Άρθρο 05 – Βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας

1. Οι οικονομικοί φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3, συνοδεύουν κάθε αποστολή πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων ή βιορευστών, αυτούσιων ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, που πληροί τα κριτήρια αειφορίας, μερικώς ή στο σύνολό της, με βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας.
Η βεβαίωση παραδίδεται στον επόμενο οικονομικό φορέα της εφοδιαστικής αλυσίδας έως και τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 ή, ειδικά στην περίπτωση που χορηγείται χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών, έως και τον καταναλωτή.
Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συναλλασσόμενων οικονομικών φορέων (πωλητή και αγοραστή), είναι δυνατή η έκδοση μίας βεβαίωσης που να περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων για τις αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα έως ενός ημερολογιακού μήνα.
2. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Διακριτό αριθμό.
β) Ημερομηνία έκδοσης.
γ) Επωνυμία του πωλητή.
δ) Επωνυμία του αγοραστή.
ε) Την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3, του πωλητή.
στ) Είδος προϊόντος που παραδίδεται με την αποστολή (είδος πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων ή βιορευστού).
ζ) Ποσότητα αειφόρων πρώτων υλών ή αειφόρων ενδιάμεσων προϊόντων ή αειφόρου βιοκαυσίμου ή βιορευστού ανά πρώτη ύλη ή ανά παρτίδα, εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους.
η) Χώρα προέλευσης των πρώτων υλών.
θ) Υπολογισμό εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 32θ του ν. 3468/2006:
i) δήλωση για τον τρόπο υπολογισμού των τιμών: «Χρήση προκαθορισμένων τιμών» ή «Χρήση πραγματικών τιμών» ή «Χρήση συνδυασμού πραγματικών και αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών»,
ii) εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε g CO2eq/MJ όταν η αποστολή αφορά βιοκαύσιμα ή βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, και σε g CO2eq/τόνο όταν η αποστολή αφορά πρώτες ύλες ή ενδιάμεσα προϊόντα.
Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οικείου συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 3.
Στο Παράρτημα I παρατίθεται ενδεικτικό υπόδειγμα βεβαίωσης.

3. Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στα στάδια καλλιέργειας της βιομάζας ή δημιουργίας αποβλήτων και υπολειμμάτων επιτρέπεται να παραλείπουν μέρος των πληροφοριών της παρ. 2 στις βεβαιώσεις που χορηγούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από τα συστήματα του άρθρου 3 παρ. 3 στα οποία συμμετέχουν.
4. Ο οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλει μόνο για τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα οποία εμπλέκεται, και δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που προκύπτουν από βεβαιώσεις οικονομικών φορέων προηγούμενων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι πληροφορίες διακινούνται εμπιστευτικά μεταξύ των οικονομικών φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη που δεν εμπλέκονται στις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.
5. Η ανάκληση του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή η λήξη της ισχύος του, συνεπάγεται την άμεση απαγόρευση χορήγησης βεβαιώσεων συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας από τον οικονομικό φορέα.