Άρθρο 10 – Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα I, II και III (πατήστε εδώ για να τα δείτε).