Άρθρο 08 – Έλεγχος του κριτηρίου της παρ. 6 του άρθρου 32ζ του ν.3468/2006

1. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) αποστέλλει στην αρμόδια αρχή, έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους, τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί για την επαλήθευση της τήρησης του κριτηρίου της παρ. 6 του άρθρου 32ζ του ν.3468/2006, σχετικά με τους παραγωγούς που παρέδωσαν τις γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργήθηκαν εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων ή βιορευστών.
2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αποστέλλει αναλυτικά στοιχεία γεωργικών πρώτων υλών για τις οποίες δεν επαληθεύτηκε η τήρηση του κριτηρίου της της παρ. 6 του άρθρου 32ζ του ν.3468/2006, ιδίως πληροφορίες για τον παραγωγό, το είδος της καλλιέργειας, την περιοχή καλλιέργειας, την ποσότητα των παραγόμενων γεωργικών πρώτων υλών και τον παραλήπτη αυτών.