Άρθρο 12 – Δημοσίευση

1. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.