονται από τον χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου, περιλαμβάνεται ως επιτρεπτή χρήση η εγκατάσταση Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδευτικών αυτών έργων και υπόγειων καλωδιακών δικτύων», (ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων).

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:45 | Ανθή Τσακιροπούλου

  Διατυπώνεται ότι οι χρήσεις Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (25) και Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης (26) θα επιτρέπεται να χωροθετούνται μόνον εφόσον αφορούν μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική κλπ.). Υπάρχει ή αναμένεται να θεσμοθετηθεί κάποια (Κοινή) Υπουργική ή άλλη Απόφαση που να ορίζει επακριβώς όσες από αυτές τις δραστηριότητες επιτρέπονται; Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη αναφορά είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί, εάν πρόκειται να παραμείνει.
  Ανθή Τσακιροπούλου
  Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ

 • Το (18) να αντικατασταθεί ως εξής:
  «(18) Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»

 • Η πρόβλεψη ότι επιτρέπεται η χωροθέτηση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης και βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης, μόνο στην περίπτωση που αυτές θα αφορούν μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, εμπεριέχει ασάφεια, δεδομένου ότι δεν διευκρινίζεται βάσει ποίων κριτηρίων μία μονάδα θα χαρσκτηρίζεται ως τέτοια.

 • Στις περιοχές Τεχνολογικού Πάρκου να μην επιτρέπονται: (21) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής όχλησης), (22) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), (34) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.
  Θεωρώ ότι το Τεχνολογικό Πάρκο θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα. Αντιλαμβάνομαι τα οφέλη για το προσωπικό από την ύπαρξη τραπεζών κλπ, αλλά δεν μπορεί από τη μία να προδιαγράφεται χώρος για «μονάδες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική κλπ.)» και από την άλλη να λειτουργούν αποθήκες και μονάδες επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (οι οποίες μπορούν να λειτουργούν σε άλλες περιοχές).

 • Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά στο:
  Άρθρο 11 Τεχνολογικό Πάρκο, σελ.11
  Οι Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών είναι συνήθως σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1:
  «38 Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών».
  Επίσης, να προστεθεί και η κατηγορία 36.2, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1.

 • 9 Μαρτίου 2017, 11:14 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

  Θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθούν οι υπό περιορισμούς
  Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις ή και
  Χώροι Συνάθροισης Κοινού και
  Εμπορικών Εκθέσεων
  σε περιοχές Τεχνολογικών Πάρκων καθώς λόγω της ύπαρξης Κέντρων Έρευνας, Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων και άλλων ανάλογων χρήσεων θα γεννηθεί η ανάγκη ύπαρξης Συνεδριακών Κέντρων αλλά και χώρων διαμονής και προβολής των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων.

  Αγγελίδου Τατιάνα
  Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός
  ΑΠΘ

 • Από τη στιγμή που στα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ επιτρέπονται «επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης» όπως και «Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης», θα ήταν εύλογο να επιτρέπονται και τα «Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ΚΤΕΟ – ΙΚΤΕΟ», που όπως είναι σε όλους γνωστό δεν προκαλούν όχληση, δεν έχουν καν υποχρέωση υποβολής Π.Π.Δ. και από τον ίδιο το ν.2963/2001 (άρθρο 34 § 3 – βλ. ΦΕΚ 268 Α΄) χαρακτηρίζονται ως «εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης».

  για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ

  Βαγγέλης Διέννης
  Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ
  Α.Μ. ΤΕΕ : 13.771
  210 8104000

 • 5 Μαρτίου 2017, 00:33 | ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα

  Σε συνέχεια της προτεινόμενης εισαγωγής Ειδικής Κατηγορίας Χρήσης Κτιρίων 9.2 “Επαγγελματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας αγαθών ασκούμενες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου” (βλ.σχόλιο επί του αρθ.1), είναι αναγκαία νομίζω η ακόλουθη προσθήκη στα επιτρεπόμενα μέσα στις περιοχές Τεχνολογικών Πάρκων:

  9.2 Επαγγελματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας αγαθών ασκούμενες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκευσης εμπορεύσιμων αγαθών.

 • Με βάση τον Ν. 4277/2014 προβλέπεται η χωροθέτηση αποτεφρωτηρίου σε Τεχνολογικά Πάρκα. Επιθυμούμε να προβλεφθεί και από το πάρον ΠΔ.