Άρθρο 03 – Απόδειξη τήρησης των κριτηρίων αειφορίας

1. Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32ζ του ν.3468/2006, είναι αυτά που λαμβάνονται υπόψη:
α) για την αξιολόγηση της τήρησης των απαιτήσεων ως προς τους εθνικούς στόχους, σύμφωνα και με το άρθρο 1 του ν.3468/2006,
β) για την αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το άρθρο 15Α του ν.3054/2002,
γ) για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών, ιδίως στην περίπτωση που καθορίζονται εγγυημένες τιμές πώλησης για την παραγωγή ενέργειας από βιορευστά σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3468/2006.
2. Οι οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται σε ένα ή περισσότερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας βιοκαυσίμων και βιορευστών της παρ. 1 οφείλουν να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας. Τελευταίος οικονομικός φορέας της εφοδιαστικής αλυσίδας που οφείλει να αποδεικνύει την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας είναι ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7.
3. Οι οικονομικοί φορείς παρέχουν την απόδειξη ότι τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2-5 του άρθρου 32ζ του ν.3468/2006, με τους ακόλουθους τρόπους:
α) χρησιμοποιώντας πρότυπο εθελοντικού συστήματος για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ ή
β) σύμφωνα με τους όρους διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί από την Ένωση και για την οποία έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ ή
γ) χρησιμοποιώντας πρότυπο αειφορίας εθνικού συστήματος εγκεκριμένου από άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Οι οικονομικοί φορείς της παρ. 2 οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας του άρθρου 4 με το οποίο να πιστοποιείται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 32ζ, 32η και 32θ του ν. 3468/2006 σχετικά με τα κριτήρια αειφορίας.