Άρθρο 07 – Δήλωση χαρακτηριστικών αειφορίας

1. Το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, οι υπόχρεοι του άρθρου 6 υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή δήλωση χαρακτηριστικών αειφορίας. Η δήλωση αφορά το σύνολο των βιοκαυσίμων ή βιορευστών, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, τα οποία διέθεσαν, σύμφωνα με το άρθρο 6, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
2. Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Επωνυμία του υπόχρεου.
β) Έτος αναφοράς.
γ) Ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του υπόχρεου.
δ) Είδος του βιοκαυσίμου ή βιορευστού.
ε) Συνολική ποσότητα, εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους, του βιοκαυσίμου ή βιορευστού, ανά παρτίδα.
στ) Χώρα προέλευσης των πρώτων υλών.
ζ) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε g CO2eq/MJ από την παραγωγή και χρήση (κύκλου ζωής) των βιοκαυσίμων και βιορευστών ανά παρτίδα και ανά χρήση (μεταφορές, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή θερμικής ενέργειας ή συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας).
η) Χρήση (μεταφορές, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή θερμικής ενέργειας ή συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας).
θ) Υπολογισμός καθαρής εξοικονόμησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε g CO2eq/MJ από την παραγωγή και χρήση (κύκλου ζωής) των βιοκαυσίμων και βιορευστών ανά πρώτη ύλη και ανά χρήση (μεταφορές, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή θερμικής ενέργειας ή συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας), σύμφωνα με το σημείο 19 του μέρους Γ του Παραρτήματος 4 του ν. 3468/2006.

3. Τα στοιχεία των δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας επαληθεύονται πριν την υποβολή της δήλωσης από φορείς επαλήθευσης, οι οποίοι οφείλουν να είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις των ακόλουθων προτύπων:
i) κατά το πρότυπο ISO 14065 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για τους φορείς επικύρωσης και επαλήθευσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς χρήση στη διαπίστευση ή σε άλλες μορφές αναγνώρισης, ή
ii) κατά το πρότυπο ISO 17065 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.

4. Πριν την έναρξη υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας, οι υπόχρεοι δύνανται να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για τον ορισμό υπεύθυνου υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙΙ.
5. Τα στοιχεία των δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας υποβάλλονται:
α) σε έντυπη μορφή που περιλαμβάνει τον πίνακα της περ. β και το πόρισμα επαλήθευσης του φορέα επαλήθευσης, συνοδεία επιστολής του οικονομικού φορέα υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης ή τον υπεύθυνο υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας. Το πόρισμα επαλήθευσης, περιλαμβάνει πληροφορίες για τους ελέγχους που διενήργησε στον υπόχρεο υποβολής δήλωσης, την ορθότητα των πληροφοριών που υπέβαλε ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης, τυχόν μη συμμορφώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν και
β) με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τύπου λογιστικών φύλλων σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙI, το οποίο αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα στοιχεία υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.